Toto je můj výcuc z materiálů, ke kterým jsem se dostal.

Na podzim roku 1996 jsme se skupinou pří­mluvců prožili zvláštní Boží vedení v modlit­bách za Prahu. Bůh nám ukázal, že Praha (a tím i Česká republika) je z hlediska králov­ství temnoty ovládána démonickými mocnostmi Zákonictví, Svévole, Mamo­nu a Smilstva, jejichž pozice tvoří něco jako pilíře trůnu knížete Smrti. Toto zjevení potvrdil nezávisle prorocky obdaro­vaný vedoucí z Jednoty bratrské v Liberci, který měl téměř identické zjevení ve stejném čase.

Temnota Hodnoty KS Praha1
Hlavní

smrt
()
Smrt nám byla ukázána jako bojovník, váleč­ník, velitel. Nosí černý a rudý plášť, který před­sta­vuje mrákotu (Iz 25:7n – závoj), jíž zahaluje pravdu. Na opasku má červené dia­démy a ostny (hřích). Stín smrti pohlcuje světlo, pravdu o Ježíši Mesiáši.oddělení (od těla, rozdělení v církvi, ve vztazích)

Metody:
- Malé se zvětší, velké se zmenší (důležité je podružné, podružné se stává důležitým)
- Souzení motivů a postojů druhých
- Forma nad obsahem
- Snaha izolovat (oddělit) pomocí neodpuštění, pomluv, filtrů komunikace, atd.
Kristem proměněné životy
Podpí­rající — záko­nic­tví
dlouhý, starý a jedovatý hadfalešná výkonnost a pokrytectví
2
Dosvěd­čo­vání Boží svatosti (Víra založená na Božím slovu)
Podpí­rající —
svévole
()
Snaží se nahradit vztah se Svatým Duchem, před­sta­­vuje se jako svoboda dělat si, co chci (je zajímavé, že např. socha Svobody v New Yorku darovaná Francií má radia­ční korunu s paprsky i planoucí pochodeň v ruce);- kvůli komu Bůh vyvrátil kanaánské národy a na Edóm, který nazval územím Svévole, navěky zanevřel
- působí vyvracení hříšníků
- hoří jako oheň, je „radiační“ (a odebírá soucit), proto asi taky bylo potřeba na nádobu v Za 5:8 položit olověné víko, které radiaci izoluje
- Působí jako magnetická hora na kompas našeho srdce a snaží se je odklonit od Boží vůle (severního pólu), např. tím, že nabízí konání dobrých věcí, ale nikoli těch pravých, které po nás chce Bůh;
- odvádí od Písma a spolu se zákonic­tvím je podstatou falešného nábožen­ství;
- Svévole je zdrojovou mocností, řídí a je dopro­vázena duchem falešného nábožen­ství a manipulace, spolupracuje s ní duch nejistoty (existence bez vůle)
Víra založená na Božím slovu (Neustálá modlitba)
Podpí­rající —
smilstvo
nelegi­t­imní spojení, porušení smlouvyŽena s hadím ocasem (Medusa) střílí lukem vlasy-hady. Had se zakousne, roste a určuje cestu. V ruce roh hojnosti (fortuna – falešný pocit štěstí). Oční kontakt se zraněným – je kořistí pro pod­démona sex. nečistoty. (SD 2/2013) … obrovského a hnusného slimáka plazícího se po naší zemi. Toto vidění jsem přijal před čtyřmi lety. Byl to obraz ducha smilstva, který vede k paralýze (zanechává za sebou ztvrdlou krustu uschlé­ho slizu) a vše oleptává a znečišťuje. Ve viditelné rovině vidíme, jak se slimáci v naší zemi přemnožili a požírají úrodu země, v duchovní je to podobné – duch smilstva vede k neplod­nosti (chci rozkoš, ale ne děti – anebo – až když už děti chci, tak to nejde), smrti a hnilobě. Na slimáky platí jedna mocná zbraň a tou je sůl. (E‑mail Loula 2014-08-14) Neustálá modlitba (Dosvěd­čo­vání Boží svatosti)
Podpí­rající —
mamon
()
býk – oběť napadá (trká) zespodadoplňkem je duch chudoby – medvěd – shora dolůŠtědré dávání

Poznámky

  1. přiřazení podle mě (v závorce oficiální verze podle Miloše Kačírka)
  2. Duch zákonictví (coby „duchovní had“) jedná v zásadě dvěma způsoby, a to duchovním „uštknutím“ a zastra­šo­vá­ním (uhranutím, očarováním). „Jed zákonictví“ působí paralýzu rozhodo­vání (vše je příliš kompli­ko­vané), soudnosti (těžko se rozlišují podstatné věci od detailů) a dýchání (vyčerpanost a chuť se vším praštit), podobně jako ochromuje přirozený jed kobry nebo zmije. „Uštknutý“ tímto duchem ztrácí dech (někteří lidé zasažení tímto duchem mívají bolesti na prsou) a obecenství s Duchem svatým (Bůh je z neznámých důvodů daleko). Místo Boží blízkosti má „uštknutý“ v dosahu pouze pravidla, která musí plnit, aby obstál. Navíc mívá strach se se svým stavem něko­mu svěřit, aby nebyl odsouzen, protože ze správ­ných skutků odvozuje svou hodnotu. To vše jej vede do bludného kruhu pokrytectví. Jed ducha zákonictví má dvě složky, které se projevují jako falešná výkonnost a pokry­tec­tví. „Uštknutý“ tímto duchem trpí buď hyper­aktivitou, anebo výčitkami, že není aktivní. Bojí se přiznat a začíná život v pokry­tec­tví. Dráždí ho lidé žijící z milosti. Je nervózní, když ostatní neplní pravidla tak jako on.