Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), niko­liv na základě vypracování (evropské pojetí).

Je to klíčové téma mj. 1. Petrovy. Pojmy: sláva, pokoj, dědictví, chvála, sláva, čest, otec, děti, bratr, cizina, rod, národ, lid 1

Cizinci zažívají hanbu: neumí česky a jsou tak jako děti, opustili společenské postavení, komunitu. ~ závislost, odmítnutí, otroctví, nemoc; vdova, utlačovaný ...

Spasenka – alternativa ke „Čtyřem duchovním zákonům“: Honor Restored

guilt → innocence; shame → honor; fear → power

Zdroj (str. 13). Čtvrtý koncept je (podle jiného zdroje) čistý / nečistý.
honorshame.com
Vysvětlení evangelia
Základní koncepty stručně
... anebo důkladněji

Komplexní stránky včetně blogu. Hlavní zdroj všeho výše uvedeného.
Poslední příspěvky na blogu:

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

🤦

Důstojnost obnovil Hitler i Ježíš.

Evangelium

Evangelium byla zpráva o nastolení vlády (např. Augusta). Tedy nikoliv o dobrém plánu pro můj život či o osvobození od mého hříchu, ale o návratu Boží vlády (poražení démonů, mocností, hříchu a smrti). Odpovědí na hlásání evangelia je otázka „Co mám činit?“.

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího2. Jak je napsáno v proroku Izajášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘

Mk 1:1–3

Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Mt 2:10–12 Poselství Jana Křtitele podle jiného autora (není zde použito slovo „evangelium“)

Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

Mk 1:14n

Jak příhodné jsou na horách nohy toho, kdo přináší novinu3, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu a kdo říká Sijónu: Tvůj Bůh se ujal kralování. Slyš! Tví strážní pozvedli hlas, společně jásají. Vždyť tváří v tvář uvidí, jak se Hospodin vrací na Sijón. … vykoupil Jeruzalém … obnažil svou svatou paži … Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako výhonek …

Iz 52:7 – 53:2

Poznámky

  1. vybráno z prvních dvou kapitol
  2. viz Divi filius – titul Augusta
  3. LXX: εὐαγγελίζω