Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou Boží syny.

Bozi dělili se kdysi o veškerou zemi podle jednotlivých míst, a to losem, nikoli sporem; neboť nemělo by správného smyslu míti za to, že by bozi nevěděli, co jednotlivým z nich samých přísluší, ani že by se pokoušeli vedením sporů přivlastniti sami sobě to, o čem by věděli, že to spíše přísluší jiným. Dostávajíce tedy každý po údělu spravedlivým rozhodo­vá­ním losů, osazovali země a osadivše pěstovali nás, své zboží a svůj chov jako pastýři stáda, jenom že při tom nepůsobili násilně těly na těla, jako když pastýři ranami drží v kázni dobytek, nýbrž podobni lodníkům řídili živého tvora tím způsobem, kterým jím lze nejlépe otáčeti, totiž tak, že přesvědčo­váním jakoby kormidlem ze zádi hýbali duší podle své vůle; takovým vedením řídili všechno smrtelné pokolení. Tedy každý z bohů dostal losem jiné místo a to spravoval; ale Héfaistos a Athéna, mající stejnou přirozenou povahu jednak příbuzenstvím jako děti téhož otce, jednak tím, že jsou si rovni svou zálibou v moudrosti a umělosti, dostali oba společným údělem tuto naši zemi jakožto pro ně nejvhodnější a od přirozenosti způsobilou k zdatnosti a rozumnosti; stvořivše pak v ní dobré domorodce vložili jim do mysli řád ústavy.

Platón: Kritias IV. 109 b,c

Vskutku, mezi své bohy jsou rozděleni černohlavci,
však nám, pod všemi jmény, jimiž ho nazveme, jen on je bohem!

Enuma Eliš VI. 120

Když dával Nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. Vždyť Hospodinovým podílem je jeho lid, Jákob jeho dědičným dílem.

Dt 32:8 – „synů Izraele“: podle Kumránských rukopisů „synů Božích“, podle LXX „Božích andělů“. Tak jako tak je to 70.

Ani nepozvedej své oči k nebesům, aby ses díval na slunce, měsíc a hvězdy, celý nebeský zástup a nechal se svést, klaněl se jim a sloužil jim, protože Hospodin, tvůj Bůh, je přidělil všem národům pod celým nebem.

Dt 4:19

Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání …

Sk 17:26

A té noci projdu egyptskou zemí a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin.

Ex 12:12

Což neobsadíš to, co ti podrobí Kemóš, tvůj bůh, právě a jen to?
Vše, co podrobil Hospodin, náš Bůh, nám, to obsadíme my.

Sd 11:24

Nato Naamán řekl: Když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mezků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu.

2 Kr 5:17 Naamán věděl, že různá území spravují různí bohové.

Náš Bůh (tedy jsou potom bozi jiných) × jediný

Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země.

Ž 2:8
Bůh nám dává národy, protože nahrazujeme Boží syny v radě bohů.

Víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude …

Mt 20:25n

Izraelci byli rozptýleni mezi národy, a to byl trest (vydáni cizím bohům).

„… I řekl mi (Ježíš): ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.‘ “ Až potud ho poslouchali. Ale pak pozdvihli svůj hlas a říkali: „Odstraň ze země takového člověka, neboť nesmí zůstat naživu!“

Sk 22:21n – Židé se postavili proti, když mluvil o evangeliu pohanům. Kde je to jinde?

... když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. … Tu (převahu své síly) uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.

Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany — pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství … Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu … že totiž pohané jsou spolu­dědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši … Mně, nejmen­šímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystiži­telné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích pře­rozma­nitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ef 1:9n, 20n a 3:1–11

Hospodin sestoupil … Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého.

Gn 11:5,7 viz MSH

Bible Project (podcast): A Living Sacrifice? – Iz 66: pohané jako oběť (Ř 12:1) a kněží.

https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-344-gentiles-in-the-psalms/

Pieter Bos: Cíl je, aby národy měly smlouvu s Bohem (~ God’s sons disinheritance).

Nepochopení, že v Mt 25,31–41 ἔθνη = národy = pohané, nikoliv ovčí a kozí národy: Skrytý faktor: tajemství proměny národa. Ale jinak je to výborný článek.

Související článek na tomto webu 🔗

Eden naruby – národy proudí do něj