Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Synů božích a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + syn (Izrael, Ježíš) či rebel (Baal, Marduk, Zeus).

Definiční výskyty

 • 70 synů Ela + El a jeho žena Ašera (či Baal) = 72 (podrobnosti: článek na tomto webu: Božská rada).
 • národů a jazykových rodin 70 či 72, podle toho, jak se to počítá LXX – Septuaginta (SZ řecky – tedy pro národy):

The Greek Septuagint (LXX) text of Genesis includes an additional son of Japheth, "Elisa", between Javan and Tubal; however, as this name is found in no other ancient source, nor in I Chronicles, he is almost universally agreed to be a duplicate of Elisha, son of Javan. The presence of Elisa and of Cainan son of Arpachshad (below) in the Greek Bible accounts for the traditional enumeration among early Christian sources of 72 names, as opposed to the 70 names found in Jewish sources and Western Christian sources.

Generations of Noah (Wikipedia)

The Talmud states that the gematria (numerical value of the Hebrew letters) of Gog and Magog (גוג ומגוג) is 70.

israel365news.com Možno si ověřit

Důležité výskyty

 • 72 let je délka platonského dne (viz Angelologie)
 • 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
 • 72 = 12×6, tj. 6 dní stvoření, když počítáme jen den (byl večer a bylo jitro). Takže by se celá božská rada vystřídala při stvoření.
 • 72 = 3×24, tj. 3 dny v hodinách – tolik hodin byl Ježíš v hrobě?
 • 70 = 7×10, tj. dvě symbolická čísla (desatero, dní do Dne smíření, deset ran, ...)

The number is seventy in some manuscripts of the Alexandrian (such as Codex Sinaiticus) and Caesarean text traditions but seventy-two in most other Alexandrian and Western texts. In translating the Vulgate, Jerome selected the reading of seventy-two.

Seventy disciples (Wikipedia) 70 (72) učedníků Ježíše (L 10) – BKR a KJV mají 70

Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele, a budete se klanět zpovzdálí. Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. … Starším však řekl: Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chúr jsou zde s vámi; kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k nim.

Ex 24:1–14

Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost. V oněch dnech je pohltí útroby ohně: V pekelném žaláři budou uzavřeni na věky. A kdokoli bude odsouzen a od této chvíle zahyne s nimi, bude spolu s nimi spoután až do skonání mnoha pokolení.

Enoch 10:11–14 (V Enochovi je ještě 70 pastýřů)
 • 70 býků obětovaných při svátku stánků (70=13+12+11+10+9+8+7 ks) jako smíření za národy (Mike Heiser v podcastu zastává minimalistický postoj: oslava spasení od 70 bytostí);
  Zach 14:16 svátek stánků budou slavit národy: I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků.
 • 72: The total number of books in the Bible in the Catholic version if the Book of Lamentations is considered part of the Book of Jeremiah.

(článek zmiňuje i Jeremiášových 70 let)

Nedůležité biblické výskyty

Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili.

Ex 15:27

Adoní-bezek nato řekl: Sedmdesát králů s useknutými palci na rukou a na nohou sbírávalo pod mým stolem. Jak jsem jednal já, tak mi Bůh odplatil.

Sd 1:7
 • 70 synů Gedeóna (Sd 9)
 • 70 synů a vnuků soudce Abdóna, jezdících na sedmdesáti oslech (Sd 12:13–14)
 • 70 synů Achaba (2 Kr 10)

Nedůležité mimobibilické výskyty

 • Sanhedrin
  cs.wiki: Skládal se ze 71 členů, konkrétně ze 69 starších nebo soudců, předsedy (nasi‎‎) a místopředsedy (av bejt din‎‎).
 • Islám
  • 72 hurisek: většina hadísů 72, v jednom hadísu 70 , v Koránu nejsou čísla (zdroj)
  • 72 a jinde na wiki 70: The number of people martyred along with Imam Hussain at the Battle of Karbala.
  • 72 is the number of sects or denominations that are doomed to Hell, according to Hadith (Sayings of prophet Muhammad).
 • a další v islámu i jiných náboženstvích

The cohesive account by Plutarch, which deals mainly with this portion of the myth, differs in many respects from the known Egyptian sources. Set—whom Plutarch, using Greek names for many of the Egyptian deities, refers to as "Typhon"—conspires against Osiris with seventy-two unspecified accomplices, as well as a queen from ancient Aethiopia (Nubia).

Osiris myth (Wikipedia) Seth se 72 zabil Osirise

68 či 70

Znamená to, že 2 vrchní jsou ze 70 – tudíž Bůh není v Egyptě a starší reprezentují lid.

Hospodin řekl Mojžíšovi: Shromáždi mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho správci. Vezmi je ke stanu setkávání, aby se tam s tebou postavili. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím ho na ně. Ponesou břemeno lidu s tebou a neponeseš ho ty sám. Pak shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a postavil je okolo stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a vzal z Ducha, který byl na něm, a dal ho na sedmdesát mužů ze starších. I stalo se, když na nich Duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne. Dva muži zůstali v táboře – jeden se jmenoval Eldád a druhý se jmenoval Médád. I na nich spočinul Duch – byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu – a prorokovali v táboře. Přiběhl mládenec a oznámil to Mojžíšovi: Eldád a Médád prorokují v táboře. Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši, zadrž je. Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha!

Nu 11:16–17 a 24–29. Sedmdesát a další dva jsou Mojžíš a Áron.
To se naplnilo až o letnicích (prorokovali národům z tabulky národů). Ve Skutcích jsou 4 „letnice“, kdy Ducha Svatého přijali Židé (letnice), Samařani (Filip), bohabojní (Kornélius) a pohané (Efez).

Obecné zdroje: články „72“ a v menší míře „70“ na anglické Wikipedii.