Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Božích synů a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + syn (Ježíš) či rebel (Baal, Marduk, Zeus).

Definiční výskyty

 • 70 synů Ela + El a jeho žena Ašera (či Baal) = 72 (viz článek na tomto webu: Rada bohů).
 • 70 či 72 národů (~jazykových rodin) v Gn 10, podle toho, jak se to počítá. 72 to je podle Septuaginty (značka LXX – překládalo ji 72 mužů: 6 z každého pokolení; SZ řecky – tedy pro národy):

The Greek Septuagint (LXX) text of Genesis includes an additional son of Japheth, "Elisa", between Javan and Tubal; however, as this name is found in no other ancient source, nor in I Chronicles, he is almost universally agreed to be a duplicate of Elisha, son of Javan. The presence of Elisa and of Cainan son of Arpachshad (below) in the Greek Bible accounts for the traditional enumeration among early Christian sources of 72 names, as opposed to the 70 names found in Jewish sources and Western Christian sources.

Generations of Noah (Wikipedia)

The Talmud states that the gematria (numerical value of the Hebrew letters) of Gog and Magog (גוג ומגוג) is 70.

israel365news.com Možno si ověřit.

Důležité výskyty

 • 72 let je délka platonského dne (viz Angelologie)
 • 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
 • 72 = 12×6, tj. 6 dní stvoření, když počítáme jen den (byl večer a bylo jitro). Takže by se celá rada bohů vystřídala při stvoření.
 • 72 = 3×24, tj. 3 dny v hodinách – tolik hodin byl Ježíš v hrobě?
 • 70 = 7×10, tj. dvě symbolická čísla (desatero, dní do Dne smíření, deset ran, deset rohů ...) – viz Šest prstů
 • 72 = 144/2, tj. národy jsou půlka Božího lidu (viz můj článek)

The number is seventy in some manuscripts of the Alexandrian (such as Codex Sinaiticus) and Caesarean text traditions but seventy-two in most other Alexandrian and Western texts. In translating the Vulgate, Jerome selected the reading of seventy-two.

Seventy disciples (Wikipedia) 70 (72) učedníků Ježíše (L 10) – BKR a KJV mají 70.
Dvanáct učedníků nebylo vysláno k pohanům: „Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: „Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte; ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele.“ Mt 10:5n

Konfucius měl také 72 učedníků.

Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele, a budete se klanět zpovzdálí. Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. … Starším však řekl: Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chúr jsou zde s vámi; kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k nim.

Ex 24:1–14

Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost. V oněch dnech je pohltí útroby ohně: V pekelném žaláři budou uzavřeni na věky. A kdokoli bude odsouzen a od této chvíle zahyne s nimi, bude spolu s nimi spoután až do skonání mnoha pokolení.

Enoch 10:11–14 (V Enochovi je ještě 70 pastýřů)
 • 70 býků obětovaných při svátku stánků (70=13+12+11+10+9+8+7 ks) jako smíření za národy (Mike Heiser v podcastu zastává minimalistický postoj: oslava spasení od 70 bytostí);
  Zach 14:16 svátek stánků budou slavit národy: I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků.
 • 72: The total number of books in the Bible in the Catholic version if the Book of Lamentations is considered part of the Book of Jeremiah.

(Článek zmiňuje i Jeremiášových 70 let.)

Nedůležité biblické výskyty

Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili.

Ex 15:27

Adoní-bezek nato řekl: Sedmdesát králů s useknutými palci na rukou a na nohou sbírávalo pod mým stolem. Jak jsem jednal já, tak mi Bůh odplatil.

Sd 1:7
 • 70 synů Gedeóna (Sd 9)
 • 70 synů a vnuků soudce Abdóna, jezdících na sedmdesáti oslech (Sd 12:13–14)
 • 70 synů Achaba (2 Kr 10)

Nedůležité mimobiblické výskyty

 • 72 let od napsání Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské (1650) do založení Ochranova (1722)
 • Sanhedrin
  cs.wiki: Skládal se ze 71 členů, konkrétně ze 69 starších nebo soudců, předsedy (nasi‎‎) a místopředsedy (av bejt din‎‎).
 • Číselná hodnota písmene ע je 70 (viz logo). Hodnotu 72 žádné písmeno nemá.
 • Islám
  • 72 hurisek: většina hadísů 72, v jednom hadísu 70, v Koránu nejsou čísla (zdroj)
  • 72 a jinde na wiki 70: The number of people martyred along with Imam Hussain at the Battle of Karbala.
  • 72 is the number of sects or denominations that are doomed to Hell, according to Hadith (Sayings of prophet Muhammad).
 • a další v islámu i jiných náboženstvích (Sutech se 72 zabili Osirise a další příklady v kaitolce „Číslo 72“ na Mýty.cz)
 • 72 equal temperament is a tuning used in Byzantine music and by some modern composers.
 • 70: the seventh pentagonal number
 • 72: In dpi, the default screen resolution for an image or graphic on an Apple Macintosh screen.
 • 72: A common limit for characters per line in computing
 • 72 jmen osobností pod okny Národního muzea v Praze

Po vylití potopy a po změtení lidí, kteří se zlým úmyslem stavěli věž, pokolení lidské, skládající se tehdáž asi z dvaasedmdesáti mužů, bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. A jak víme z dějepisného podání, každý z nich se toulal a prchal, a jsouce daleko široko rozptýleni, bloudili po rozličných krajinách světa, a ač jich den ode dne ubývalo na těle, přibývalo jich mnohonásobně z pokolení do pokolení. A tak se lidstvo na Boží, vše řídící pokyn rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germanie.

Kosmova kronika česká, I. kapitola.

68 či 70

Znamená to, že 2 vrchní jsou ze 70 – tudíž Bůh není v Egyptě a starší reprezentují Izrael jako nové členy Rady.

Hospodin řekl Mojžíšovi: Shromáždi mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho správci. Vezmi je ke stanu setkávání, aby se tam s tebou postavili. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím ho na ně. Ponesou břemeno lidu s tebou a neponeseš ho ty sám. Pak shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a postavil je okolo stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a vzal z Ducha, který byl na něm, a dal ho na sedmdesát mužů ze starších. I stalo se, když na nich Duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne. Dva muži zůstali v táboře – jeden se jmenoval Eldád a druhý se jmenoval Médád. I na nich spočinul Duch – byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu – a prorokovali v táboře. Přiběhl mládenec a oznámil to Mojžíšovi: Eldád a Médád prorokují v táboře. Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši, zadrž je. Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha!

Nu 11:16–17 a 24–29. Sedmdesát a další dva jsou Mojžíš a Áron.
To se naplnilo až o letnicích (prorokovali národům z tabulky národů). Ve Skutcích jsou 4 „letnice“, kdy Ducha Svatého přijali Židé (letnice), Samaritáni (Filip), bohabojní (Kornélius) a pohané (Efez).

Obecné zdroje: články „72“ a v menší míře „70“ na anglické Wikipedii.