• Majoritní text (https://theoria.cz/?p=2200)
 • Společenství autokefálních církví, od kterých se odděl Řím. Jednota.
 • Uctívání (vs. mluvení řečí), Večeře Páně
 • Tradice (vs. charismatické novinky)
 • Filioque (nepřidávají mimobiblické tvrzení; není hierarchické)
 • Angelologie, Divine Council The Gods of the Nations (zmiňuje MSH) – viz theosis
 • Kalendář

Theosis

As a process of transformation, theosis is brought about by the effects of catharsis (purification of mind and body) and theoria ('illumination' with the 'vision' of God). According to Eastern Christian teaching, theosis is very much the purpose of human life.

Athanasius of Alexandria wrote, "He was incarnate that we might be made god"

Wikipedia: Theosis (Eastern Christian theology)
 • Jákobův žebřík
 • Duch svatý (Bůh v nás, cesta k naplnění našeho poslání)
 • Had v zahradě a New Age (uvědomit si, že jsme bohové) je převrácení tohoto.
 • Spasení (σῴζω) není obrácení, tedy započetí, ale dokonání, tedy připodobnění se Kristu (theosis) a dosažení cíle (nahrazení Božích Synů).
  • Kdo přináší spasení? Ježíš, modlitba, víra, manžel, rození dětí? Bran 2008
  • Z milosti je zadostiučinění, ale na spasení se člověk podílí?
 • Neuctívají sochy; ikony = obrazy Synů Božích

My, tajemně zobrazujíce Cherubíny a Životodárné Trojici trojsvatou píseň pějíce, nyní zanecháme veškeré světské činnosti, abychom přijali Krále všech, neviditelně doprovázeného, jako osobními strážci, šiky Andělů.

Aleluja, Aleluja, Aleluja

Cherubínská píseň

Nevíte, že budeme soudit anděly?

1K 6:3

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.

1J 3,2

Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

2Pt 1:4

Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

Zj 3:21

A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

2K 3:18

Theosis v protestantské teologii posledních let

Poznámky

Přímluva svatých – podle Ž 82 (Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost! Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. … Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo) je rolí božích synů zjednat právo, což je možné dělat u soudu a tudíž se přimlouvat.
Podle knihy Enochovy se strážci měli přimlouvat za lidi, nikoliv Enoch za strážce.

BOS, Pieter, 2002. The nations called: A theology of nations and their redemption.

Poznámky

 1. GORMAN, Michael J., 2019. Participating in Christ: explorations in Paul’s theology and spirituality. Baker Academic. ISBN 978-1-5409-6036-8.
 2. BYERS, Andrew J., 2017. Ecclesiology and Theosis in the Gospel of John. Cambridge University Press. Society for New Testament Studies Monograph Series. ISBN 978-1-107-17860-1. DOI:10.1017/9781316823750
 3. JACOB, Haley Goranson, 2018. Conformed to the Image of His Son: Reconsidering Paul’s Theology of Glory in Romans. Downers Grove: IVP Academic. ISBN 978‑0‑8308‑8577‑0.