• Společenství autokefálních církví, od kterých se odděl Řím. Jednota.
 • Uctívání (vs. mluvení řečí), Večeře Páně
 • Filioque (nepřidávají mimobiblické tvrzení; není hierarchické). 1
 • Angelologie, Divine Council The Gods of the Nations (zmiňuje MSH) – viz theosis
  • Svatí (přímluvci ~ παράκλητος = primárně obhájce, pak přímluvce a v janovském kontextu i jako svědek). Oslovení svatých je tak povolání svědků a advokátů k mé při.
 • Kalendář
 • Tradice (vs. charismatické novinky)
 • Septuaginta, Majoritní text (Textové tradice)

Tradice je živá víra mrtvých.
Tradicionalismus je mrtvá víra živých.

Jaroslav Pelikan

Theosis

Spojení s Bohem, oslavení, zbožštění.

Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

2Pt 1:4

As a process of transformation, theosis is brought about by the effects of catharsis (purification of mind and body) and theoria ('illumination' with the 'vision' of God). According to Eastern Christian teaching, theosis is very much the purpose of human life.

Athanasius of Alexandria wrote, "He was incarnate that we might be made god"

Wikipedia: Theosis (Eastern Christian theology)

As the Word became flesh, so it is certainly necessary that the flesh should also become Word. For just for this reason does the Word become flesh, in order that the flesh might become Word. In other words: God becomes man, in order that man should become God.

Martin Luther, vánoční kázání 1515

God pours out Christ His dear Son over us and pours Himself into us and draws us into Himself, so that He becomes completely humanified and we become completely deified 2 and everything is altogether one thing, God, Christ, and you.

Martin Luther, kázání z roku 1526
 • Jákobův žebřík
 • Duch svatý (Bůh v nás, cesta k naplnění našeho poslání)
 • Had v zahradě a New Age (uvědomit si, že jsme bohové) je převrácení tohoto.
 • Spasení (σῴζω) není jen obrácení, tedy započetí, ale dokonání, tedy připodobnění se Kristu (theosis) a dosažení cíle (nahrazení Božích Synů).
  • Kdo přináší spasení? Ježíš, modlitba, víra, manžel, rození dětí? Bran 2008
  • Z milosti je zadostiučinění, ale na spasení se člověk podílí?
 • Neuctívají sochy; ikony = obrazy Synů Božích

My, tajemně zobrazujíce Cherubíny a Životodárné Trojici trojsvatou píseň pějíce, nyní zanecháme veškeré světské činnosti, abychom přijali Krále všech, neviditelně doprovázeného, jako osobními strážci, šiky Andělů.

Aleluja, Aleluja, Aleluja

Cherubínská píseň

Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými? Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly?

1K 6:1–3 (pojmy: soudit, svatí, andělé)

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.

1J 3,2

Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

Zj 3:21

A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

2K 3:18

shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu.

Ef 1:10 (B21). V ČSP (nikoliv přesněji): „… uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.“

Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Ef 1:20–23

Theosis v protestantské teologii posledních let

Drobnosti

Přímluva svatých – podle Ž 82 (Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost! Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. … Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo) je rolí božích synů zjednat právo, což je možné dělat u soudu a tudíž se přimlouvat.
Podle knihy Enochovy se strážci měli přimlouvat za lidi, nikoliv Enoch za strážce.

Zdroje o pravoslaví

The Symbolic World
Jonathan Pageau – pravoslavný umělec z Kanady (video, podcast, články)

Poznámky

 1. Polehčující okolností by mohlo být, že latiníky nezajímá ontologie, ale funkce. Nicméně to ze slovníkového významu (ἐκπορευόμενον = procedit) ani jeho užití v NZ nevyplývá.
 2. gantz und gar vergottet
 3. GORMAN, Michael J., 2019. Participating in Christ: explorations in Paul’s theology and spirituality. Baker Academic. ISBN 978-1-5409-6036-8.
 4. BYERS, Andrew J., 2017. Ecclesiology and Theosis in the Gospel of John. Cambridge University Press. Society for New Testament Studies Monograph Series. ISBN 978-1-107-17860-1, doi: 10.1017/9781316823750.
 5. JACOB, Haley Goranson, 2018. Conformed to the Image of His Son: Reconsidering Paul’s Theology of Glory in Romans. Downers Grove: IVP Academic. ISBN 978‑0‑8308‑8577‑0.