Z Abrahama

  • Ismael
  • Ezau
  • Ketura

V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Ismaela.

Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra. A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbaka a Šúacha. Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašúrejci, Letúšejci a Leumejci. Synové Midjánovi byli Éfa a Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Tito všichni byli synové Ketúry. Abraham dal Izákovi všechno, co měl. A synům konkubín, které měl, dal Abraham dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka na východ do východní země.

Gn 25:1–6

Smísit = arab – etymologie slova Arab. Večer (se mísí den s nocí), západ (kde je Slunce večer; Večernice je Venuše), Izmaelci z Araby – tj. pustiny, což je na západ od Mezopotámie; nomád. „… všem arabským králům, všem králům míšeného lidu, kteří bydlí v pustině … “ Jr 25:24

If you look in Dan. 2:41 and 2:43, you'll find the word "mixed" in English. If you look at the actual Aramaic word, it's derived from the verb עֲרַב (arav). It's based on the root ע-ר-ב. While this root signifies the meaning of "to mix," it is also the same root used in the Hebrew word עֲרָבִי (aravi), meaning "Arab." This is a cognate of the Arabic word عربي (ʿarabiyy), also meaning "Arab."

Zdroj

Islám 🤲

Islám útočí na to, co přinesl Kristus – oslavení božích synů: tauhid; nezobrazovat. Ikonoklastismus byl reakcí na islám. Předtím nebyl zásadní problém s ikonami.

Více na tomto webu: Národy – převzaté zdroje