Tento článek představuje svědectví, která Bůh vložil do našeho světa. Ačkoliv rozdělil čas, prostor i lidstvo a svěřil je jiným, tak ukazuje, že je sám nejvyšším vládcem s hlubokými záměry.

V tomto článku využívám dva publikované přístupy (David Flynn, Jonathan Cahn) pro Česko a níže v článku i pro některé jiné země.

Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ef 3:8–11 – Motto tohoto článku
Tato správa (období) se však (podle předchozích veršů v kapitole i celé epištole) týká pohanů. Delší oddíl je citován v článku Teologie národů.

Kniha Chrám uprostřed času – David Flynn

V této podkapitolce jsou mé poznámky ke knize:
FLYNN, David E, 2008. Temple at the center of time: Newton’s Bible codex deciphered and the year 2012. Crane, MO: Official Disclosure. ISBN 978-0-9814957-4-3. Dostupné na Amazonu či neoficiálně.

Temple at the center of time
Zvláštní číslo 2520
 • = 7 ∙ 360
  srovnej: 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
 • = 7! / 2
 • –5391 + 25202 – 1 (kvůli roku 0) = 1982 (to Saddám obnovil Babylón)
 • Je to zvláštní číslo: 2520 na Wikipedii (en).
Měření charakteristických vzdáleností

Hodnota vzdálenosti daného místa od chrámové hory (konkrétně údajné místo bývalé Svatyně Svatých: Dome of the Spirits) v Jeruzalmě číselně odpovídá letopočtu důležitého okamžiku dějin: Patmos a Nuppur (Daniel) 539,86 (7×77 = 539), Mekka a Súsy 666, Paříž 1799, Londýn 1948,4.
Je třeba použít následující jednotky délky podle toho, zda se jedná o letopočet před Kristem či po něm.

 • Př. Kr.: Statute mile (1 609,3426 m).
 • Po Kr.: Námořní míle (1 852 m přesně) = oblouková minuta zemského poledníku.

Jedním z velkých plánů, které Mu’ávija měl byla expanze na úkor Byzantské říše. Příměří, které panovalo od války s Alím bylo porušeno po roce 666 díky divokým nomádským kmenům sídlícím severně od Antiochie. Již roku 668 vpadlo arabské vojsko do Anatolie a postoupilo až k Chalkedonu. Od roku 669 pak začalo první arabské obléhání Konstantinopole, které s přerušením probíhalo v letech 669–679.

Wikipedie: Mu'ávija I. – Co se stalo v roce 666
Souhrnná mapa
Oblast výskytů kruhů v obilí (kap. 18). Více v mém článku „Humno a chození dokola“.

Throughout Chronology, Newton assigned the dates of civilizations not based on the Christian calendar, which started at the birth of Christ, but the Nabonassar era (AN—Anno Nabonassari) was considered the inception of the Neo-Babylonian Dynasty. This was the point that King Nabonassar founded his kingdom in Babylon in 747 BC.

Flynn (2008)
Souvislost s článkem Sedm hvězd a angelologie dějin

Podobně jako Páleš (ale méně konzistentně) vlastně testuje staletí existující hypotézu (Newtona).

Basilejská kompaktáta aneb moje aplikace pro Česko

Na Bílé hoře a při popravě na Staroměstském náměstí byli obyvatelé Česka rozděleni. Před tím však bylo období, kdy došlo k určitému smíření římských katolíků s husity. Takový charakteristický bod českých dějin souvisel s Basilejskými kompaktáty, která byla právním základem pro náboženskou toleranci trvající 180 let. Na základě přístupu Davida Flynna tvrdím, že Boží prst ukazuje na toto místo v dějinách a dává nám inspiraci pro dnešek.

Praha je od Jeruzaléma přibližně 1437 námořních mil. Roku 1437 zemřel Zikmund (Lucemburkové vymřeli po meči) a na trůn nastoupil Albrecht II. Habsburský. Jeho manželka Alžběta Lucemburská (dcera Zikmunda a vnučka Karla IV.) byla poslední česká královna z rodu Lucemburků.
Když jsem vzdálenost měřil v roce 2021, tak mi vyšlo 1439 námořních mil od Staroměstské náměstí v Praze (které bylo v historii nultou mílí). Roku 1439 zemřel český král Albrecht II. Habsburský a začalo mezivládí (landfrýdy atd.). Po náboženském „smíření“ hledaly stavy krále. Neměly vnější oporu v církevní jednotě ani v královské vládě. Roku 1440 začal pravděpodobně Petr Chelčický psát Sieť viery pravé.

Měření vzdálenosti v Google Earth

Dne 6. srpna 1436 na sněmu v Jihlavě byla vyhlášena kompaktáta (kompromis mezi stanovisky basilejského koncilu a husitů), následovala jednání o podmínkách přijetí císaře Zikmunda za českého krále a jeho slavnostní přijetí v ceremoniálu na jihlavském náměstí 14. srpna 1436.

Zikmund Lucemburský – Wikipedie

Basilejská kompaktáta byla slavnostně vyhlášena 12. dubna 1437 v (dnes již neexistující) Kapli Božího těla (Rozhlas) na dnešním Karlově náměstí v Praze. Tato kaple představovala jeruzalémský chrám.

Husitský svaz v kapli ... o svátku Ke cti Kopí a Hřebů Kristových v pátek 19. dubna 1420 vyhlásil ... Zikmundu Lucemburskému nepřátelství jako zemskému škůdci a zároveň provolal čtyři Artikuly pražské. A 12. dubna 1437 na stejný svátek, na stejném místě a stejný Zikmund Lucemburský vyhlásil Basilejská kompaktáta. Někdy poté byly do stěn kaple zazděny dvě pozlacené bronzové desky v latině a češtině, na paměť prvního Artikulu pražského o správnosti přijímání Ježíšovy krve z kalicha.

STANČÍK, Petr. 2017. Kaple Božího těla a krve na Karlově náměstí: Městská část Praha 2.
Svátek souvisel s uschovanými relikviemi, konala se veliká pouť a shromáždění lidí během svátku se využívalo k vyhlašování důležitých ustanovení. (wiki)
Nové Město jako zrcadlový odraz nebeského Jeruzaléma. Vytvořil Petr Stančík podle kruhové mapy Jeruzaléma.
Půdorys kaple Božího Těla v kolejišti zastávky tramvaje na Karlově náměstí (mapy.cz) + archeologické sondy z roku 2011. E – ohradní zeď hřbitova kaple. Zdroj
Rekonstrukce podoby kaple Božího Těla a Krve zakreslená do fotografie dnešního Karlova náměstí (Stančík 2017). Tvar osmicípé hvězdy připomíná Skalní dóm na chrámové hoře.
Půdorys kaple Božího Těla a Krve na plánu Prahy ke korunovaci Leopolda II. českým králem, vytvořeném asi v letech 1790–1791 3

Stejně jako Šalomoun až ve čtvrtém roku své vlády, i Václav teprve čtyři roky po Karlově náhlé smrti začal na hoře Moria – Dobytčím trhu stavět Chrám z kamene.

STANČÍK, Petr. 2017. Kaple Božího těla a krve na Karlově náměstí: Městská část Praha 2.

Po vydání Rudolfova Majestátu byla kaple v roce 1612 dána do užívání Jednotě bratrské, jejímu německy mluvícímu sboru. Po bělohorské bitvě byla kaple předána jezuitům, kteří ji používali, dokud nepřešli do protějšího kostela sv. Ignáce. Pak kaple chátrala a město ji nechalo roku 1791 zbourat, třebaže o ni po Tolerančním patentu žádali pražští evangelíci. Zdroj

Jan Rokycana ... při volbě krále (15. červen 1440) zastupoval české duchovenstvo. Ve čtyřicátých letech byl blízko laické komunitě okolo bratra Řehoře v klášteře Na Slovanech, z níž později vznikla Jednota bratrská.

Jan Rokycana – Wikipedie
– roku 1451 zahájil jednání s Konstantinopolí
Nicméně o bratru Řehořovi: V letech 1448‒1457n pobýval jako laický bratr v pražském klášteře Na Slovanech, ale nestal se knězem.

Totéž video ke stažení

Aplikace přístupu Flynna (vzdálenost = letopočet) pro dvě města v Bulharsku je níže.

Karel IV. jako král David a Bílá hora jako pád Samaří – Jonathan Cahn

Jedná se opět o aplikaci publikovaného přístupu – tentokrát podle knihy: CAHN, Jonathan, 2017. The Paradigm: The Ancient Blueprint That Holds the Mystery of Our Times. Frontline. ISBN 978‑1‑62999‑479‑6.

Alternativa: playlist kratších videí

Cahn uvádí analogie mezi USA a Izraelem: Achab (Bill Clinton), Jezábel (Hillary Clinton), Nábot (Whitewater, Monica Lewinski), pokání oddálilo soud 9/11, Ben Hadad (Bin Ladin), Jóram (Barrack Obama), Jehú (Donald Trump) – odpovídá si role, charakteristika i doba vlády (např. včetně doby, kdy byl guvernérem).4

Karel IV. chápal sebe jako nového krále Davida. Analogie se naplnila na jeho životě i životě jeho nástupců – Lucemburků. Analogie však obsahuje i varování: rozdělení lidu (Zikmund / Rechabeám), porážka (Bílá hora / pád Samaří) a vyhnanství (exulanti / Asýrie).

České zeměIzrael
Nové město pražské(nový) Jeruzalém
Kaple Božího tělaŠalomounův chrámbez Božího pokynu, ale Bůh se přiznal (?)
Karel IV. a jeho rodDavid a jeho rodsrovnání v tabulce níže
Království dvojího liduDva izraelské státy (Izrael a Juda)
Bílá hora a emigraceAsyrské zajetívzpoura (porušení vlastních závazků),
spoléhání na zahraniční pomoc (Egypt; protestanti5),
boj před branami metropole
Karlovi IV. se splnil jeho pohled na analogii (ohledně doby vlády i charakteru). Detaily jsou níže.
Stáhnout zdrojový Excel

Ukázka Karlova středověkého duchovního uvažování: Založení Karlova mostu 9. 7. 1357 v 5:31 ~ palindrom 1-3-5-7-9-7-5-3-1 (tedy něco jako věta jelenovipivonelej)

Aplikace přístupu Flynna pro Bulharsko

Veliko Tărnovo6 816 – vládl chán Omurtag (mírotvorce; propojování dvou národů, ~ slovanská manželka, kmenové zřízení nahrazeno státní správou)

Obdobná aplikace přístupu vzdálenost = letopočet pro Sofii je v samostatném článku:

Posledním hlavním městem První bulharské říše byl v letech 990–1015 Ochrid7 (893,3 nám. mil). Roku 893 se stal knížetem Symeon I.8, který se později stal prvním bulharským carem.

Téhož roku 893 na Preslavském sněmu:

 • Kliment Ochridský byl ustanoven biskupem.
 • Řeč bulharských Slovanů ustanovil za státní jazyk a zavedl do církve a škol. Poslovanštění Bulharů se tak stalo definitivním.
 • Hlavní město bylo přesunuto z „pohanské“ Plisky do „křesťanské“ Preslavi.

Aplikace pro další města

Kyjev 1139

Toho roku zemřel Jaropolk II. Vladimírovič, za jehož vlády se Kyjevská Rus jakožto jednotný stát rozpadla.

Po rozpadu Kyjevské Rusi – doba ruských knížectví, kterých bylo zpočátku 12. Výsledek: zformování současných národů.

Feudální roztříštěnost spustila dynamický ekonomický rozvoj ruských zemí. Obyvatelstvo ve městech rostlo a rozvíjela se i kultura. Na druhé straně však právě kultura byla příčinou snížení obranných možností nově vzniklých knížectví.

Wikipedie

Vznik řady samostatných knížectví sám o sobě nebyl problémem, který by bránil dalšímu rozvoji ruských zemí. Negativním jevem byla řevnivost mezi knížaty, která nedokázala překonat své partikulární zájmy ani v době poloveckých nájezdů, ani později, když stanula tváří v tvář takovému nebezpečí, jaké představovala ničivá expanze Mongolů.

Wikipedie

Moskva 1441

Prvními metropolity na Rusi byli zpravidla Řekové, potvrzovaní do svého úřadu konstantinopolským patriarchou. Posledním z nich byl Isidor Kyjevský (1437–1441), který roku 1439 přijal Florentskou unii9 (primát papeže, filoque atd.). Isidor byl vyhnán a roku 1448 si na Rusi sami zvolili metropolitu ruského původu Iona. Tím se ruská církev stala autokefální, nezávislou na konstantinopolském patriarchátu.

Wikipedie, upraveno
 • Sarajevo 1074Koncom 10. storočia skončil vplyv Byzantsklej ríše na územie a postupne bol nahradený chorvátskym vplyvom. Bosna sa postupne stala súčasťou Chorvátskeho kráľovstva (okrem východnej časti územia, ktorá bola pod kontrolou srbského štátu Raška), ktoré kontrolovalo územie Bosny až do roku 1074. Následne sa územie Bosny dostávalo pod vplyv Diokleciánskeho 10kniežatstva (neskôr kráľovstva), ktoré v roku 1082 územie vojensky obsadilo.
 • Visoko 1087,7 – Roku 1087 Bosnu získalo srbské knížectví Duklja (Zdroj: sk.wiki).
 • Moštre11 1090
 • Jajce 1131,7
 • Ključ 1155 – Skončila Byzantsko-Maďarská válka, na základě které se Bosna dostala pod Maďarsko jako Bosenský banát 12
 • Knóssos 547 po Kr., 629 př. Kr.

Moje aplikace se týkají získání politické či duchovní samostatnosti či identity. Ostatní místa a data souvisí také se samostatností (např. Izraele) a tedy identitou.

CharakteristikaMísto
Duchovní identita (církevní autonomie)Praha, Sofie, Moskva
Vnitřní identita (duchovní, slovanská)Ochrid (× Sofie – vnější identita)
Politická samostatnostBosna (tj. Sarajevo, Visoko)
Spojení národůOchrid, Veliko Tărnovo
Dvojí lidČesko (katolíci a utrakvisté), Bulharsko (Protobulhaři a Slované), Bosna (Srbové a Chorvati; křesťané a muslimové) ~ + 13
Mnohý lidKyjev
Identita oddělenímSofie, Moskva, Sarajevo
Identita spojením / smířenímPraha, Ochrid, Veliko Tărnovo, Visoko

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. rok dobytí Babylónu
 2. mene 1000 gér + mene 1000 + tekel 20 + ufarsín 500
 3. F. A. L. Hergetem a jeho žáky na Stavovské inženýrské škole. Archiv hlavního města Prahy sig. MAP P 1 B/1. Stančík 2017
 4. Podobnost s tzv. typologií – např. Ježíš je v Matoušově evangeliu popisován jako Mojžíš (poušť, hora atd.).
 5. Problematické bylo i vyjednávání o osmanské podpoře.
 6. hlavní město Druhé Bulharské říše
 7. Podle mýtu jej založil Kadmos.
  Original name: Λυχνίς (Lychnis), literally "a precious stone that emits light" from λύχνος (lychnos), "lamp, portable light". Slovanský název města vznikl podle во хриди (na kopci). Takže hora, na kterou utekli učedníci Cyrila a Metoděje, aby přinesli světlo Slovanům… Etymologie je podle Wikipedie (cs, en).
 8. jeho otec Boris I. přijal křest – viz Sofie.
 9. Vlastně stejný koncil jako Kompaktáta.
 10. 𝒦𝒩: tj. Duklja
 11. centrum bosenské církve
 12. Ban Borić (1154–1163), the first known Bosnian ban, also participated in the war that was fought against Emperor Emanuel by king Géza II. Borić's involvement in the war on the part of the Hungarians meant that Bosnia was in vassal relation to the Hungarian ruler at the time. The Byzantine writer Cinam [John Kinnamos] described the war and explicitly stated that the Bosnian ban was an ally of its Hungarian counterpart. This war lasted eight years (1148–1155) and ended with the victory of the Hungarian-Croatian army near Belgrade. Wiki
 13. dualismus bogomilů