Ze seriálu Spiritual Beings

Zdroje

Základní zdroj v češtině: Michael S. Heiser. 2018. NADPŘIROZENO: Co vlastně Bible učí o neviditelném světě a proč na tom záleží. Přeložila Kateřina Fridrichová. Originál: Supernatural: What the Bible Teaches About the Unseen World – and Why It Matters. 2015. Já to poslouchám přes Audible (nelze stáhnout mp3).

Kniha od stejného autora pro nevěřící: HEISER, Michael S., 2019. Co Bůh chce? Přel. Eva ROSOLOVÁ. Miqlat. ISBN 978-0-692-19904-6. Dostupné z: miqlat.org

thedivinecouncil.com – rozcestník MSH (úvodní video a jinak spíš akademické zdroje)

The Gods of the Nations – pravoslavný pohled (zmiňuje MSH)

The Lord of Spirits

Pravoslavný podcast s tématy božské rady, 2 powers in heaven atd.   
Související blog: The Whole Counsel Blog
Poslední díly podcastu:

Moje myšlenka: Takže jsem tyran? Dobře, tak udělám božskou radu s padlými – demokracii, budeme hlasovat. – Viz mé divadlo Angels of Revolution.

Začalo to, že had (~seraf) sliboval, že budou jako bohové (členové rady). Skončí to tak, že my, synové Boží, budeme vládnout tak, jak dnes vládnou synové Boží (mocnosti). To je naše dědictví. Viz theosis.

Cožpak nějaký národ slyšel Boží hlas mluvící z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh jít a vzít si národ z jiného národa skrze zkoušky, znamení, divy a boj, mocnou rukou a vztaženou paží, skrze velké činy vzbuzující bázeň, jak to všechno pro vás činil Hospodin, tvůj Bůh, před tvýma očima v Egyptě? Tobě bylo dáno vidět a poznat, že Hospodin je Bůh a nikdo jiný kromě něj.

Dt 4:33–35 Nejprve srovnává Boha a bohy a pak tvrdí, že žádní bohové nejsou.

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Dt 6:4

… přitom však jinde v Bibli o sobě říká Babylon, že je jediný a neznamenalo to, že by jiná města neexistovala.

Bůh povstane ve shromáždění bohů, mezi bohy vynese soud: Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemům? Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost! Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí. Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího, ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat. Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Ž 82

Bohové1, opravdu vyhlašujete spravedlnost? Syny lidské2 soudíte upřímně? Kdepak! Jednáte v zemi podle svého zvráceného srdce; činíte cestu násilí svých rukou. ... Jejich jed je jako jed hada ...

Ž 58:2,3,5

Inu, on nevěří svým svatým ani nebesa nejsou v jeho očích čistá.

Jb 15:15 (viz odkazy u tohoto verše)

Mikajáš dále řekl: Slyš tedy Hospodinovo slovo: Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj, po jeho pravici a levici. Hospodin řekl: Kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono, až vyšel jeden duch, postavil se před Hospodinem a řekl: Já ho přemluvím. Hospodin se ho zeptal: Čím? Odpověděl: Vyjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: Ty ho přemluvíš, ano, dokážeš to. Vyjdi a učiň to. A hle, nyní dal Hospodin lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků. Ale Hospodin promluvil zlo proti tobě.

1. Kr 22:19–23

I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

Gn 1:26n

Nebesa vzdávají chválu za tvé divy, Hospodine, i za tvou věrnost v shromáždění svatých. Vždyť kdo v oblacích je roven Hospodinu? Kdo je podoben Hospodinu mezi Božími syny? Bůh je strašný v společenství svatých, veliký a hrozný mezi všemi kolem sebe. Ty jsi stvořil sever i jih; Tábor i Chermón jásají ve tvém jménu. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Který člověk kdy žil a nespatřil smrt? Kdo zachránil svou duši z moci podsvětí? Pamatuj, Panovníku, na potupu svých otroků! Nosil jsem ji ve svém klíně od všech možných národů!

Ž 89 – celé je to o potomstvu Davidovského krále

Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn — plamen ohně, jeho kola — oheň hořící. Proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíců na tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy.

V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle — s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat.

Dn 7:9–14

Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.

1K 2:8. Proto je ze SZ i a částečně evangelií nepříliš jasné, že má zemřít. Podobně je nejasný Ježíšův příchod.

Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo.

Gn 15:6 Toto zaslíbení je (záměrně) nejednoznačné (počet nebo kvalita?)

Více anglicky:

Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehúmana, Biztu, Charbónu, Bigtu a Abagtu, Zetara a Karkase, sedm eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvéroše, aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu; byla totiž hezkého vzhledu. Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. Co se má podle nařízení provést s královnou Vašti za to, že nejednala podle výroku krále Achašvéroše, který jí byl sdělen prostřednictvím eunuchů? Nato řekl Memúkan před králem a knížaty: Nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvéroše.

Est 1:10–16

Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. a aby jí dali sedm vyhlédnutých dívek z královského domu.

Est 2:9

Platón v dialogu Kritiás: Kronos přidělil národy bohům (Athény Athéně atd.)

Božská rada v Ugaritu

Zdroj: tabulka od M. S. Heisera

 FéničanéIzrael
1El (Elion)Hospodin
2Baal (předák Synů Ela)Hospodin (Slovo, Sláva, Jméno, Přítomnost, Moudrost)
370 synů Ela (knížata, soudci, vládci, hvězdy)Synové boží (v poexilním období: i Strážci, Archandělé)
4Andělé (nejsou členové rady)Andělé (v poexilním období: i Strážci, Archandělé)

V Bibli to souvisí s Druhou mocí v nebi (Two powers in heaven).

Toto není henoteismus (v něm není Bůh jedinečný a může být např. ze svého postavení sesazen).

Satan žádal a Rada vyhověla aneb co si Satan vyjednal

  • Job
  • Saul a zlý duch od Hospodina
  • Lživý duch v ústech všech proroků (Míkajáš a Achab u Rámot v Gileádu)
  • Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. L 22:31

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. podivné slovo, které podle ČSP někteří chápou jako „mocnáři“
  2. podle poznámky v ČSP