P. Bros: Cíl je, aby národy měly smlouvu s Bohem (Gods sons disheritance či jak)

Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou boží syny

Naamán věděl, že různá území spravují různí bohové:

Nato Naamán řekl: Když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mezků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu.

2 Kr 5:17

Náš Bůh (tedy jsou potom bozi jiných) × jediný

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Dt 6:4

… přitom však jinde v Bibli o sobě říká Babylon, že je jediný a neznamenalo to, že by jiná města neexistovala.

Bůh nám dává národy, protože nahrazujeme boží syny v božské radě.

Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země.

Ž 2:8

Izraelci byli rozptýleni mezi národy a to byl trest (vydáni cizím bohům).

„… I řekl mi (Ježíš): ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.‘ “ Až potud ho poslouchali. Ale pak pozdvihli svůj hlas a říkali: „Odstraň ze země takového člověka, neboť nesmí zůstat naživu!“

Sk 22:21n – Židé se poslavili proti, když mluvil o evangeliu pohanům – Kde je to jinde?