Ze seriálu Spiritual Beings

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job). Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých.

Zdroje

Základní zdroj v češtině: Michael S. Heiser. 2018. Nadpřirozeno: Co vlastně Bible učí o neviditel­ném světě a proč na tom záleží. Přeložila Kateřina Fridrichová. Originál: Supernatural: What the Bible Teaches About the Unseen World – and Why It Matters. 2015. Já to poslouchám přes Audible (nelze stáhnout mp3).

Kniha od stejného autora na obdobné téma pro nevěřící: Heiser, Michael S., 2019. Co Bůh chce? Přel. Eva Rosolová. Miqlat. Originál: HEISER, Michael S. What Does God Want? Blind Spot Press, 2018. ISBN 978-0-692-19904-6. – Včetně mp3 zdarma.

thedivinecouncil.com – rozcestník MSH (úvodní video a jinak spíš akademické zdroje)

Díl podcastu The Gods of the Nations – pravoslavný pohled (je zmiňován MSH).
The Lord of Spirits – celý pravoslavný podcast na toto téma a související blog: The Whole Counsel Blog.

Moje myšlenka: Takže jsem tyran? Dobře, tak ustanovíme radu bohů – soudní tribunál, ať se prokáže, jaký jsem. – Viz mé divadlo Angels of Revolution.

Začalo to, že had (~seraf) sliboval, že budou jako bohové (členové rady). Skončí to tak, že my, synové Boží, budeme vládnout tak, jak dnes vládnou synové Boží (mocnosti). To je naše dědictví. Viz theosis.

Cožpak nějaký národ slyšel Boží hlas mluvící z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh jít a vzít si národ z jiného národa skrze zkoušky, znamení, divy a boj, mocnou rukou a vztaže­nou paží, skrze velké činy vzbuzující bázeň, jak to všechno pro vás činil Hospodin, tvůj Bůh, před tvýma očima v Egyptě? Tobě bylo dáno vidět a poznat, že Hospodin je Bůh a nikdo jiný kromě něj.

Dt 4:33–35 Nejprve srovnává Boha a bohy a pak tvrdí, že žádní bohové nejsou.

Hanba všem, kdo uctívají bůžky1, těm, kdo se chlubí svými modlami – všichni bohové2 se před ním sklánějí! … Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený!

Ž 97:7,9 B21

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Dt 6:4 … přitom však v Iz 47:8 Babylon o sobě říká, že je jediný a neznamenalo to, že by jiná města neexistovala.

Bůh povstane ve shromá­ždění bohů, mezi bohy vynese soud: Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemům? Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chu­dé­mu zjednejte spravedlnost! Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů. Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí. Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího, ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat. Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Ž 82

Bohové3, opravdu vyhlašujete spravedlnost? Syny lidské4 soudíte upřímně? Kdepak! Jednáte v zemi podle svého zvráceného srdce; činíte cestu násilí svých rukou. … Jejich jed je jako jed hada …

Ž 58:2,3,5

Inu, on nevěří svým svatým ani nebesa nejsou v jeho očích čistá.

Jb 15:15 (viz odkazy u tohoto verše)

Přistupte, národy, abyste slyšely, a pozorně naslou­chejte, lidé! Ať slyší země a všechno, co je v ní, svět a vše, co na něm vzchází. Protože Hospodi­novo rozhořčení je proti všem národům a jeho zloba proti všem jejich zástupům5. Zasvětil je zkáze, vydal je na porážku. Jejich pobití budou pohozeni venku a z jejich mrtvol bude vystupovat smrad. Hory budou rozmáčené jejich krví. Veškerý nebeský zástup se rozloží a nebesa se svinou jako kniha. Všechen jejich zástup bude padat, jako padá listí z révy nebo jako padavčata z fíkovníku. Neboť na nebesích se napojí můj meč; hle, sestoupí na Edóm, na lid, na nějž jsem uvalil klatbu, aby zjednal právo.

Iz 34:1–5 Soud nad bohy a jejich národy

I stane se v onen den, že Hospodin na výšině navštíví armádu výšiny a na zemi krále země. A budou sebráni do shromáždění vězňů do jámy a budou zavřeni ve vězení; po mnohých dnech budou navštíveni. Zastydí se měsíc a bude zahanbeno slunce, když bude Hospodin zástupů kralovat na hoře Sijón a v Jeruzalémě, a před jeho starci bude jeho sláva.

Iz 24:21–23

Mikajáš dále řekl: Slyš tedy Hospodinovo slovo: Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj, po jeho pravici a levici. Hospodin řekl: Kdo přemluví Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu? Jeden říkal to a druhý říkal ono, až vyšel jeden duch, postavil se před Hospodinem a řekl: Já ho přemluvím. Hospodin se ho zeptal: Čím? Odpověděl: Vyjdu a stanu se lživým duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: Ty ho přemluvíš, ano, dokážeš to. Vyjdi a učiň to. A hle, nyní dal Hospodin lživého ducha do úst všech těchto tvých proroků. Ale Hospodin promluvil zlo proti tobě.

1. Kr 22:19–23

I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybu­jí­cími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

Gn 1:26n

I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!

Gn 3:22 – srovnat s citátem níže

Prométheus … oslovil vládce bohů Dia: „Na Zemi chybí rozumní tvorové, kteří by ji prací dokázali zlepšit a zkrášlit. Chtěl bych stvořit takové bytosti, které by se podobaly bohům.“ Zeus se zamyslel: „Souhlasím,“ řekl, „ale nesmějí být nesmrtelní jako my, bohové, musí si nás vážit a přinášet nám oběti.“

Jana Eislerová 2010 Staré řecké báje a pověsti – srovnat s citátem výše

Nebesa vzdávají chválu za tvé divy, Hospodine, i za tvou věrnost v shromáždění svatých. Vždyť kdo v obla­cích je roven Hospodinu? Kdo je podoben Hospodinu mezi Božími syny? Bůh je strašný v společenství svatých, veliký a hrozný mezi všemi kolem sebe. Ty jsi stvořil sever i jih; Tábor i Chermón jásají ve tvém jménu. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Který člověk kdy žil a nespatřil smrt? Kdo zachránil svou duši z moci podsvětí? Pamatuj, Pano­vní­ku, na potupu svých otroků! Nosil jsem ji ve svém klíně od všech možných národů!

Ž 89 – celé je to o potom­stvu Davidovského krále

Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn — plamen ohně, jeho kola — oheň hořící. Proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíců na tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy.

V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle — s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat.

Dn 7:9–14

Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.

1K 2:8. Proto je ze SZ i a částečně evangelií nepříliš jasné, že má zemřít. Podobně je nejasný Ježíšův příchod.

Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo.

Gn 15:5 Toto zaslíbení je (záměrně) nejednoznačné (počet nebo kvalita?)
Jako zbožštění to chápala již židovská literatura z období druhého chrámu (Filón z Alexandrie, Sírachovec, Apokalypsa Abrahamova).

Kdyby v mé radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. 

Jr 23:22 (B21) – vidění Boha dává prorokovi legitimitu (Mojžíš a Jozue na Sinaji; vidění Boží slávy Ez a Jr)

Videa anglicky:

Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehúmana, Biztu, Charbónu, Bigtu a Abagtu, Zetara a Karkase, sedm eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvé­roše, aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu; byla totiž hezkého vzhledu. Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. Co se má podle nařízení provést s královnou Vašti za to, že nejednala podle výroku krále Achašvé­roše, který jí byl sdělen prostřed­nictvím eunuchů? Nato řekl Memúkan před králem a knížaty: Nejen proti samot­nému králi se provinila královna Vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvé­roše.

Est 1:10–16

Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. a aby jí dali sedm vyhlédnutých dívek z králov­ského domu.

Est 2:9

Můj názor: Židé z období druhého chrámu hodně počítali s anděly. V reakci na křesťanství nepočítá ortodoxní judaismus s anděly vůbec a kabala zase moc.

V Bibli to souvisí s Druhou mocí v nebi (Two powers in heaven).

Toto není monoteismus ani heno­te­ismus (v něm není Bůh jedinečný a může být např. ze svého postavení sesazen), ale monarchismus či megatheism.

Zasedání Rady jsou vlastně výjezdní zasedání (merkava; Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý.).

Když z Apsú vystupovat budete k shromáždění poradnímu,
zde všichni naleznete nocleh svůj.
Když z nebes sestupovat budete k shromáždění poradnímu,
zde všichni naleznete nocleh svůj.
I nazvu ho jménem Babylón, obydlí velkých bohů

Enuma Eliš V:125 — výjezdní zasedání. Shromážděním bohů se to tam jen hemží.

Rada bohů v Ugaritu

FéničanéIzrael
1El (Elion)Hospodin
2Baal (předák Synů Ela)Hospodin (Slovo, Sláva, Jméno, Přítomnost, Moudrost)
370 synů Ela (knížata, soudci, vládci, hvězdy)Synové boží (v poexil­ním období i Strážci a Archandělé)
4Andělé (nejsou členové rady)Andělé (v poexilním období i Strážci a Archandělé)
Zdroj: tabulka od M. S. Heisera

Satan žádal a Rada vyhověla aneb co si Satan vyjednal

  • Job
  • Saul a zlý duch od Hospodina
  • Lživý duch v ústech všech proroků (Míkajáš a Achab u Rámot v Gileádu)
  • Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. L 22:31

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. ČSP: nicotnosti
  2. ČSP: božské bytosti; tak i dále
  3. podivné slovo, které podle ČSP někteří chápou jako „mocnáři“
  4. podle poznámky v ČSP
  5. jejich zástupy ve SZ vždy znamená nebeské zástupy (MSH)