Kosmická geografie, cosmic geography

Koncepce světa starověkých Hebrejů
Další obrázky: BibleProject
Nebeská klenba, nad ní hvězdy a nebeský oceán a nad tím Šamaš
 1. nebe (atmosféra, nebeští ptáci)
 2. nebe (ponebesí, 7 planet)
  1. – variabilita barvy, velikosti, tvaru i postavení (Metonův cyklus); rozhraní pozemské a nebeské mechaniky.
  2. – jitřenka, večernice; nevystoupí vysoko nad obzor a proto padlá hvězda
  3. – dtto; hvězda jasná a jitřní
  4. – mladý bůh (Baal, Marduk, Zeus)
  5. – starý bůh (El, Kronos)
 3. nebe (cherubové; serafové; two powers in heaven); z hlediska současné astronomie: Uran = nebesa, Neptun = (pra)oceán. Takže vždy 2.

Dohromady tedy 9 planet (jako 9 andělských chórů či 9 světů severské mythologie).

The sun, planets and angels and the firmament. Woodcut dated 1475.
Struktura celého vesmíru má 7 soustředných sfér, což odpovídá starověkému pojetí sedmi nebes. (Film The Principle, 53. minuta)

První nebe bylo před lidským pádem. Druhé nebe je duchovní území během vlády zla na zemi. Třetí nebe přijde tehdy, až na zemi skrze Krále znovu zvítězí láska a Otcovo království.

Rick JOYNER, 1998. Poslední bitva: boj světla s temnotou na konci věků. Přel. Tomáš VÁGNER. Praha: Křesťanská misijní společnost.

Hospodin jezdí po nebesích

Král se na voze ukazuje při procesí. Hospodin jezdí po nebesích (jako Baal, ~ Sluneční vůz), proto má vůz s koly (Ez 1). Nebesa v tomto smyslu odpovídají klenbě (רָקַע – Ez 1 i Gn 1; ozvěna ve Zj 4:6 ‚něco jako skelné moře, podobné křišťálu‘), sféře stálic (kde je ekliptika a zodiak), pod ní jsou cherubové (Ez 1) a nad božím trůnem serafové (Iz 6). Heslo: storm rider

Nikdo není jako Bůh, Ješúrúne, který jezdí na nebesích tobě ku pomoci, ve své velebnosti na oblacích.

Dt 33:26

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je na nich ...

Ž 68:18

Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka jezdícího po nebesích, po nebi dávnověkém. Hle, vydává hlas, hlas přesilný.

Ž 68:33n
Názorně mj. o egyptské kosmologii
Usir se „serafy“ v prvotním pahorku (zdroj)

Nebe, peklo, ráj, Eden (trojitá struktura nebes, chrámu i zahrady), ohnivé jezero. Gehenna, hádes, tartaros.

Světové strany

Sever, tj. Safón (nejzazší sever Iz 14:13): Kolem „Severky“ se otáčí celé nebe, je to tedy součást osy světa (axis mundi)1. Pod „Severkou“ je hora, která jej reprezentuje. Cirkumpolární hvězdy nikdy nezapadnou za obzor (~ věčnost).

Jih naopak Mayové spojovali s podsvětím (hvězdy vyjdou jen nakrátko). Pro Mezopotámii byla boží hora v Zagrosu.

Orientace chrámu na sever (Chattušaš). Zdroj obrázku: luwianstudies.org

Východ a západ: viz Orientace chrámu.

Peklo – pár chaotických poznámek

 • Bible (Lazar sucho, podsvětí, Korach)
 • síra (Sodoma, ohnivé jezero; UFO tak smrdí, sopka, blesk, sulfur lamp – mikrovlny)
 • 23 minut v pekle – dole, příšery trápí lidi, horko

Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.

1. Tes. 4:15–17
část většího obrazu
Abrahamovo lůno

Poznámky

 1. Lauha (in Prinsloo 1981: 438 note) argued that Saphon corresponds to the Mesopotamian northern mountain that marked the centre of the earth. The interpretation of Saphôn as the cosmic mountain or as a symbol of the sky itself does not rule out its geographical identification with the Syrian Mount Casius (Grelot 1956: 21). Curiously, Bonnet (1987: 106) denied the cosmic dimensions of Saphon, but admitted that "dans les mythes, la montagne sacrèe fait souvent figure d'axis mundi." Zdroj