Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté.

Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezen­tují (nebeské) bytosti. Viz čínské: nebe – země – člověk (tiān-dì-rén, 天地人 – podrobně: Chinese theology).1

trigramy ☰ a ☷

Dvě zprávy o stvoření:

 • Gn 1: Posvátný čas (nebeské objekty2, dny)
  • chrám pro Boha i člověka
  • člověk jako král (Boží obraz3; „aby panovali“)  
 • Gn 2: Posvátný prostor (zahrada)
  • člověk pro chrám
  • člověk jako kněz (obdělával a střežil)  

ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítom­né­ho času. Podle něho se přinášejí dary a oběti

Žd 9:8n
DoménaNesvatéSvaté – dočasné– trvalé
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 4, Zaslíbená země5, Jeruzalém, Stánek, Chrám, Noemova archaNebeský Jeruzalém
LidéNárodyLid IzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho stráž­cům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyVěčnost

Další souvislosti

Svátky: 7 dní (sobota) → rok (7 svátků) → 7 let (propuštění otroků) → 7×7 let (milostivé léto)

Moje hypotéza o symbolice čísel: 6
1 = Bůh (jediný, první; absolutno)
2 = člověk (pár; tvorstvo; k Božímu obrazu Two powers)
3 = nebe (kde je Bůh; vertikála)
4 = Země (kde je člověk; horizontála)

Sacred geography

Axis mundi (strom, hora, věž, sloup, zikkurat, pyramida, sever, žebřík, Kristův kříž, proutek z pařezu Jišajova) i chrám (či zahrada) spojují světy (nebe se zemí, tedy části kosmu). Chrám je proto modelem kosmu (imago mundi – Eliade7 s. 22).

Pupek světa

× prdel světa

Tak praví Panovník Hospo­din: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi.

Ez 5:5

(Gógovi v zemi Magógu) …Tu řekneš: Vytáhnu … k těm, kteří bydlí ve středu země.

Ez 38:12 (tam poznámky – ČSP)

(Šekem ...) Podívej se, lid sestupuje z vrcholů hor. Ale Zebúl mu odpověděl: Vidíš jen stín hor, podobný mužům. Gaal však mluvil stále dál. Řekl: Hle, lid sestupuje ze středu země a jeden oddíl přichází od cesty k dubu věštců.

Sd 9:36n (U Šekemu jsou hory Gerizím a Ébal)

Eden – hora – chrám

Celý kosmos je Hospodinovým sídlem/​chrámem, proto je chrám obrazem kosmu.

Hospodin sídlí na nebi. Je trojí nebe, a proto i chrám má trojitou strukturu a je tedy celkově obrazem kosmu (1.+2.+3. nebe). Eden je prvním obrazem chrámu, který tak reprezen­tuje místo Boží vlády od počátku do konce, aby se odtud rozšířilo království. Je to svědectví (podobně jako Boží vyvolený lid).

 • Zahrada: dostatek všeho, tj. místo pro bohy
  • „trojitá“ struktura: (suchá země →) Eden → zahrada → dva stromy
   ~ trojitá struktura nebes (sféra ptáků, planet, stálic)
   ~ trojitá struktura světa podle Gn 1 (vody, země, nebesa)
   ~ trojitá struktura svaté země: Izrael → Jeruzalém → chrám
   ~ trojitá struktura chrámu: předsíň → svatyně → svatyně svatých ~ nebesa nebes
   ~ trojitá struktura božího lidu: Izraelci → Levité → kněží
   ~ … kde jsou dva nebo tři shromá­žděni ve mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Mt 18:20
  • v zahradě dva stromy8
   ~ dva sloupy před chrámem (viz. 𓈌 tj. achet)
   ~ dvě světla stvořená v centru chiasmu χ (str. 8) v prostředním dni stvoření
   ~ dva lidé (stromy ve 3. dni stvoření a lidé v 6. dni na paralelní pozici) – str. 5.9
   ~ schrána úmluvy a v ní:
   • Áronova hůl ~ strom(y)
   • desky zákona přinášejí poznání dobrého i zlého, a tak případně smrt při dotyku
   • mana ~ život, jídlo (~ ovoce)
  • aby ji obdělával (עבד – tj. i služba v chrámě, liturgie, service) a střežil. Tato dvě slova se jinde vyskytují jen v souvislosti s kněžskou službou. Viz BibleProject Study notes (str. 9).
  • je tam zlato, pryskyřice a drahokamy
 • Místo obětování Izáka (možná severní část10 hory Moria, kde je hrob v zahradě, Golgota a hlava Goliáše).
 • Boží hora
  • Tečou z ní řeky (to už tak u hor bývá)
   • Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Gn 2:10
   • Potom mě přivedl zpět ke vchodu do domu a hle, odspodu prahu domu vyvěrala voda … Ez 47:1 o řece vytékající z chrámu
   • I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Zj 2:1
  • hora shromáždění (= Har Moed = Armagedon; slovo ‚shromáždění‘ překládáno v LXX stejně jako ‚církev‘ – ekklésia)
   • její „realizace“: Chermón, Sinaj, Sever (Safón), Moria – Jeruzalém. Hora se přesou­vala⁠11, stánek se přesouval ~ Štěpánovo kázání. Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpo­vídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Ga 4:25n
   • ~ Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. Dn 2:35
  • hora & zahrada
   • vysuté zahrady Semiramidiny
   • Byl jsi v Edenu, Boží zahradě … Tu jsem tě … vykázal z Boží hory … Ez 28:13,16
 • Stánek: „trojitá“ struktura: nádvoří → svatyně → svatyně svatých
 • Chrám
  • menora – strom života
  • rostlinné ornamenty
 • Boží království (Ježíš)
 • Nový Jeruzalém (kostka jako Svatyně Svatých; řeka tekoucí z chrámu; moře nebude, a to ani to, které bylo před chrámem)
Eden a stánek (původní zdroj 12, české popisky)
Aby to nebylo tak jednoduché: Exodus jako stánek (zdroj)

Takto to chápal Filón z Alexandrie i Josef Flavius:

Menora jako sedm planet

Chleby a svícen odpovídají třetímu (… trávě, zeleni vysévající semeno …) a čtvrtému (hvězdy) stvořitelskému dni.13

 • Sedm svícnů v druhé části chrámu je jako sedm planet v druhém nebi (vč. hlavních světel: měsíce a slunce).
 • Předkladný chléb (12 ks) na severu svatyně pak představuje stálice (zodiak) – 6 a 6 chlebů jako zodiak rozdělen ascen­dentem a descendentem. Chleby jsou jídlo s Bohem, který je za cheruby.

Kadidlový oltář je čtvercový se čtyřmi rohy, jako čtyři bytosti a čtyři světové strany.14

… with the Assyrian practice of laying out twelve cakes/​loaves, was directly connec­ted with the Zodiac.

Peake's Commentary on the Bible (cituji z Wikipedie)

Nebo taky chléb (dar země; 12 měsíců vegeta­čního cyklu), svícen (nebe)15 a kadidlo (ze země do nebe16).

When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men. And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number. The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire.

Flavius, Starožitnosti III, vii, 7 Nádvoří jako Země (a podsvětí – moře), chrám jako nebe

A Abraham pojmenoval ono místo: Hospodin opatří (JHVH Jireh). Odtud se dodnes říká: Na hoře Hospodinově se opatří.

Gn 22:14 – opatří = uvidí; Na Hospodinově hoře se zjeví (Hospodin)

Eden naruby – národy proudí do něj

Gn: Země je vyčleněna z vod17 chaosu ~ Izrael je vyčleněn z národů (Zj 17:15 Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. …“).

Jedna řeka (Izrael) napájí zemi → Mnohé řeky (národy) tečou vzhůru:

I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospo­di­novo slovo z Jeruzaléma.

Iz 2:2n

I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude vyvěrat živá voda, polo­vina jí poteče do moře východního a polo­vina do moře západního. …
… v Jeruzalémě. Bude nashro­máž­děn majetek všech okolních národů, velké množství zlata, stříbra a oděvů. …
I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků. I stane se, když některá z čeledí země nepřijde do Jeruzaléma klanět se králi, Hospodinu zástupů, že nebude mít déšť.

Zach 14:8 (voda z Jeruzaléma), v.14 (majetek do Jeruzaléma), v.16n (národy do Jeruzaléma, jinak nebudou mít vodu)

A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. … A přinesou do něho slávu a čest národů.

Zj 21: 23n, 26

Zdroj: BibleProject – Rivers Flowing Upward (neposlouchal jsem to, jen zpracoval Show notes).

PSYOPs from Mount Eden | Dr. Michael S. Heiser and Derek P. Gilbert (23. února 2017)

Problematičnost chrámu

 • nebylo to na Boží příkaz (ale obnova ano; naplnila jej Boží sláva)
 • Šalomoun
 • Chíram
 • Štěpánovo kázání
 • Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ … Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Mt 23:16,38 – mluví se tu o chrámu?

Ježíš je nový chrám (Janovo evangelium)

A řekl mu: „Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestu­po­vat na Syna člověka.“

J 1:51

A Slovo se stalo tělem a stanovalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

J 1:14

Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ … On však mluvil o svatyni svého těla.

J 2:19,21

Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek.

Zj 21:22

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“

J 4:10

Křesťané jsou nový chrám (Janovo evangelium)

V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“

J 7:37n

Believers are the temple, the body of Christ: 1 Cor 3:16–17; 6:19–20; 2 Cor 5:1–4; 6:14–18; 1 Peter 2:5 (MSH)

Chrám v Lukášovi a Skutcích: Cesta do Emaus (po bitvě u Emaus byl zasvěcen chrám) → Letnice (chrám naplněn Boží slávou) → Ananiáš a Safira (~ Nádab a Abíhú – cizí oheň) → Štěpán (boří chrám)

Dále: Dva andělé u Ježíšova hrobu jako dva cherubové u schrány.

Související článek na tomto webu 🔗

Struktura tří – jak proniká nebe (duchovní svět čistý i nečistý) na zem.

Poznámky

 1. viz ne moc zajímavý článek: PARACKA, Daniel J., 2012. China’s Three Teachings and the Relation­ship of Heaven, Earth and Humanity. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology. 16(1), 73⁠–⁠98; doi⁠: 10.1163/156853511X617803.

  Nebo Druhy událostí ve vyprávění podle toho, co rozvíjejí:
  • Události utvářející charakter postav
  • Události utvářející charakter prostoru
  • Události posouvající děj
 2. Větší světlo, aby vládlo ve dne
 3. což je i socha (modla) v chrámu
 4. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my
 5. Na hranicích je velitel Hospodinova zástupu s mečem. Joz 5:13
 6. Jejich součet je 10, součin je 24. Podvojné součty mj. 6, 7 a součiny 6, 8, 12.
 7. ELIADE, Mircea, 2019. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Třetí vydání. Přel. Eva STREBINGEROVÁ. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-353-7.
 8. Poznání v hebrejštině je intelektuální i hlubší (Adam poznal Evu) – v budoucnu měli znát zlé, ale nikoliv jej zakoušet a mít na něm podíl. Ze stromu poznání by mohli jíst, až by byli připraveni.
  Jíst ze stromu života po pádu by zname­na­lo nesmrtelnost a také zafixování stavu, a tedy nemožnost proměny (skrze pokání).
 9. Strom života (Živa), strom poznání (Adam). Semeno, posvátný strom (Móre, Mamre), axis mundi, kříž.
  Dualita nebe / země – viz Pageau 2018
 10. která byla oddělena hradebním příkopem
 11. … Hospodin přišel ze Sínaje, zazářil na ně ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s desetitisíci svatých … Dt 33:2
 12. Donald W. Parry. Garden of Eden: Prototype Sanctuary
 13. Gn 1 je stavba chrámu; a tak jednotlivé dny odpovídají jednotlivým částem chrámu (obrázek, zdroj).
 14. Vejdi do mezi­prostoru k podvozku pod cherubem a naplň si hrsti žhavými uhlíky ohně z mezi­prostoru u cherubů… Ez 10:2
  Uhel z oltáře také v Iz 6:6 (seraf).
 15. s. 227n knihy: LADERMAN, Shulamith, 2013. Images of cosmology in Jewish and Byzantine art: God’s blueprint of creation. Boston: Brill. Jewish and Christian perspectives series, volume 25. ISBN 978-90-04-23324‑9.
 16. moje spekulace
 17. Voda mj. také očišťuje do původního (skoro chaotického) stavu při stvoření (tj. obnovuje).