Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou boží syny.

Nato Naamán řekl: Když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mezků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu.

2 Kr 5:17 Naamán věděl, že různá území spravují různí bohové:

Náš Bůh (tedy jsou potom bozi jiných) × jediný

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Dt 6:4

… přitom však jinde v Bibli o sobě říká Babylon, že je jediný a neznamenalo to, že by jiná města neexistovala.

Bůh nám dává národy, protože nahrazujeme boží syny v božské radě.

Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země.

Ž 2:8

Izraelci byli rozptýleni mezi národy a to byl trest (vydáni cizím bohům).

„… I řekl mi (Ježíš): ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.‘ “ Až potud ho poslouchali. Ale pak pozdvihli svůj hlas a říkali: „Odstraň ze země takového člověka, neboť nesmí zůstat naživu!“

Sk 22:21n – Židé se poslavili proti, když mluvil o evangeliu pohanům – Kde je to jinde?

... když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. ... Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.

Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany — pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství ... Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu ... že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši ... Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ef 1:9n, 20n a 3:1–11

Bible Project (podcast): A Living Sacrifice? – Iz 66: pohané jako oběť (Ř 12:1) a kněží.

P. Bros: Cíl je, aby národy měly smlouvu s Bohem (Gods sons disheritance či jak)

Ježíšovo kralování

Ježíšův příchod ve Zjevení se týká 1. židovské války, soudu a vykoupení

... potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.

1K 15:24n