Ž 19 (12 kmenů Izraele) citováno v Ř 10:18 (12 apoštolů) ~ zodiak

The heavens declare the glory of God, the dome of the sky speaks the work of his hands. Every day it utters speech, every night it reveals know­ledge. Without speech, without a word, without their voices being heard, their line goes out through all the earth and their words to the end of the world. In them he places a tent for the sun, which comes out like a bridegroom from the bridal chamber, with delight like an athlete to run his race. It rises at one side of the sky, circles around to the other side, and nothing escapes its heat.

Ž 19:2–7 Kompletní židovská bible (1998)
line – ekliptika

Nebesa vyprávějí BOŽÍ slávu, ano, obloha hlásá činy jeho rukou. Den jako den dává proudit ŘEČI a noc jako noc poskytuje vědomost; není ŘEČI a není slov, jejichž zvuk by nebyl uslyšen, rozsah jejich působnosti se rozšířil po vší zemi a jejich slova po okruhu světa; v nich zřídil stan slunci a ono vychází jako ženich ze své komnaty, těší se na běh drahou jako borec. Jeho vycházení je od okraje nebes a jeho obíhání k jejich okrajům a před jeho žárem není nic skryto.

Ž 19:2–7 Pavlík: Jediný český překlad, který se blíží TM. ČSP má vysvětlující poznámku.

Z nebes bojovaly hvězdy, ze svých drah bojovaly se Síserou.

Debořina píseň, Sd 5:20. Před tím vypisuje zapojení dvanácti kmenů.

Zdroj výše uvedeného: The Lord of Spirits: Taught by a Star to Worship the Sun of Righteousness

12 cherubů ~ 12 titánů ~ 12 olympských bohů ~ zodiak1

24 starců ve Zj 4

 • 24 hodin (tj. celý kruh).
 • Dříve 36 dekanů – vládců nad 10°, v helénistické době 24 dekanů. Také 24 kněžských tříd a 24 (= 4 ⋅ 6) křídel živých bytostí. Zdroj.
 • 24 = 72/3 – tj. svatí, kteří nahrazují třetinu, která padla podle Zj 12:4 (Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem.)
 • Tanach má 24 knih. Alfabeta měla a má 24 písmen.
 • Čínský rok je rozdělen na 24 období (12 větších a 12 menších uzlů).
 • Je 12 elementárních částic hmoty a 12 elementárních částic antihmoty; člověk má 24 žeber (12 párů). Zdroj.

Ezechiel

Zjevení Boží slávy v Ez 1 a Ez 10 (vůz) využívá symboliku chrámu a kosmu.

Čtyři cherubové ve velesvatyni. Ti velicí měli výšku a rozpětí 4,5 m (1Kr 6:23–28). Obrázek: Bible Odyssey
The effect of this was that the cherubim wings formed the seat of a throne for Yahweh, and the ark was his footstool. MSH

Na postranicích, které byly mezi rámy, byly lvi, býci a cherubové, i na rámech nahoře. Dole pod lvy a býky byly udělány převislé věnce. Jeden podstavec měl čtyři bronzová kola a bronzové nápravy.

1Kr 7:29 V Šalomounově chrámu (podstavce pod lavory) byla zvířata, cherubové i kola.
12 býků orientovaných podle světových stran, kola, hladina jako nebeská klenba atd. (Bible Odyssey)

Dal mu (David Šalomounovi) vzor Božího vozu, zlatých cherubů s rozpjatými křídly, která kryla archu Jahvovy smlouvy …

1Pa 28:28 (Jeruzalémská Bible)

Čtyři hlavní směry

The faces of the creatures (cherubim) correspond to the four cardinal points of the zodiac. Scholars of ancient astronomy will tell you that the zodiac has a Babylonian derivation – which is precisely where Ezekiel is living and writing from.

Zdroj: MSH: Ezekiel’s Vision, Part 2

Izraelské kmeny tábořily na poušti uspořádány podle 4 hlavních kmenů (Nu 2:1–31) zdroj:

 • Juda (východ) – Lev
 • Ruben (jih) – Vodnář
  • mandragora (jablíčka lásky) připo­míná postavou člověka (česky též „zemský mužíček“) – viz obrázek
 • Efrajim (západ) – Býk
 • Dan (sever) – Hadonoš Ophiuchus (náhrada za štíra, který je negativní)
  • Dan bude hadem na cestě, rohatou zmijí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. Gn 49:17

Rúbene, … spustil ses jako voda …

Gn 49:3n

(O Josefovi) Jeho důstojnost je jako důstojnost prvo­roze­ného býka, jeho rohy jsou jako rohy divokého tura; nabere na ně národy, všechny najednou, až do končin země. To jsou deseti­tisíce Efrajimovy, to jsou tisíce Manasesovy.

Dt 33:17 o Efrajimovi

Vsedl na cheruba a letěl, vznášel se na křídlech větru.

Ž 18:11 – cherubové jako větry; 4 větry ~ 4 hlavní směry ~ 4 sloupy nebeské klenby 2

Bůh není ve SZ popisován jako zvíře (naopak však s mnohými antropomorfismy)3, cherubové však ano. Člověk je Božím obrazem. Bůh je více než cherubové; člověk je více než zvíře.

Kolo v kole

Oči (v Ez 1 na kolech) ~ hvězdy

Kolo v kole ~ Saturn (trůny) a planety se otáčí vůči stálicím. Navíc 2 ⋅ 4 kola = 8 kol = 8 sfér otáčejících se kolem Země, tj. 7 planet + stálice.4

Obklopovali ho též serafové a cherubové a afnim – to jsou ti, kdož nespí a střeží trůn jeho slávy.

1. Henochova 71:7 – kola (ofanim), v českém překladu „afnim“ – třetí andělský chór (Trůny)

Čtyři živé bytosti ve Zj říkají „pojď“ ~ určení času ~ zodiak.
Kolo ~ čas. Čtyři směry i bytosti ~ prostor.

Trůn, bytosti a kola5 chápu jako tři sekce chrámu, a tedy tři nebe (nebesa nebes, stálice, planety).

Takto by to odpovídalo mé představě. Sekundární zdroj obrázku
Mozaika zvěrokruhu z 6. století v synagoze v Bejt Alfa v Izraeli (Wikipedie)

Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn — plamen ohně, jeho kola — oheň hořící.

Dn 7:9
Zj 4 a dále popisuje nebe (ve všech významech)
 • padající hvězdy;
 • medvěd (Velká Medvědice, tj. Velký Vůz), váhy (Váhy), orel (Altair), dva svědci (Blíženci), beránek (Beran), srp Oriona. Zdroj
 • duše v bílých rouchách (jako hvězdy) pod oltářem ~ souhvězdí Oltář
  • … the altar where the gods first made offerings and formed an alliance before defeating the Titans. Wikipedia
  • Orientace (‚kam směřuje oheň‘) je nejednoznačná (Wikipedia tamtéž).
  • ... barely visible in the southern horizon. The base of the altar is obscured by the earth illustrating the fact that the spirits under this altar are spirits in Sheol, the underworld, awaiting their resurrection to heaven. Zdroj
  • For a long time, most people thought of the Milky Way above Ara as smoke rising off the altar. Zdroj
  • Moje „výhrada“, ale spíš souvislost:
   • Zj 6:9 θυσιαστήριον – používáno v NZ pro kadidlový i celo­palový oltář,
   • avšak souhvězdí je podle Ptolemaia (z 2. stol. AD) βωμός, což je v NZ 1× a to pro pohanský oltář.
Souhvězdí Oltáře (Ara). Červená čára je ekliptika. Je vidět Mléčná dráha.
Zdroj: stellarium-web.org
Ištar socha
Dva okřídlení cherubové — Scenes of worship before the cult statue of the goddess Istar standing in her shrine. From cylinder seals of the Neo-Assyrian Period, of a modelled style attributable to the 8th-7th centuries BC.6

Znamení na nebi

I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělo­vala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy zapadnout.

Ž 104:19

Další k tématu: Horoskopy – Letní biblická škola Oparno 2013 (Pavel Hošek)

Poznámky

 1. ζῷον = animal, image
 2. In the eastern cities of the Delta … These were the four pillars of the firmament, under another form, and four gods of four adjacent principalities were in charge of them.
  SKIPWITH, Grey Hubert, 1907. “The Lord of heaven.” The fire of God; the mountain summit; the divine chariot; and the vision of Ezekiel. The Jewish Quarterly Review. 19(4), 688–703. ISSN 0021-6682. DOI: 10.2307/1451036
 3. Jan Heller, Bůh sestupující. Kalich 1994, kap. 23. (moje Calibre)
 4. … the Wheel clearly represents either the celestial sphere, or more precisely, the Zodiac. Its fourfold motions express, and were perhaps designed to explain, the diurnal revolution of the heavens, the displacement of the planets in latitude, and their sometimes retrograde course. … Were we to suppose each planet provided with a distinct wheel or sphere we should approach very nearly the Ptolemaic astronomy.
  Skipwith, 1907
 5. jsou vedle bytostí, ale na zemi
 6. BLACK, Jeremy A., Anthony GREEN a Tessa RICKARDS, 1992. Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary. London: British Museum Press.