Z Abrahama

  • Izmael
  • Ezau
  • Ketura

V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Izmaela.

A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a učiním z něj veliký národ. Ale svou smlouvu ustanovím s Izákem ...

Gn 17:20n

Hle, tvé sídlo bude bez žírnosti země a bez nebeské rosy shůry. Budeš živ ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jho ze své šíje.

Gn 27:39n – Izák „žehná“ Ezauovi

Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra. A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbaka a Šúacha. Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašú­rejci, Letúšejci a Leumejci. Synové Midjánovi byli Éfa a Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Tito všichni byli synové Ketúry. Abraham dal Izákovi všechno, co měl. A synům konkubín, které měl, dal Abraham dary, a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka na východ do východní země.

Gn 25:1–6

Smísit = arab – etymologie slova Arab. Večer (se mísí den s nocí), západ (kde je Slunce večer; Večernice je Venuše), Izmaelci z Araby – tj. pustiny, což je na západ od Mezopotámie; nomád. „… všem arabským králům, všem králům míšeného lidu, kteří bydlí v pustině … “ Jr 25:24

If you look in Dan. 2:41 and 2:43, you'll find the word "mixed" in English. If you look at the actual Aramaic word, it's derived from the verb עֲרַב (arav). It's based on the root ע-ר-ב. While this root signifies the meaning of "to mix," it is also the same root used in the Hebrew word עֲרָבִי (aravi), meaning "Arab." This is a cognate of the Arabic word عربي (ʿarabiyy), also meaning "Arab."

Zdroj

~ v nočním chládku se dá putovat za svitu měsíce

Svolají národy na horu, tam budou obětovat spravedlivé oběti, neboť budou sát hojnost moří, poklady skryté v písku.

Dt 33:19
Moje interpretace:
   moře = chaos mimo pevninu ~ národy;
   písek = chos na pevnině ~ Abrahamovo potomstvo, které není Izraelem.

Islám 🤲

Islám útočí na to, co přinesl Kristus – oslavení božích synů: tawhíd; nezobrazovat. Ikonoklasmus byl reakcí na islám. Předtím nebyl zásadní problém s ikonami.

Více na tomto webu: Národy – převzaté zdroje

sv. Kosma a Damián – arabští lékaři a mučedníci