ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítomného času. Podle něho se přinášejí dary a oběti

Žd 9:8n
DoménaNesvatéSvaté – dočasné– trvalé
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 1, Zaslíbená země, Jeruzalém, Stánek, Chrám, Noemova archaNebeský Jeruzalém
LidéNárodyIzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyMilénium a pak

Další souvislosti

Svátky: 7 dní (sobota) → rok (7 svátků) → 7 let (propuštění otroků) → 7×7 let (milostivé léto)

Eden – sacred geography

Místo Boží vlády od počátku do konce. Aby se odtud rozšířilo království. Svědectví (podobně jako boží vyvolený lid).

 • Zahrada: dostatek všeho, tj. místo pro bohy
  • „trojitá“ struktura: (suchá země →) Eden → zahrada → dva stromy
   ~ trojitá struktura nebes (sféra ptáků, planet, stálic)
   ~ trojitá struktura světa podle Gn 1 (vody, země, nebesa)
   ~ „trojitá“ struktura chrámu: (Izrael/Jeruzalém →) předsíň → svatyně → svatyně svatých ~ nebesa nebes
   ~ ... kde jsou dva nebo tři shromážděni ve mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Mt 18:20
  • v zahradě dva stromy
   ~ dva sloupy před chrámem
   ~ dvě světla stvořená v centru chiasmu (str. 8) v prostředním dni stvoření
   ~ dva lidé (stromy ve 3. dni stvoření a lidi v 6. dni na paralelní pozici) – str. 5.2
   ~ schrána úmluvy a v ní:
   1. Áronova hůl ~ strom(y)
   2. desky zákona přinášejí poznání dobrého i zlého, a tak případně smrt při dotyku
   3. mana ~ život, jídlo (~ ovoce)
  • aby ji obdělával (עבד – tj. i služba v chrámě, liturgie, service) a střežil. Tato dvě slova se jinde vyskytují jen v souvislosti s kněžskou službou. Viz BibleProject Study notes (str. 9).
  • je tam zlato, pryskyřice a drahokamy
 • Místo obětování Izáka
 • Boží hora
  • Tečou z ní řeky (to už tak u hor bývá)
   • Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Gn 2:10
   • Potom mě přivedl zpět ke vchodu do domu a hle, odspodu prahu domu vyvěrala voda ... Ez 47:1 o řece vytékající z chrámu
   • Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! J 7:38
   • I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Zj 2:1
   • Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. Zj 21:22
  • hora shromáždění (= Har Moed = Armagedon; slovo ‚shromáždění‘ překládáno v LXX stejně jako ‚církev‘ – ekklésia)
   • její „realizace“: Chermón, Sinaj, Sever (Safón), Moria – Jeruzalém. Hora se přesouvala3, stánek se přesouval ~ Štěpánovo kázání. Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Ga 4:25n
    • Sever, tj. Safón: Zdánlivý střed, kolem kterého obíhá Slunce – je pod Severkou, kolem které se otáčí celé nebe (axis mundi)4. Pro Mezopotámii byla boží hora v Zagrosu.
   • ~ Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. Dn 2:35
  • hora & zahrada
   • vysuté zahrady Semiramidiny
   • Byl jsi v Edenu, Boží zahradě ... Tu jsem tě ... vykázal z Boží hory ... Ez 28:13,16
 • Stánek: „trojitá“ struktura: nádvoří → svatyně → svatyně svatých
 • Chrám
  • menora – strom života
  • rostlinné ornamenty
 • Boží království (Ježíš)
 • Nový Jeruzalém (kostka jako Svatyně Svatých; řeka tekoucí z chrámu; moře nebude a to ani to, které bylo před chrámem)
Eden a stánek (zdroj)

Eden naruby – národy proudí do něj

Gn: Země je vyčleněna z vod5 chaosu ~ Izrael je vyčleněn z národů.
     Zj 17:15 Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. ...“

Jedna řeka (Izrael) napájí zemi → Mnohé řeky (národy) tečou vzhůru:

I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma.

Iz 2:2n

I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude vyvěrat živá voda, polovina jí poteče do moře východního a polovina do moře západního. ...
... v Jeruzalémě. Bude nashromážden majetek všech okolních národů, velké množství zlata, stříbra a oděvů. ...
I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků. I stane se, když některá z čeledí země nepřijde do Jeruzaléma klanět se králi, Hospodinu zástupů, že nebude mít déšť.

Zach 14 : 8 (voda z Jeruzaléma), 14 (majetek do Jeruzaléma), 16n (národy do Jerzaléma, jinak nebudou mít vodu)

A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. ... A přinesou do něho slávu a čest národů.

Zj 21 : 23n, 26

Zdroj: BibleProject – Rivers Flowing Upward (neposlouchal jsem to, jen zpracoval Show notes).

PSYOPs from Mount Eden | Dr. Michael S. Heiser and Derek P. Gilbert (23. února 2017)

Problematičnost chrámu

 • nebylo to na Boží příkaz (ale obnova ano; naplnila jej boží sláva)
 • Šalamoun
 • Chíram
 • Štěpánovo kázání
 • Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ ... Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Mt 23:16,38 – mluví se tu o chrámu?

Související článek na tomto webu 🔗

Struktura tří – jak proniká nebe (duchovní svět čistý i nečistý) na zem.

Poznámky

 1. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my
 2. Strom života (Živa), strom poznání (Adam). Semeno, posvátný strom (Móre, Mamre), axis mundi, kříž.
  Dualita nebe / země – viz Pageau 2018
 3. ... Hospodin přišel ze Sínaje, zazářil na ně ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s desetitisíci svatých ... Dt 33:2
 4. Lauha (in Prinsloo 1981: 438 note) argued that Saphon corresponds to the Mesopotamian northern mountain that marked the centre of the earth. The interpretation of Saphôn as the cosmic mountain or as a symbol of the sky itself does not rule out its geographical identification with the Syrian Mount Casius (Grelot 1956: 21). Curiously, Bonnet (1987: 106) denied the cosmic dimensions of Saphon, but admitted that "dans les mythes, la montagne sacrèe fait souvent figure d'axis mundi." Zdroj
 5. Voda mj. také očišťuje do původního (skoro chaotického) stavu při stvoření (tj. obnovuje).