Veronika Čermáková 28. a 30. 8. 2023

Slovo pro rodiče

Během modliteb s Kamilem, kdy se Kamil modlil v jazycích mi Bůh mi ukázal obraz člověka, který listuje Biblí. K tomu mi přišlo slovo od Boha, jak mi říká, že je velmi důležité (ve smyslu naléhavé) předávat svým dětem Boží slovo. To je ten hlavní důvod, proč jim děti svěřil – aby rodiče svým dětem předávali Boha a jeho slovo. V dnešní době to někteří rodiče nedělají, žijí si svým konzumním životem nebo se zabývají zbytečnými věcmi a starostmi tohoto světa, takže je to odvádí od původního plánu. Předávání Božího slova tak nechávají pouze na druhých (církvi, nedělce). Ale tohle není Boží plán.

Obraz o rodičích jako špatných správcích

Bůh mi zjevil dva obrazy, v nichž mi v prvním ukázal, jak jsou děti vlastními rodiči od Boha odváděny nebo distan­covány. Bůh je jim vzdálený a cizí. Rodiče svým náboženským nebo apatickým postojem děti demotivují a vedou je ke vzpouře. Příkazy „musíš…“ nebo „nesmíš…“ nejsou předávání Božího slova. Rodiče skrze zákonictví ničí vztah dětí k Bohu a jednají jako lidé ze světa. Takoví rodiče pone­sou vinu před Bohem. Jejich děti budou v opozici vůči křesťanství, zlomené, zahořklé a s hlu­bo­kou bolestí v srdci. Bůh na ně ale nezapomene. Má pro ně naději – povolá další křesťany, kteří jim budou sloužit, aby do jejich života přišlo uzdravení, přestože někteří budou uzdravení až po mnoha letech. Pro Boha je to práce navíc. Udělá ji se zájmem, ale nemuselo by k tomu vůbec dojít, kdyby se rodiče řídili Božím příkazem:

Vložte tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi vašima očima. Učte je své syny — mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš. Napište je na veřeje svého domu a na své brány, aby se rozmnožily vaše dny a dny vašich synů v zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, tak jako dny nebes nad zemí.

Dt 11:18-21

Obraz o rodičích jako dobrých správcích

Měla jsem obraz rodiče jako otce, který vyučuje Božímu slovu. Bůh mi ukázal, že mnohé rodiny, budou v budoucnu trpět hmotným nedostat­kem, ale budou čerpat z Božího slova, protože nebudou mít nic jiného. Odmítnou hledět na okolnosti a budou přimknuti k Bohu. Tehdy se naplní slovo:

Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

Mt 4:4

Bůh se na nich oslaví skrze zázraky, protože se rodiče naučili svým dětem předávat Boží slovo a společně se jím řídit. Bůh sám je bude vést a starat se o ně k zahanbení druhých. Bůh zjeví světu, kdo mu patří.

Bůh v brzké době udělá zjevný rozdíl mezi rodiči z prvního a druhého obrazu – ve světě i v církvi.

  • Ti, kteří nepředávali správně Boží slovo, přijdou postupně o všechno. Nejvíc o to nejcennější, co jim Bůh svěřil – o děti, protože ty od nich utečou. Prázdná bude jejich víra a marně budou znít jejich kázání, protože jejich život bude v troskách.
  • Ti rodiče, kteří si už teď osvojili předávání Božího slova budou vybaveni nadpřirozenou Boží autoritou. Ve fyzickém světě budou strádat, ale v duchovním světě budou bohatí. V některých případech budou dokonce vylučováni z církve, a dojde i k přerušení některých vztahů ze strany druhých. Je to ale Boží plán. Bůh už teď odděluje svůj lid od církve, která mu říká „Pane“, ale svými činy to popírá.

Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?

Lukáš 6, 46

Veronika Čermáková 16. a 17. 2. 2023

Bůh chce, aby na jeho církvi byla zjevná jeho autorita, vláda i moc. Povede nás do boje proti vládám a mocnostem – proti všemu, co ovládá tento věk tmy. Tentokrát už nepůjde jen o modlitby v pokojíku. Náš boj bude víc a více zjevný. Lidé budou skrze nás uvolňováni, odpoutáváni. Nemáme se lekat projevů, ani okolností. Bude to příležitost, kdy si Bůh použije tebe, aby zjevil druhým svou moc a autoritu. Bůh ti dal svou autoritu!

Bůh nás na to chce teď připravit, protože to nebude až jednou, bude to brzy! Máme se připravit a posvětit. Je několik oblastí, které Bůh chce odhalovat a očisťovat. První z oblastí jsou vztahy. Teď nastal čas dát vztahy do pořádku. Urovnej vztah, dokud je čas. Teď je ta chvíle. Bůh k odpověd­nosti volá tebe! Nečekej, až to udělá ten druhý, nebo že situace už jiná nebude. Vzpamatuj se! Nepřítel ti dýchá na záda! Teď je čas urovnávání.

Co se týká Božího boje, neboj se toho. Bůh nebude chtít po všech stejný typ boje. Nechce, aby byli všichni v čele. Bůh potře­buje i zálohu, ty, kteří jsou ve střehu, jsou bdělí, a pohotoví přispě­chat svým bratrům na pomoc a krýt jim záda, když jsou v oslabení nebo v ohrožení. Každý v boji má své místo, které Bůh určil: Jsou ti, kteří jsou v čele, a ti, kteří jsou v záloze. Pokud jsi v záloze, nechtěj být ve vedení, semlelo by tě to – budeš slabší, než na počátku a budeš se ptát Boha: proč jsi takové věci dopustil? Tvoje srdce zahořkne, a dá ti práci, aby ses vůbec dostal tam, kdes měl být na počátku. Stůj na svém místě.

Vy, kteří máte vést, už nezůstávejte v záloze. Toto není vaše úloha. Tvojí úlohou je vést. Bůh tě k tomu vybavil. Neboj se a přestaň o sobě pochybovat. Spočívá na tobě Boží moc a pomazání. Ať jsi uvolněn pro to, co pro tebe Bůh připravil a vystup! Už se neschovávej za výzbrojí jako Saul a vystup! Tvým úkolem není leštit zbroj, ale použít ji. Neboj se, vždyť Bůh tě tak vybavil!

Každý hledej své místo, kde máš být, ne, kde toužíš být, nebo bys mohl být, ale kde máš být. Kde máš být? Kde je tvoje místo? Máš důležitou roli. Bůh si tě k tomu vybral. Víš proč? Protože máš v jeho očích velkou hodnotu. Jsi součástí Boží armády. Jsi součástí, ať už jsi v čele nebo v záloze. Bůh tě potřebuje. Ber svou roli vážně!

A verše k tomu:

Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autori­tám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost…

Ef 3:10

Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

L 12:20

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.

1Pt 5:8

Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástra­hám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světo­vládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebes­kých oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 

Ef 6:11–13

Ti křesťané, kteří neuposlechnou Boží volání to nebudou pak dávat. Budou zmatení a na anti­depre­sivech. Časem bohužel léky nebudou dostupné, takže si dokážeš představit, jaký to bude blázinec. To bude ta neužitečná sůl země, která bude vyhozena a lidé po ní budou šlapat. Povstanou však křesťané, kteří byli na anti­depre­sivech dosud! Bůh je znovu obnoví, aby povstali. Svět je až dosud ubíjel, ale teď povstanou! Povstanou ti, kteří jsou teď v zajetí okultismu a satanismu! Bude docházet ke střetům s nimi, aby byli vysvobozeni. Budou poslouchat Boha a budou jeho pravou rukou. Bůh si je bude používat. Bůh si mocně bude používat malé děti, aby zahanbil ty dospělé, kteří neuposlechli jeho hlasu. Budou také vznikat různé početné skupiny a party nevěří­cích teenagerů a mladistvých. Když zasáhne Boží moc jejich vůdce, zasáhne všechny.

Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali.

Mt 5:13

Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanbo­val silné; a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit.

1K 1:27–29

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodi­novy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malo­mysl­nosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven.

Iz 61:1–3