Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté.

Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezen­tují (nebeské) bytosti. Viz čínské: nebe – země – člověk (tiān-dì-rén, 天地人 – podrobně: Chinese theology).1

trigramy ☰ a ☷

Dvě zprávy o stvoření:

 • Gn 1: Posvátný čas (nebeské objekty2, dny)
  • chrám pro Boha i člověka
  • člověk jako král (Boží obraz3; „aby panovali“)  
 • Gn 2: Posvátný prostor (zahrada)
  • člověk pro chrám
  • člověk jako kněz (obdělával a střežil)  

ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítom­né­ho času. Podle něho se přinášejí dary a oběti

Žd 9:8n
DoménaNesvatéSvaté – dočasné– trvalé
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 4, Zaslíbená země5, Jeruzalém, Stánek, Chrám, Noemova archaNebeský Jeruzalém
LidéNárodyLid IzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho stráž­cům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyVěčnost

Další souvislosti

Svátky: 7 dní (sobota) → rok (7 svátků) → 7 let (propuštění otroků) → 7×7 let (milostivé léto)

Moje hypotéza o symbolice čísel: 6
1 = Bůh (jediný, první; absolutno)
2 = člověk (pár; tvorstvo; k Božímu obrazu Two powers)
3 = nebe (kde je Bůh; vertikála)
4 = Země (kde je člověk; horizontála)

Sacred geography

Axis mundi (strom, hora, věž, sloup, zikkurat, pyramida, sever, žebřík, Kristův kříž, proutek z pařezu Jišajova) i chrám (či zahrada) spojují světy (nebe se zemí, tedy části kosmu). Chrám je proto modelem kosmu (imago mundi – Eliade7 s. 22).

Pupek světa

× prdel světa

Tak praví Panovník Hospo­din: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi.

Ez 5:5

(Gógovi v zemi Magógu) …Tu řekneš: Vytáhnu … k těm, kteří bydlí ve středu země.

Ez 38:12 (tam poznámky – ČSP)

(Šekem ...) Podívej se, lid sestupuje z vrcholů hor. Ale Zebúl mu odpověděl: Vidíš jen stín hor, podobný mužům. Gaal však mluvil stále dál. Řekl: Hle, lid sestupuje ze středu země a jeden oddíl přichází od cesty k dubu věštců.

Sd 9:36n (U Šekemu jsou hory Gerizím a Ébal)

Eden – hora – chrám

Celý kosmos je Hospodinovým sídlem/​chrámem, proto je chrám obrazem kosmu.

Hospodin sídlí na nebi. Je trojí nebe, a proto i chrám má trojitou strukturu a je tedy celkově obrazem kosmu (1.+2.+3. nebe). Eden je prvním obrazem chrámu, který tak reprezen­tuje místo Boží vlády od počátku do konce, aby se odtud rozšířilo království. Je to svědectví (podobně jako Boží vyvolený lid).

 • Zahrada: dostatek všeho, tj. místo pro bohy
  • „trojitá“ struktura: (suchá země →) Eden → zahrada → dva stromy
   ~ trojitá struktura nebes (sféra ptáků, planet, stálic)
   ~ trojitá struktura světa podle Gn 1 (vody, země, nebesa)
   ~ trojitá struktura svaté země: Izrael → Jeruzalém → chrám
   ~ trojitá struktura chrámu: předsíň → svatyně → svatyně svatých ~ nebesa nebes
   ~ trojitá struktura božího lidu: Izraelci → Levité → kněží
   ~ … kde jsou dva nebo tři shromá­žděni ve mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Mt 18:20
  • v zahradě dva stromy8
   ~ dva sloupy před chrámem (viz. 𓈌 tj. achet)
   ~ dvě světla stvořená v centru chiasmu χ (str. 8) v prostředním dni stvoření
   ~ dva lidé (stromy ve 3. dni stvoření a lidé v 6. dni na paralelní pozici) – str. 5.9
   ~ schrána úmluvy a v ní:
   • Áronova hůl ~ strom(y)
   • desky zákona přinášejí poznání dobrého i zlého, a tak případně smrt při dotyku
   • mana ~ život, jídlo (~ ovoce)
  • aby ji obdělával (עבד – tj. i služba v chrámě, liturgie, service) a střežil. Tato dvě slova se jinde vyskytují jen v souvislosti s kněžskou službou. Viz BibleProject Study notes (str. 9).
  • je tam zlato, pryskyřice a drahokamy
 • Místo obětování Izáka (možná severní část10 hory Moria, kde je hrob v zahradě, Golgota a hlava Goliáše).
 • Boží hora
  • Tečou z ní řeky (to už tak u hor bývá)
   • Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Gn 2:10
   • Potom mě přivedl zpět ke vchodu do domu a hle, odspodu prahu domu vyvěrala voda … Ez 47:1 o řece vytékající z chrámu
   • I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Zj 2:1
  • hora shromáždění (= Har Moed = Armagedon; slovo ‚shromáždění‘ překládáno v LXX stejně jako ‚církev‘ – ekklésia)
   • její „realizace“: Chermón, Sinaj, Sever (Safón), Moria – Jeruzalém. Hora se přesou­vala⁠11, stánek se přesouval ~ Štěpánovo kázání. Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpo­vídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Ga 4:25n
   • ~ Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. Dn 2:35
  • hora & zahrada
   • vysuté zahrady Semiramidiny
   • Byl jsi v Edenu, Boží zahradě … Tu jsem tě … vykázal z Boží hory … Ez 28:13,16
 • Stánek: „trojitá“ struktura: nádvoří → svatyně → svatyně svatých
 • Chrám
  • menora – strom života
  • rostlinné ornamenty
 • Boží království (Ježíš)
 • Nový Jeruzalém (kostka jako Svatyně Svatých; řeka tekoucí z chrámu; moře nebude, a to ani to, které bylo před chrámem)
Eden a stánek (původní zdroj 12, české popisky)
Aby to nebylo tak jednoduché: Exodus jako stánek (zdroj)

Takto to chápal Filón z Alexandrie i Josef Flavius:

Menora jako sedm planet

Chleby a svícen odpovídají třetímu (… trávě, zeleni vysévající semeno …) a čtvrtému (hvězdy) stvořitelskému dni.13

 • Sedm svícnů v druhé části chrámu je jako sedm planet v druhém nebi (vč. hlavních světel: měsíce a slunce).
 • Předkladný chléb (12 ks) na severu svatyně pak představuje stálice (zodiak) – 6 a 6 chlebů jako zodiak rozdělen ascen­dentem a descendentem. Chleby jsou jídlo s Bohem, který je za cheruby.

Kadidlový oltář je čtvercový se čtyřmi rohy, jako čtyři bytosti a čtyři světové strany.14

… with the Assyrian practice of laying out twelve cakes/​loaves, was directly connec­ted with the Zodiac.

Peake's Commentary on the Bible (cituji z Wikipedie)

Nebo taky chléb (dar země; 12 měsíců vegeta­čního cyklu), svícen (nebe)15 a kadidlo (ze země do nebe16).

A Abraham pojmenoval ono místo: Hospodin opatří (JHVH Jireh). Odtud se dodnes říká: Na hoře Hospodinově se opatří.

Gn 22:14 – opatří = uvidí; Na Hospodinově hoře se zjeví (Hospodin)

Eden naruby – národy proudí do něj

Gn: Země je vyčleněna z vod17 chaosu ~ Izrael je vyčleněn z národů (Zj 17:15 Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. …“).

Jedna řeka (Izrael) napájí zemi → Mnohé řeky (národy) tečou vzhůru:

I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospo­di­novo slovo z Jeruzaléma.

Iz 2:2n

I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude vyvěrat živá voda, polo­vina jí poteče do moře východního a polo­vina do moře západního. …
… v Jeruzalémě. Bude nashro­máž­děn majetek všech okolních národů, velké množství zlata, stříbra a oděvů. …
I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků. I stane se, když některá z čeledí země nepřijde do Jeruzaléma klanět se králi, Hospodinu zástupů, že nebude mít déšť.

Zach 14:8 (voda z Jeruzaléma), v.14 (majetek do Jeruzaléma), v.16n (národy do Jeruzaléma, jinak nebudou mít vodu)

A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. … A přinesou do něho slávu a čest národů.

Zj 21: 23n, 26

Zdroj: BibleProject – Rivers Flowing Upward (neposlouchal jsem to, jen zpracoval Show notes).

PSYOPs from Mount Eden | Dr. Michael S. Heiser and Derek P. Gilbert (23. února 2017)

Problematičnost chrámu

 • nebylo to na Boží příkaz (ale obnova ano; naplnila jej Boží sláva)
 • Šalomoun
 • Chíram
 • Štěpánovo kázání
 • Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ … Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Mt 23:16,38 – mluví se tu o chrámu?

Ježíš je nový chrám (Janovo evangelium)

A řekl mu: „Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestu­po­vat na Syna člověka.“

J 1:51

A Slovo se stalo tělem a stanovalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

J 1:14

Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ … On však mluvil o svatyni svého těla.

J 2:19,21

Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek.

Zj 21:22

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“

J 4:10

Křesťané jsou nový chrám (Janovo evangelium)

V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“

J 7:37n

Believers are the temple, the body of Christ: 1 Cor 3:16–17; 6:19–20; 2 Cor 5:1–4; 6:14–18; 1 Peter 2:5 (MSH)

Související článek na tomto webu 🔗

Struktura tří – jak proniká nebe (duchovní svět čistý i nečistý) na zem.

Poznámky

 1. viz ne moc zajímavý článek: PARACKA, Daniel J., 2012. China’s Three Teachings and the Relation­ship of Heaven, Earth and Humanity. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology. 16(1), 73⁠–⁠98; doi⁠: 10.1163/156853511X617803.

  Nebo Druhy událostí ve vyprávění podle toho, co rozvíjejí:
  • Události utvářející charakter postav
  • Události utvářející charakter prostoru
  • Události posouvající děj
 2. Větší světlo, aby vládlo ve dne
 3. což je i socha (modla) v chrámu
 4. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my
 5. Na hranicích je velitel Hospodinova zástupu s mečem. Joz 5:13
 6. Jejich součet je 10, součin je 24. Podvojné součty mj. 6, 7 a součiny 6, 8, 12.
 7. ELIADE, Mircea, 2019. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Třetí vydání. Přel. Eva STREBINGEROVÁ. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-353-7.
 8. Poznání v hebrejštině je intelektuální i hlubší (Adam poznal Evu) – v budoucnu měli znát zlé, ale nikoliv jej zakoušet a mít na něm podíl. Ze stromu poznání by mohli jíst, až by byli připraveni.
  Jíst ze stromu života po pádu by zname­na­lo nesmrtelnost a také zafixování stavu, a tedy nemožnost proměny (skrze pokání).
 9. Strom života (Živa), strom poznání (Adam). Semeno, posvátný strom (Móre, Mamre), axis mundi, kříž.
  Dualita nebe / země – viz Pageau 2018
 10. která byla oddělena hradebním příkopem
 11. … Hospodin přišel ze Sínaje, zazářil na ně ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s desetitisíci svatých … Dt 33:2
 12. Donald W. Parry. Garden of Eden: Prototype Sanctuary
 13. Gn 1 je stavba chrámu; a tak jednotlivé dny odpovídají jednotlivým částem chrámu (obrázek, zdroj).
 14. Vejdi do mezi­prostoru k podvozku pod cherubem a naplň si hrsti žhavými uhlíky ohně z mezi­prostoru u cherubů… Ez 10:2
  Uhel z oltáře také v Iz 6:6 (seraf).
 15. s. 227n knihy: LADERMAN, Shulamith, 2013. Images of cosmology in Jewish and Byzantine art: God’s blueprint of creation. Boston: Brill. Jewish and Christian perspectives series, volume 25. ISBN 978-90-04-23324‑9.
 16. moje spekulace
 17. Voda mj. také očišťuje do původního (skoro chaotického) stavu při stvoření (tj. obnovuje).