Wiki: Mystéria

Kdo chce moc (z důli) musí být zasvěcen

  • pedofilie (Pizzagate)
  • templáři
  • tajné spolky

Zdůvodnění proč při plném zasvěcení děláme špatné (a je to vlastně dobré):

  • Ordo ab chao,
  • fénix,
  • templáři, kteří se rouhali a zapírali, ale ne srdcem
  • Dante: Vergilius: do nebe skrz peklo a očistec. Z Vergilia je "Novus ordo seclorum" i "Annuit cœptis". Vergilius působil za Augusta.

Zasvěcená místa: někde se stala vražda (oběť zasvěcující místo zlému) × postavili tam smírčí kříž (přinést smíření)

Biblické: Leviticus 27

Toto s nimi uděláš, abys je posvětil, aby mi sloužili jako kněží: Vezmi jednoho býčka a dva berany bez vady ... Na hlavu mu položíš turban a upevníš na turbanu svatou čelenku. Vezmeš olej pomazání, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. ... Jim bude patřit kněžství jako věčné ustanovení. Zasvětíš Árona a jeho syny. Přivedeš býčka před stan setkávání a Áron se svými syny položí ruce na hlavu býčka. ... Pak vezmeš jednoho berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu berana. ... Zabiješ berana, vezmeš trochu jeho krve a dáš na lalůček Áronova pravého ucha i na lalůček pravého ucha jeho synů, na palec jejich pravé ruky a palec jeho pravé nohy a pokropíš krví oltář ze všech stran. Vezmeš trochu z krve na oltáři a oleje pomazání a stříkneš na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak bude posvěcen on a jeho roucha, jeho synové a roucha jeho synů s ním. ... Vezmeš také hrudí z Áronova berana zasvěcení ... Áronova svatá roucha zůstanou jeho synům po něm, aby v nich byli pomazáváni a zasvěcováni. U vchodu do stanu setkávání bude Áron se svými syny jíst maso z berana a chléb, který bude v koši. Ti mohou jíst věci, s nimiž byl vykonán obřad smíření, aby byli zasvěceni a posvěceni. ... S Áronem a s jeho syny naložíš takto, právě tak, jak jsem ti přikázal; sedm dní je budeš zasvěcovat. ... Tam se budu setkávat se syny Izraele a stan bude posvěcen mou slávou. Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží.

Ex 29

Pak přivedl druhého berana, berana zasvěcení, a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana. Když ho zabil, vzal Mojžíš trochu jeho krve a dal ji na lalůček Áronova pravého ucha, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. Nato přivedl Áronovy syny a Mojžíš dal trochu krve na lalůček jejich pravého ucha, na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy. Potom Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.

Lv 8:22–24