DenZ textuDen v týdnu
1. Na počátku stvořil; pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou; vznášel nad vodami; světlo; jeden den.
2. klenba – nebesa
3. ... souš ... Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno.
4. světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. Větší světlo, aby vládlo ve dne ... a oddělovala světlo od tmy.
5. ... vody hemží živou havětí a ať létavci létají... Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody ... Ploďte a množte se ...
6. Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř ... Učiňme člověka (Adam H120 – souhlásky stejné jako červený H119) ... aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem ... stvořil je muže a ženu. ... Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte ... a nad vším živým, co se na zemi hýbe. ... Nemají jíst maso.
7. ... dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. ... přestal ... sedmý den požehnal a posvětil ho ...
Stvoření světa: Gn 1 a sedm klasických planet
OdděleníNaplnění
1. den: Světlo a tma4. den: Nebeská světla
2. den: Oceány oddělené nebesy (viz obrázek)5. den: Létající a plavající živočichové
3. den: Souš a rostliny6. den: Suchozemští živočichové a člověk
Struktura Gn 1 (Framework interpretation)

Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodovědecké:
Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu
Ž 104:2nn Halíš se světlem jako pláštěm, roztahuješ nebesa jako stanovou plachtu. Na vodách kladeš trámy svých komnat, oblaků si činíš vůz, a vznášíš se na perutích větru…
Ž 136:6 Rozprostřel zemi nad vodami
Jb 38:6 Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen
A kdo zahradil moře vraty, když se vyvalilo, vyšlo z lůna?

  • Bůh je nahoře je taky obrazné vyjádření
  • ať ho chválí slunce je taky obrazné Ž 148
  • Jb 38:4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného.
    (tedy Job to nevěděl a my to taky nevíme) (Bůh sám říká, že to není zjeveno)

Pozn.: Kreacionismus × ID × evoluce × Páleš (ten odpovídá divine council a roli božích synů a naší roli. Na začátku je: učiňme což nemusí být jen Ježíš).