• Majoritní text (https://theoria.cz/?p=2200)
  • Společenství autokefálních církví, od kterých se odděl Řím. Jednota.
  • Uctívání (vs. mluvení řečí), Večeře Páně
  • Tradice (vs. charismatické novinky)
  • Filioque (nepřidávají mimobiblické tvrzení; není hierarchické)
  • Angelologie (viz theosis)

Theosis

As a process of transformation, theosis is brought about by the effects of catharsis (purification of mind and body) and theoria ('illumination' with the 'vision' of God). According to Eastern Christian teaching, theosis is very much the purpose of human life.

Athanasius of Alexandria wrote, "He was incarnate that we might be made god"

Wikipedia: Theosis (Eastern Christian theology)

A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

2K 3:18
  • Jákobův žebřík
  • Had v zahradě a New Age (uvědomit si, že jsme bohové) je převrácení tohoto.
  • Spasení není obrácení, tedy započetí, ale dokonání, tedy připodobnění se Kristu (theosis) a dosažení cíle (nahrazení Božích Synů).
  • Neuctívají sochy; ikony = obrazy Synů Božích

My, tajemně zobrazujíce Cherubíny a Životodárné Trojici trojsvatou píseň pějíce, nyní zanecháme veškeré světské činnosti, abychom přijali Krále všech, neviditelně doprovázeného, jako osobními strážci, šiky Andělů.

Aleluja, Aleluja, Aleluja

Cherubínská píseň

Nevíte, že budeme soudit anděly?

1K 6:3

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.

1J 3,2

Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

2Pt 1:4

Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

Zj 3:21

A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

2K 3:18

Protestantský teolog používá a obhajuje theosis (podstatu i pojem): GORMAN, Michael J., 2019. Participating in Christ: explorations in Paul’s theology and spirituality. Baker Academic. ISBN 978-1-5409-6036-8. Viz jeho blog.

Poznámky

Přímluva svatých – podle Ž 82 (Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost! Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. … Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo) je rolí božích synů zjednat právo, což je možné dělat u soudu a tudíž se přimlouvat.
Podle knihy Enochovy se strážci měli přimlouvat za lidi, nikoliv Enoch za strážce.