Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: „Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem – velikým, mocným a početným! Egypťané nás však trápili, utiskovali, těžkou dřinou nás drtili. ...“ Spolu s levítou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levítovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti.

Dt 26 : 5,6,11,12 – Izraelci byli cizinci a měli se starat o cizince

‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě1, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘

Mt 25:34–36
mp3 tohoto videa

Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma.

Zaměření na národy je kompatibilní se všemi možnými službami i (nejen evangelizačními) metodami.

Poznámky

  1. ČEP: ujali jste se mě. Pavlík: „přijali jste mě pohostinsky“, „poskytli jste mi pohostinství n. přístřeší“