Představa světa ve starověku. Jsou tři nebe, nebo jich je sedm? Co je nejzazší sever? Proč se Ezechi­e­lovi Bůh ukázal jako chlap na voze. Chrám. Samá voda.

Kosmická geografie, cosmic geography

Koncepce světa starověkých Hebrejů
Další obrázky: BibleProject
Nebeská klenba, nad ní hvězdy a nebeský oceán a nad tím Šamaš

I řekl Bůh: Budiž klenba upro­střed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy.

Gn 1:6–8

Chvalte jej, nebesa nebes, i vody, které jsou nad nebesy!

Ž 148:4

Na vodách kladeš trámy svých komnat, z oblaků si činíš vůz, vznášíš se na perutích větru. … Ze svých komnat zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.

Ž 104:3,13

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.

Ž 29:10

On trůní nad okruhem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, natahuje nebesa jako plátno, rozvinuje je jako stan, v němž se bydlí.

Iz 40:22 (Jeruzalémská Bible)

… v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.

Gn 7:11n

Země se zakymácela a zatřásla, zachvěly se základy nebes, zakymácely se, neboť vzplanul hněvem.

2S 22:8

Neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět.

1S 2:8 (Chanin chvalozpěv)

… země … Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě?

Ž 24:2n

jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.

Ef 2:2 – Vzduch: bublina mezi nebem a zemí; třetí nebe; „duchovní tělo“ 1

Roztrh ji (Tiámat) vedví jako tresku, z jedné půle sklenul nebesa. Vyznačil hranice a rozmístil strážce. Těm pak přikázal, aby nedali vytéci vodám. Prošel nebesy, oblohu si prohlédl i založil tam protějšek k Apsú, Nudimmu­dovu sídlu. Přeměřil pán podobu Apsú, velký chrám Ešarra, věrný jeho obraz, zbudoval. Velký chrám Ešarra, jejž vytvořil, to jsou nebesa a na nich Anovi, Enlilovi a Eovi svatá jejich místa dal obývat.

Enuma Eliš, IV. tabulka, 137–146
 1. nebe (atmosféra, nebeští ptáci)
 2. nebe (ponebesí, 7 planet)
  1. – variabilita barvy, velikosti, tvaru i postavení (Metonův cyklus); rozhraní pozemské a nebeské mechaniky.
  2. – jitřenka, večernice; nevystoupí vysoko nad obzor, a proto padlá hvězda
  3. – dtto; hvězda jasná a jitřní
  4. – mladý bůh (Baal, Marduk, Zeus)
  5. – starý bůh (El, Kronos)
 3. nebe (cherubové; serafové; two powers in heaven); z hlediska současné astronomie: Uran = nebesa, Neptun = (pra)oceán. Takže vždy 2.

Dohromady tedy 9 planet (jako 9 andělských chórů či 9 světů severské mytologie).

The sun, planets and angels and the firmament. Woodcut dated 1475.
Struktura celého vesmíru má 7 soustředných sfér, což odpovídá starověkému pojetí sedmi nebes. (Film The Principle, 53. minuta)

První nebe bylo před lidským pádem. Druhé nebe je duchovní území během vlády zla na zemi. Třetí nebe přijde tehdy, až na zemi skrze Krále znovu zvítězí láska a Otcovo království.

Rick JOYNER, 1998. Poslední bitva: boj světla s temnotou na konci věků. Přel. Tomáš VÁGNER. Praha: Křesťanská misijní společnost.

Hospodin jezdí po nebesích

Král se na voze ukazuje při procesí. Hospodin jezdí po nebesích (jako Baal, ~ Sluneční vůz), proto má vůz s koly (Ez 1). Nebesa v tomto smyslu odpovídají klenbě (רָקַע – Ez 1 i Gn 1; ozvěna ve Zj 4:6 ‚něco jako skelné moře, podobné křišťálu‘), sféře stálic (kde je ekliptika a zodiak), pod ní jsou cherubové (Ez 1) a nad božím trůnem serafové (Iz 6). Heslo: storm rider

Nikdo není jako Bůh, Ješú­rú­ne, který jezdí na nebesích tobě ku pomoci, ve své velebnosti na oblacích.

Dt 33:26

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je na nich ...

Ž 68:18

Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka jezdícího po nebesích, po nebi dávnověkém. Hle, vydává hlas, hlas přesilný.

Ž 68:33n
Názorně mj. o egyptské kosmologii
Usir se „serafy“ v prvotním pahorku (zdroj)

Nebe, peklo, ráj, Eden (trojitá struktura nebes, chrámu i zahrady), ohnivé jezero. Gehenna, hádes, tartaros.

Světové strany

Sever, tj. Safón (nejzazší sever Iz 14:13): Kolem „Severky“ se otáčí celé nebe, je to tedy součást osy světa (axis mundi)2. Pod „Severkou“ je hora, která jej reprezentuje. Cirkumpolární hvězdy nikdy nezapadnou za obzor (~ věčnost).

Jih naopak Mayové spojovali s podsvětím (hvězdy vyjdou jen nakrátko). Pro Mezopotámii byla boží hora v Zagrosu.

Orientace chrámu na sever (Chattušaš). Zdroj obrázku: luwianstudies.org

Východ a západ: viz Orientace chrámu.

Peklo – pár chaotických poznámek

 • Vždyť je logické, že proběhla segregace šeolu (kam jdou všichni) na segmenty (příběh o Lazarovi). Příčiny: svědectví, přímluva svatých.
 • Bible (Lazar sucho, podsvětí, Kórach)
 • síra (Sodoma, ohnivé jezero; UFO tak smrdí, sopka, blesk, sulfur lamp – mikrovlny)
 • 23 minut v pekle – dole, příšery trápí lidi, horko

Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepřede­jdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazují­cího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.

1Tes 4:15–17
část většího obrazu
Abrahamovo lůno

Viz též Wikipedie: Biblical cosmology.

Poznámky

 1. On First Principles (Origen): Now this [demonic] body is by nature a fine substance and thin like air, and on this account most people think and speak of it as incorporeal.
 2. Lauha (in Prinsloo 1981: 438 note) argued that Saphon corresponds to the Meso­pota­mian northern mountain that marked the centre of the earth. The interpretation of Saphôn as the cosmic mountain or as a symbol of the sky itself does not rule out its geographical identi­fica­tion with the Syrian Mount Casius (Grelot 1956: 21). Curiously, Bonnet (1987: 106) denied the cosmic dimensions of Saphon, but admitted that "dans les mythes, la montagne sacrèe fait souvent figure d'axis mundi." Zdroj