Wiki: Mystéria

Kdo chce moc (z důli) musí být zasvěcen

 • templáři páchali přehnaně dobro a tak se neustále prohřešovali (~ , Duchovní mocnosti nad Prahou). Kurzívou prvky řeholního slibu.
  • chrám (templ)
  • chudoba: peníze jen společné → mamon
  • čistota: oddělení od tělesného → cokoliv je smilstvo
  • poslušnost: → svévole
  • extrémní nároky → zákonictví
 • tajné spolky
 • pedofilie (Pizzagate, Jeffrey Epstein); ~ Juvenilní justice

Zdůvodnění proč při plném zasvěcení děláme špatné (a je to vlastně dobré):

 • Ordo ab chao,
 • fénix,
 • templáři, kteří se rouhali a zapírali, ale ne srdcem
 • Dante: Vergilius: do nebe skrz peklo a očistec. Z Vergilia je „Novus ordo seclorum“ i „Annuit cœptis“. Vergilius působil za Augusta.

Zasvěcená místa: někde se stala vražda (oběť zasvěcující místo zlému) × postavili tam smírčí kříž (přinést smíření)

Biblické: Leviticus 27

Toto s nimi uděláš, abys je posvětil, aby mi sloužili jako kněží: Vezmi jednoho býčka a dva berany bez vady … Na hlavu mu položíš turban a upevníš na turbanu svatou čelenku. Vezmeš olej pomazání, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. … Jim bude patřit kněžství jako věčné ustanovení. Zasvětíš Árona a jeho syny. Přivedeš býčka před stan setkávání a Áron se svými syny položí ruce na hlavu býčka. … Pak vezmeš jednoho berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu berana. … Zabiješ berana, vezmeš trochu jeho krve a dáš na lalůček Áronova pravého ucha i na lalůček pravého ucha jeho synů, na palec jejich pravé ruky a palec jeho pravé nohy a pokropíš krví oltář ze všech stran. Vezmeš trochu z krve na oltáři a oleje pomazání a stříkneš na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak bude posvěcen on a jeho roucha, jeho synové a roucha jeho synů s ním. … Vezmeš také hrudí z Áronova berana zasvěcení … Áronova svatá roucha zůstanou jeho synům po něm, aby v nich byli pomazáváni a zasvěcováni. U vchodu do stanu setkávání bude Áron se svými syny jíst maso z berana a chléb, který bude v koši. Ti mohou jíst věci, s nimiž byl vykonán obřad smíření, aby byli zasvěceni a posvěceni. … S Áronem a s jeho syny naložíš takto, právě tak, jak jsem ti přikázal; sedm dní je budeš zasvěcovat. … Tam se budu setkávat se syny Izraele a stan bude posvěcen mou slávou. Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží.

Ex 29

Pak přivedl druhého berana, berana zasvěcení, a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana. Když ho zabil, vzal Mojžíš trochu jeho krve a dal ji na lalůček Áronova pravého ucha, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. Nato přivedl Áronovy syny a Mojžíš dal trochu krve na lalůček jejich pravého ucha, na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy. Potom Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.

Lv 8:22–24

Henoch (חֲנוֹךְ‎‎, Chanoch) = Zasvěcený. Srovnej chanuka.