« Back to Glossary Index

θεωρία – Zření Boha, nazírání, vhled. Srbsky: zrenje

Vědecká teorie je také vhled (např. do fungování studovaného systému).

1. sending of state-ambassadors
2. embassy, mission
3. sight, spectacle, viewing
4. consideration, theory, speculation

Související slovo: θεωρός – spectator; envoy sent to consult an oracle. From θέᾱ (“sight”) + ὁράω (“I see”). Although with partial signification from θεός (“god”).

Tři fáze: Katharsis → Theoria (The illuminative way) → Theosis

Vztah s kontamplací je pozdější (mnišský): Later, contemplation came to be distinguished from intellectual life, leading to the identification of θεωρία or contemplatio with a form of prayer distinguished from discursive meditation... (Wikipedia)

V Bibli: Strong G2335 – pouze v L 23:48A všechny ty zástupy, které se sešly na tuto podívanou, když uviděly, co se stalo, odcházely bijíce se do prsou.“ To souvisí s viděním Boha (viděli Ježíše).

θέατρον (G2302) je jiné slovo (avšak etymologicky příbuzné). Nicméně i kontemplace je hlubší zakoušení – jako do příběhu v divadle. Navíc:

Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.

1K 4:9

~ „Zřím tě.“ (Avatar);   
× woke