Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodo­vědecké:

Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu
Ž 104:2nn Halíš se světlem jako pláštěm, roztahuješ nebesa jako stanovou plachtu. Na vodách kladeš trámy svých komnat, oblaků si činíš vůz, a vznášíš se na perutích větru
Ž 136:6 Rozprostřel zemi nad vodami.
Jb 38:6 Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen.
Jb 38:8 A kdo zahradil moře vraty, když se vyvalilo, vyšlo z lůna?

  • Intelligent design (inteligentní plán) – počítá se stvořením, ale netvrdí, že ví, jak to bylo.
  • Bůh je nahoře je také obrazné vyjádření.
  • Ať ho chválí slunce je také obrazné (Ž 148)
  • Jb 38:4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného.
    (Tedy Job to nevěděl a my to také nevíme. Bůh sám říká, že to není zjeveno.)

Sedm dní

DenZ textuDen v týdnu
1. Na počátku stvořil; pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou; vznášel nad vodami; světlo; jeden den.
2. klenba – nebesa
3. ... souš ... Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno.
4. světla na nebeské klenbě, aby oddělo­vala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. Větší světlo, aby vládlo ve dne ... a oddělo­vala světlo od tmy.
5. ... vody hemží živou havětí a ať létavci létají... Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody ... Ploďte a množte se ...
6. Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř ... Učiňme člověka (Adam H120 – souhlásky stejné jako červený H119) ... aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem ... stvořil je muže a ženu. ... Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte ... a nad vším živým, co se na zemi hýbe. ... Nemají jíst maso.
7. ... dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. ... přestal ... sedmý den požeh­nal a posvětil ho ...
Stvoření světa: Gn 1 a sedm klasických planet
Oddělení – role muže (× chaos ~ tohu)Naplnění – role ženy (× prázdnota ~ bohu)
1. den: Světlo a tma – nebe4. den: Nebeská světla
2. den: Oceány oddělené nebesy (viz obrázek) – voda5. den: Létající a plavající živočichové
3. den: Souš a rostliny – země6. den: Suchozemští živočichové a člověk
Struktura Gn 1 (Framework interpretation). Je tam 7× „dobré“. Je tam šest veršů o sedmi slovech a další sedmice.
První, prostřední a poslední den se týkají času (1.: den a noc, 4.: svátky, 7.: svátek).
Více: BibleProject Gn 1 Study notes

Další sedmice v Gn 1 jsou: 7× „Bůh viděl“; 7× „na zemi“, ale 21× „zem*“, další ve videu (odkaz vede na tabulku).

Toto je pohled na stvoření podle Gn 1 („čas“). Souvislosti s druhou zprávou o stvoření („prostor“) jsou v kapitole o Edenu (článek „Chrám v prostoru, čase a lidech“). V Gn 1 je člověk popsán jako král a v Gn 2 jako kněz (více hned nahoře v článku Chrám v prostoru, čase a lidech).

Stvoření a rada bohů

Kreacionismus × ID × evoluce × Páleš (Ten odpovídá divine council a roli božích synů a naší roli. Na začátku je: učiňme což nemusí být jen Ježíš. Co kdyby Bůh tvořil sám slovem v časových obdobích a PAK by mocnostem nechal lidi, prostor a čas.):

Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen, když jitřní hvězdy společně jásaly a všichni Boží synové hlaholili?

Jb 38:6n

Ale když přišli do Prázdna, Ilúvatar jim řekl: „Hle, vaše Hudba!“ a ukázal jim vidinu – dal jim zrak tam, kde byl předtím jen sluch; a spatřili před sebou zviditelněný nový Svět, a ten byl zaokrou­hle­ný v Prázdnu a tkvěl v něm, ale nebyl z něho. A jak se dívali a žasli, tento Svět počal odvíjet svou historii a zdálo se jim, že žije a roste. A když Ainur nějakou chvíli hleděli a mlčeli, Ilúvatar opět řekl: „Hle, vaše Hudba! To je váš zpěv a každý z vás tady v útvaru který vám předkládám, najde obsaženo vše, co jako by vymyslil nebo doplnil sám. A ty, Melkore, objevíš všechny své tajné myšlenky a postřehneš, že jsou jen částí celku a přispívají k jeho slávě.“

Ainulindalë – Hudba Ainur. Silmarillion (J.R.R. Tolkien). Dále o Hudbě Ainur.
Aslan také stvořil svět zpěvem.

Beatrice explains the creation of the universe, and the role of the angels ...

Wikipedie o Božské komedii (ve skutečnosti je to citace z knihy na Google Books)

Související článek na tomto webu 🔗