History does not repeat itself, but it often rhymes.

Mark Twain (?)

Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)..., charaktery, živly, elementy, vzory, archetypy. S tím souvisí: sedm duchů (Božích), sedm andělů, sedm hvězd, sedm klasických planet atd.

Zásadní shrnutí je na posteru (tabulka vlevo nahoře). Letopočty jsou na posledních 4 stránkách dokumentu. Více je na webu sophia.sk a v knihách:

 • PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. Dostupné z: sophia.sk
 • PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. Dostupné z: sophia.sk

Dokument o Pálešovi

Ačkoliv se zde zmiňují hvězdy/planety, tak se nejedná o astrologii. Jedná se o cykly předem dané Bohem, které je možno statisticky testovat a které nejsou dány momentální pozicí hvězd. Bůh totiž přidělil časové úseky mocnostem a bude je soudit. V rámci astrologie se člověk doptává hvězd a bytostí, které jsou jimi reprezentovány.

Mocnosti jsou uvězněny v čase1 (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující. Hvězdy jsou stvořeny Bohem a časově vymezují (a tak omezují) působení mocností – jsou tedy něco jako klec stvořená Bohem. To že Bůh stvořil klec neznamená, že máme strkat ruku ke lvovi v kleci.

Mé příklady Sedmi

7 emocí dle Facebooku (2020 – care bylo přidáno kvůli COVIDu). Podle mého odpovídá v pořadí: .

Sedm národů Kenaanu: Chetejci , Girgašejci , Emorejci , Kenaanci , Perizejci , Chivejci a Jebúsejci ... sedm národů početnějších a mocnějších nežli ty ... Dt 7:1

Sedm vrchů vlivu2: rodina , politika , církev (religion) , podnikání , umění , vzdělání (education) a média .

Sedm základních veličin SI: čas , délka , hmotnost , elektrický proud , teplota , látkové množství , svítivost . Je sedm period v periodické tabulce (bez přiřazení).

Sedm hlavních hříchů dobře sedí na tyto archetypy, ale sedm hlavních ctností nikoliv, protože ty jsou jen inverzí hříchů, nikoliv pozitivním projevem daného vzoru.

Hlavní postavy monomýtu (pochybné přiřazení, počet bývá uváděn různě): Hero , Mentor , Threshold guardian , Herald , Shapeshifter , Shadow , Trickster .

Sedm svobodných umění podle moderního pojetí.

Člověk spočítá sedm objektů 6× pomaleji než pět objektů (viz subitizing). Proto je třeba mít v presentaci na slidu nejvýše 6 objektů. Je tak systém Sedmi ten nejmenší „komplexní“ systém?

Ovšem zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všechny věci, které procházejí ohněm, provedete ohněm a budou čisté ...

Nu 31:22n – známé kovy (kromě rtuti, která je tekutá)

... když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy3, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.

Ef 1:9n

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se nebeských znamení. Dingir 4/2012
7 králů Říma se 7 charakteristikami (sedí na 7 planet), které jsem jinde nevygoogloval.
Podle Páleše Římská ústava kombinovala prvky monarchie (konzulové), aristokracie (senát), demokracie (tribunové lidu) a v době války vojenské diktatury (diktátor).

Tahák

 • 29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
 • 29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
 • 354 let – Saturnský rok (12×29,5) Pořadí: (tj. kvintový kruh. Dny v týdnu jsou v opačném pořadí – kvartový kruh.4 Po sobě následující planety spolu ladí.)
 • 354,3 × 7 = 2 480 (Saturnské sedmiletí)
 • 25 725 let (Platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
 • 72 × 7 = 504 (Platónský týden). Pořadí: (tj. pořadí sfér, tj. seřazeno podle oběžných dob)
 • 72 × 360 = 25 920 tedy Platónský rok (perioda precese zemské osy)
 • 72 nebeský den
 • 12 let: doba oběhu Jupitera kolem Slunce (přesněji 11,86)

Jarní bod se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (Platónský den). Podobně je definována námořní míle – David Flynn.

7 = 3 + 4 = nebe (mraky, hvězdy, nebesa nebes) + Země (4 úhly)
7 dní ~ počet dní mezi fázemi měsíce; týden
Obvod kruhu je šest poloměrů + něco. Plnost je dosažena v tom sedmém.

Charakter354letý72letýSouběhTrvání
Měsíc -955 -600-963 -891-955 -89164
Slunce -600 -246-243 -171-243 -2463
Saturn -246 +108-27 +45-27 +4572
Venuše 108–463189–261189–26172
Jupiter 463–817405–477463–47714
Merkur 817–11711125–11971125–117146
Mars 1171–15251341–14851341–148572
Měsíc 1525–18791629–17011629–170172
Slunce 1879–22341845–19171879–191772
Tabulka: Souběh dvou cyklů – synergie
„Národ“Úroveň skupiny
MěsícEtruskové, Afričani, Lýdie, Frýgierod
Merkur Féničané 
Venuše Syřanénárody, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
SlunceNěmci 
MarsSrbové, středo-východní Asie (široké líce)(dělnická) třída (pracují svaly)
JupiterEvropa, Chorvaticivilizace
SaturnČína, Indiánitradice
Tabulka: Národy, rasy, kontinenty

Němci sluch, Francouzi chuť, Italové zrak. Stěhování na východ omlazuje.

Rok7Událost
-1035
-963Za čtyři roky (959 př. Kr. – ČSP) dostaví Chrám, který stavěl sedm let.
-891
-819814 př. Kr. založeno Kartágo
-747Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel Novoasyrské říše, který dobyl Damašek a odvedl za Pekacha část Izraele do zajetí. Více viz Socha z Nabukadnesarova snu.
-675
-603
-531
-459Ezdráš se vrací (více viz Socha z Nabukadnesarova snu)
-387
-315 viz Socha z Nabukadnesarova snu
-243– (blízko 246 př. Kr.)
-171Carteia – první římská kolonie mimo Itálii (více viz Socha z Nabukadnesarova snu)
170 př. Kr. – Antiochos Epifanés vládne sám, když zabil svého spoluvládce.
-99
-27Octavianus → Augustus, princeps
+45Apoštol Pavel vyrazil na misii (přibližně).
117Zemřel Traján. Nastoupil Hadrián (cestovatel, intelektuál, profesionalisace státní správy – tj. nikoliv senátoři). 5
189
261
333
405
477
549
621
693
765
837
909
981
10531054 Velké schizma 6
1125
1197
1269
1341Jan Lucemburský zajistil Karlovi nástupnictví na českém trůnu.7 Před čtyřmi lety začala Stoletá válka.
1413Vyhlášení Kostnického koncilu
1485Kutnohorský náboženský mír
15571545–1563 Tridentský koncil (toho roku nezasedal)
1629
1701
1773Boston tea party
1845
1917Říjnová revoluce
1989
Tabulka: Začátky 72letých období
Rok7Událost
–1663
–1309
–955
–600
–246
+108
463
817
1171
15251526: bitva u Moháče
18791878: Sanstefanská mírová smlouva a Berlínský kongres
Tabulka: Začátky 354letých období

Židé

 • Měsíc
  • lunární kalendář; psaní zprava doleva
  • Bůh Abrahámův, Izákův ...; židovství po matce; Ur, Cháran; Sinaj ~ Sín, vtělení Mesiáše
  • Období 72 (odchod z Cháranu, exodus, postavení chrámu, Ezdrášův návrat).
  • Období 354 (od Šalamouna do konce království).
  • Kult: Jericho, Nabonidus; I ty, měsíci, v údolí Ajalónu!
 • Saturn
  • Ježíš se narodil ve dvojitém období. V půli kratšího mu bylo cca 12.
  • Na konci kratšího (AD 45) vyrazil Pavel na misii a začalo .
  • nepodílela se .

Had

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). Nachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštec (jako v Harry Potterovi). Plamenný a had je ovšem taky seraf. …hudba tvých harf… Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Chelel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12
Zdroj: video níže.

... skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla

Žd 2:14 Jíst prach = jíst lidi (prach jsi …) = pán mrtvých

Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře (Gn 3:1): chytrý mluvící had ~ Merkur.
Páleš (2004): Opeřený had byl syn a . Křídla a peří (), had () – dohromady okřídlený had čili kobra či drak. a jsou technicky jitřenky (plurál Jb 38:7) i když se tak mluví jen o Venuši. Venušanský projev: Poznali, že jsou nazí (pohlavní dimorfismus) a stali se smrtelnými (brzká smrt).
Páleš (2004) s. 369: Hadi se vyvinuli ve spodní křídě (Anael-Rafael).

Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12 – viz předchozí odstavec

Rok 1844 je rok před začátkem dvou překrývajících se slunečních (neděle) období, které skončí 2234, což je 29 let po začátku merkurského 72letého období (Loadicea). Za dalších 7 let jsme tak v jeho polovině. Kombinace Merkur + Orifiel indikuje transhumanistickou totalitu.

Therefore the 2300 years do not end before year 2132 nor after 2370.

Flynn 2008

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.
– podle mého je to reakce na novoplatonismus, nikoliv jeho produkt

Další

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar; a nejdříve udělal Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali; každý totiž chápal jen tu část Ilúvatarovy mysli, ze které vzešel, a v porozumění bratrům rostli jen pomalu. Avšak tím, jak naslouchali, docházeli k stále hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku.

Ainulindalë – Hudba Ainur: úplný začátek Silmarillion (J.R.R. Tolkien)

... vypráví o Hudbě Ainur (duchovních bytostí, nazývaných též Svatí) před trůnem Eru Ilúvatara, stvořitele. Po jejím skončení Eru ukázal Ainur jejich Hudbu ve viditelné podobě – vznik světa, jeho utváření a jeho dějiny ... Protože někteří z Ainur si tento zjevený svět zamilovali, vyslal Eru do Prázdna Nehynoucí Plamen a dříve zjevený svět na samém počátku Hudby se stal skutečností. Mnozí z Ainur sestoupili do tohoto světa a začali jej utvářet podle toho, co si zapamatovali z Hudby a z jejího zviditelnění, jež jim Eru ukázal, žádný si však nepamatoval celou Hudbu, a tím ani celou podobu světa od počátku až do konce. Říká se, že především lidé, kteří tvořili třetí téma Hudby, nebyli z větší části obsaženi ve vizi Ainur, a utvářejí si tedy svůj osud nad rámec Hudby.

Stvoření podle Silmarillion (J.R.R. Tolkien): Hudba Ainur (~ hudba sfér; 7 tónů, kvartový a kvintový kruh). Citát je z Wikipedie. Souvislostí je mnoho: Sedm párů Valar = Ainur, kteří sestoupili do Eä (tzv. Mocnosti Ardy).

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. vágní souvislost: časová smyčka ve filmech – nejnověji Princezna zakletá v čase (2020)
 2. V polovině 70. let měl Loren Cunningham, jeden z nejvýraznějších charismatických vedoucích 20. století, zakladatel YWAM, zjevení o sedmi horách. Každá hora představuje jednu z významných oblastí života společnosti. Den poté, co toto zjevení přijal, se setkal s Billem Brightem, zakladatelem další velké misijní organizace Campus Crusade for Christ (u nás Nový život). „Bill mi řekl, že mu Bůh svěřil poselství, a cítil potřebu ho se mnou sdílet,“ napsal o tom Cunningham. „Bůh označil oblasti, na které je třeba se zaměřit, aby se k němu navrátily národy. Byly to tytéž oblasti, které jsem přijal já, jen jinak pojmenované. Když jsem z kapsy vytáhl papír, kde bylo zapsáno totéž, a ukázal to Billovi, byl ohromen.“ „Horami“ ze zjevení jsou podle Cunninghama „sféry, které formují myšlení“ (mind molders), podle Brighta jde o „vlády a království světa“ (world kingdoms).
 3. οικονομιαν του πληρωματος των καιρων (Byz) – jediné místo v NZ, kde je οἰκονομία v souvislosti s časem, navíc je celý oddíl o Kristu, nikoliv Izraeli.
 4. Kvintový kruh: mezi dvěma následujícími jsou tři. Kvartový kru: mezi dvěma následujícími jsou dva. Viz: Kde se dva neb tři ...
 5. Následující dva císaři: felicitas temporum; filosof na trůnu. Adoptivní císaři vládli do roku 192.
 6. In 1053, the first step in the process which led to a formal schism was taken: the Greek churches in southern Italy were forced to conform to Latin practices and if any of them did not, they were forced to close. In retaliation, Patriarch Michael I Cerularius of Constantinople ordered the closure of all Latin churches in Constantinople.
 7. Jan Lucemburský oznámil na zasedání českého zemského sněmu své rozhodnutí, aby po jeho smrti nastoupil na český trůn Karel. Sněm slavnostně přijal markraběte Karla jako budoucího českého krále, markrabě chtěl také prosadit svou královskou korunovaci ještě za otcova života, to se však pro různé překážky nezdařilo.