Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou boží syny.

Platón v dialogu Kritiás: Kronos přidělil národy bohům (Athény Athéně atd.)

Když dával Nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. Vždyť Hospodinovým podílem je jeho lid, Jákob jeho dědičným dílem.

Dt 32:8 – „synů Izraele“: podle Kurmánských rukopisů „synů Božích“. Tak jako tak je to 70.

Hospodin sestoupil ... Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého.

Gn 11:5,7 viz MSH

Ani nepozvedej své oči k nebesům, aby ses díval na slunce, měsíc a hvězdy, celý nebeský zástup a nechal se svést, klaněl se jim a sloužil jim, protože Hospodin, tvůj Bůh, je přidělil všem národům pod celým nebem.

Dt 4:19

Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání ...

Sk 17:26

Což neobsadíš to, co ti podrobí Kemóš, tvůj bůh, právě a jen to? Vše, co podrobil Hospodin, náš Bůh, nám, to obsadíme my.

Sd 11:24

Nato Naamán řekl: Když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mezků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu.

2 Kr 5:17 Naamán věděl, že různá území spravují různí bohové:

Náš Bůh (tedy jsou potom bozi jiných) × jediný

Bůh nám dává národy, protože nahrazujeme Boží syny v radě bohů.

Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země.

Ž 2:8

Izraelci byli rozptýleni mezi národy a to byl trest (vydáni cizím bohům).

„… I řekl mi (Ježíš): ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.‘ “ Až potud ho poslouchali. Ale pak pozdvihli svůj hlas a říkali: „Odstraň ze země takového člověka, neboť nesmí zůstat naživu!“

Sk 22:21n – Židé se poslavili proti, když mluvil o evangeliu pohanům – Kde je to jinde?

... když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. ... Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.

Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany — pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství ... Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu ... že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši ... Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ef 1:9n, 20n a 3:1–11

Bible Project (podcast): A Living Sacrifice? – Iz 66: pohané jako oběť (Ř 12:1) a kněží.

P. Bros: Cíl je, aby národy měly smlouvu s Bohem (~ Gods sons disinheritance).

Ježíšovo kralování

Ježíšův příchod ve Zjevení se týká 1. židovské války, soudu a vykoupení

... potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.

1K 15:24n

Nepochopení, že v Mt 25,31–41 ἔθνη = národy = pohané, nikoliv ovčí a kozí národy: Skrytý faktor: tajemství proměny národa. Ale jinak je to výborný článek.

Související článek na tomto webu 🔗