• Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El a Baal1), ale přesto je ve SZ jen jeden Bůh.
  • Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, sláva (Ezechielovo vidění; Ex 33:18), jako syn člověka (Dn) – Židé to tak měli, a změnili to až v křesťanské epoše.
  • Základní zdroj, na který se všichni odvolávají: Segal (1977)2. Souhrn a další zdroje od MSH: Two Powers in Heaven.

Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. Vtom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu: „Co ty tady, Elijáši?“ Odpověděl: „Velmi jsem horlil …“ Řekl: „Jdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Elijáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně; a hle stal se k němu hlas: „Co ty tady, Elijáši?“ Odpověděl: „Velmi jsem horlil …“ Hospodin mu řekl: …

1Kr 19:9–15

A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe.

Gn 19:24 (Bible Kralická)

Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. … Nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu.

Ex 33:11,20

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.

Gn 15:1
Nové stručné

Poznámky

  1. Baal byl králem (rady) bohů a El králem kosmu.
  2. SEGAL, Alan F., 1977. Two powers in heaven: Early rabbinic reports about Christianity and Gnosticism. Leiden: Brill. Studies in Judaism in late antiquity, v. 25. ISBN 978-90-04-05453‑0.