θεωρία – Zření Boha, nazírání, vhled. Pouť na Délos.1 Obrozenecky: volnočasné civění.

Vědecká teorie je také vhled (např. do fungování studovaného systému)2.

Slovníkový význam: vidět

 1. sending of state-ambassadors (viz θεωροί)
 2. embassy, mission
 3. sight, spectacle, viewing
 4. consideration, theory, speculation

Související slovo: θεωρός – spectator; envoy sent to consult an oracle. From θέᾱ (“sight”) + ὁράω (“I see”). Although with partial signification from θεός (“god”).

Tři fáze: Katharsis → Theoria (The illuminative way, via iluminativa) → Theosis

Among the Greek Fathers, Christian theoria was not contemplation of Platonic Ideas nor of the astronomical heavens of Pontic Heraclitus, but “studying the Scriptu­res”, with an emphasis on the spiritual sense.

Wikipedia cituje Oxford Dictionary of the Christian Church

V Bibli: Strong G2335 – pouze v L 23:48A všechny ty zástupy, které se sešly na tuto podívanou (θεωρία), když uviděly (θεωρέω), co se stalo, odcházely bijíce se do prsou.“ To souvisí s viděním Boha (viděli Ježíše) i chozením. To rozvíjí chiasmus χ tohoto oddílku (v. 47–49): setník – zástupy – známí.

θέατρον (G2302) je jiné slovo (avšak etymo­logicky příbuzné). Nicméně i kontemplace je hlubší zakoušení – jako do příběhu v divadle. Navíc:

Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.

1K 4:9
 • = spekulace (spekulativní rozum = theoretický rozum; viz. inspektor, introspekce, spektakulární; Spiegel = zrcadlo, Enšpígl nastavoval zrcadlo)
 • = kontemplace (con +‎ templum)
 • ⊃ blažené patření (visio beatifica) – konečné zření Boha tváří v tvář po vzkříšení (Jb 19:263, Ž 17:154, Zj 22:45, 1J 3:26)
 • ~ Wesensschau (zření podstaty, ~ eidetická redukce)
 • ~ Zřím tě.“ (Avatar); vědět (věda, vědomí, svědomí, svědek, zvěd, zvěst, věštit), nenávidět i závidět je etymologicky od vidět (indoevropské ueid); vyjasnit, vysvětlit (tj. vidět světlo); smysl7;   
 • ~ mysticismus — Until the sixth century the practice of what is now called mysticism was referred to by the term contemplatio, c.q. theoria. According to Johnston, “both contemplation and mysticism speak of the eye of love which is looking at, gazing at, aware of divine realities.” (Wikipedia)
  • Ze slova μυέω (zavřít oči a ústa) je mysterium i mystika. Účastníci mysterií8 také putovali a hleděli.
… a podrobný web od téhož autora

Život prý přirovnával ke shromáždění při hrách. Jako tam totiž jedni přicházejí soutěžit, druzí za obchodem a třetí, ti nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí otrocké duše jako lovci slávy nebo bohatství, ale filosofové9 jako lovci pravdy.

Diogenés Laertios, Životy filosofů VIII, 8

Theoreo

θεωρέω je sloveso od theoria. Znamená hledět; přihlížet; vidět; pozorovat; (myslí) uvážit, zažít, zakusit. V Bibli je 58×.

Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

J 6:40

Amen, amen, pravím vám, kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost.

J 8:51

Ježíš zvolal:
„Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, kdo mne poslal.
A kdo vidí mne, vidí toho, kdo mne poslal.
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. …“

J 12:44–46

Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.

Sk 7:56

Zanedlouho mě již nespatříte …, protože odcházím k Otci.

J 16:16

Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

J 6:62

Poznámky

 1. Ne-kněží se starověké bohoslužby účastnili jako diváci.
  Délos = viditelný.
 2. Na rozdíl od přírodního zákona, který popisuje, jak věci fungují, nikoliv proč.
 3. Poté, co tihle sedřeli mou kůži, ze (či bez) svého těla uvidím Boha. Toho já uvidím při sobě; mé oči jej budou vidět a ne cizí.
 4. Hospodine … Já ale spatřím tvou tvář v spravedlnosti; až procitnu, budu nasycen tvým zjevem.
 5. budou vidět jeho tvář
 6. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.
 7. jako „význam“ i „smyslové vnímání“
 8. vč. levitských ;-)
 9. Píši se „s“, aby to nebylo od ζόφος – temnota, západ, které je v Bibli.