History does not repeat itself, but it often rhymes.

Mark Twain (?)

Tento a ꙮsouvisející články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například „typologie sedmi“1, základní (elementární)..., charaktery, ꙮživly, elementy, vzory, archetypy, paradig­mata2, ideje, formy3. S tím souvisí: ꙮsedm duchů (Božích), sedm andělů, sedm hvězd, sedm klasických planet (např. v hebrejštině) atd. Zásadní shrnutí je na posteru (tabulka vlevo nahoře). Letopočty jsou na posledních 4 stránkách dokumentu. Více je na webu sophia.sk a v knihách:

 • PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Edice: Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. sophia.sk
 • PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Edice: Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. sophia.sk
 • PÁLEŠ, Emil, 2023. Angelologie dějin 3: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Edice: Základy celostního poznání. ISBN 978-80-970688-6-8. sophia.sk

Dokument o Emilu Pálešovi

Ačkoliv se zde zmiňují hvězdy/planety, tak se nejedná o astrologii. Jedná se o cykly předem dané Bohem, které je možno statisticky testo­vat a které nejsou dány momentální pozicí hvězd. Bůh totiž přidělil časové úseky mocnos­tem a bude je soudit. V rámci astrologie se člověk doptává hvězd a bytostí, které jsou jimi reprezentovány.

Mocnosti jsou uvězněny v čase4 (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující. Hvězdy jsou stvořeny Bohem a časově vymezují (a tak omezují) působení mocností – jsou tedy něco jako klec stvořená Bohem. To že Bůh stvořil klec neznamená, že máme strkat ruku ke lvovi v kleci.

Dále: ꙮChrám v prostoru, čase a lidech

Dětství (0–7 let)
Školní věk (7–14 let)
Dospívání (14–21 let)
Poledne života (21–42 let)
Krize středního věku (43–49 let)
Zralý věk (49–56 let)
Stáří (od 56 let)

Mé příklady Sedmi

7 emocí dle Facebooku (2020 – care bylo přidáno kvůli COVIDu). Podle mého odpovídá v pořadí: .

Sedm národů Kenaanu: Chetejci , Girgašejci , Emorejci , Kenaanci , Perizejci , Chivejci a Jebúsejci ... sedm národů početnějších a mocnějších nežli ty ... Dt 7:1

Sedm podob lásky:5  laskavost , trpělivost , odpuštění , pokora , zdvořilost , štědrost , poctivost .

Sedm vrchů vlivu:6  rodina , politika , církev (religion) , podnikání , umění , vzdělání (education) a média .

Sedm hor podle projektu Komenský 2020
– zde naroubovaných na Komenského knihu Obecná porada o nápravě věcí lidských, která má také sedm částí, i když úplně jiných.

Přiřazení k částem Komenského Obecné porady:

     Všeobecné probuzení PANEGERSIA
      Všeobecné světlo PANAUGIA
      Uspořádání VĚCÍ: PANSOFIA (Všeobecná moudrost)
      Uspořádání SMÝŠLENÍ: PAMPAEDIA (Vševýchova)7
       Uspořádání JAZYKŮ: PANGLOTTIA (Všemluva)
      Završení, PANORTHOSIA (Všenáprava)
    O všeobecném povzbuzování PANNUTHESIA

Martin & Sharon Van Horn (přiřazení není přesvědčivé):
– Boží identita v nás: vládce , prorok , učitel , služebník , milost , povzbuzovač , dárce .
– Sedm hlav Leviatana, které korelují se sedmi principy: plán (design) , autorita , odpovědnost , příčina a následek , správcovství , svoboda , naplnění . Zdroj

Těchto sedm Duchů Božích je úzce propojeno se sedmi trůny. 1) První je láska. Tam jsem pochopil, co je to opravdová láska. Tam se také naučíte, jak sloužit v nebi. 2) autorita 3) moudrost 4) Duch poznání 5) vytrvalost při službě 6) věčný život 7) dlouho­věkost , budeš žít navěky věků, nikdy nezestárneš.

Percy Collett, Pět a půl dne v nebi

Šest archetypů (John Eldredge)8: Syn , Kovboj , Válečník , Milovník , Král , Mudrc .

χOdkazCharakteristikaText
AMt 4:8Pokušení (pokoušen mocí)
Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “ A tehdy ho ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.
BMt 5:1Blaho­slaven­ství
(8×, ~ 6 kmenů na hoře Gerizím.
Galilea)
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. ... Nemůže být ukryto město ležící na hoře. ...“
CMt 14:23Samoty
A když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. ... O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k nim, kráčeje po moři.
DMt 15:29Uzdravení a nasycení
(× na Sinaj mohl jen Mojžíš)
A přecházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil, takže zástup užasl, ... i vzdali chválu Bohu Izraele. ... „Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.“ ... „Sedm a několik rybiček.“
C'Mt 17:1Proměnění

Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. ... Mojžíš a Eliáš ... tři stánky ... zastínil je zářivý oblak ... „Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení; toho poslouchejte.“ ... „Vstaňte a nebojte se.“ Když pozvedli oči, neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. ... „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
B'Mt 23:13nn
Mt 24:1-3
Chrámová / Olivová
(8× běda; varování; ~ 6 kmenů na hoře Ébal.
Jeruzalém)
Běda ...
Hle, váš dům se vám zanechává pustý.
...
Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“
A'Mt 28:16Velkého poslání
(je mu dána moc)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Sedm hor v Matoušovi (Chip)
Sedmičky jsou i v Janovi (nevím, zda odpovídá archetypům)9

Sedm základních veličin SI: čas , délka , hmotnost , elektrický proud , teplota , látkové množství , svítivost . Je sedm period v periodické tabulce (bez přiřazení).

Sedm hlavních hříchů dobře sedí na tyto archetypy, ale sedm hlavních ctností nikoliv, protože ty jsou jen inverzí hříchů, nikoliv pozitivním projevem daného vzoru.

Hlavní postavy monomýtu (pochybné přiřazení, počet bývá uváděn různě): Hero , Mentor , Threshold guardian , Herald , Shapeshifter , Shadow , Trickster .

Seven dimensions of religion (Ninian Smart, 1927–2001)10:
Doctrinal (philosophical) , Mythological (narrative) , Ethical (legal) , Ritual , Experiential , Institutional (social) , Material .

Sedm svobodných umění podle moderního pojetí.

Člověk spočítá sedm objektů 6× pomaleji než pět objektů (viz subitizing). Proto je třeba mít v presentaci na slidu nejvýše 6 objektů. Je tak systém Sedmi ten nejmenší „komplexní“ systém?

Ovšem zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všechny věci, které procházejí ohněm, provedete ohněm a budou čisté ...

Nu 31:22n – známé kovy (kromě rtuti, která je tekutá)

... když nám oznámil tajem­ství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy11, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.

Ef 1:9n

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se nebes­kých znamení. Dingir 4/2012
7 králů Říma se 7 charakteristikami (sedí na 7 planet), které jsem jinde nevygoogloval.
Podle Páleše Římská ústava kombinovala prvky monarchie (konzulové), aristokracie (senát), demokracie (tribunové lidu) a v době války vojenské diktatury (diktátor).

Bez rozlišení: Sedm duchovních mocností podle apoštola Pavla: “rulers” (archonton or archon), “principalities” (arche), “powers” / “authorities” (exousia), “powers” (dynamis), “dominions” / “lords” (kyrios), “thrones” (thronos), “world rulers” (kosmokrator). 12

Čísla a časová období

7 = 3 + 4 = nebe + Země

 • 3 ~ nebe (mraky, hvězdy, nebesa nebes; 1.⁠–⁠3. nebe);
  Ježíš byl 3 dny v hrobě, byl vzkříšen a vzat do nebe.
 • 4 ~ Země (živly, větry, úhly, strany, roční období se slunovraty a rovnodennostmi – posvátný čas a prostor);
  Lazar byl 4 dny v hrobě, byl vzkříšen a dožil život na Zemi.

7 dní ~ počet dní mezi fázemi měsíce; týden
Obvod kruhu je šest poloměrů + něco. Plnost je dosažena v tom sedmém.

Jarní bod13 se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (platónský den). Podobně je defino­vá­na námořní míle – ꙮDavid Flynn.

 • 29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
 • 29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
 • 354 let – saturnský rok (12×29,5) Pořadí: (tj. kvintový kruh. Dny v týdnu jsou v opačném pořadí14 – kvartový kruh.15 Po sobě následující planety spolu ladí.)
 • 354,3 × 7 = 2480 (saturnské sedmiletí)
 • 25 725 let (platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
 • 72 × 360 = 25 920 tedy přibližně platónský rok (tj. perioda precese zemské osy)16
 • 72 let = nebeský den či platónský den
 • 72 × 7 = 504 (platónský týden). Pořadí: (tj. pořadí sfér, tj. seřazeno podle oběžných dob). Opačné pořadí se nazývá Chaldejská řada (Chaldean order).
 • 12 = 3 × 4; 12 let: doba oběhu Jupiteru kolem Slunce (přesněji 11,86)

Doplněné Pálešovy tabulky

Rok7Událost
–⁠1663
–⁠1309
–955
–600viz Doba osová
–246
+108
463
817
1171
15251526: bitva u Moháče
18791878: Sanstefanská mírová smlouva a Berlínský kongres
Tabulka: Začátky 354letých období
Rok7Událost
-1035
-963Za čtyři roky (959 př. Kr. – ČSP) dostaví Chrám, který stavěl sedm let.
-891
-819814 př. Kr. založeno Kartágo
-747Za dva roky nastoupil Tiglat­pilesar III. – zakladatel Novo­asyrské říše, který dobyl Damašek a odvedl za Pekacha část Izraele do zajetí. Více viz ꙮSocha z Nebukad­nesarova snu.
-675
-603Mezi nástupem Nebukadnesara na trůn (605 př. Kr.) a jeho neúspěš­nou invazí do Egypta, kdy se také Jójakím vzbouřil (601 př. Kr.).
-531530 př. Kr. zemřel Kýros II. Veliký
-459Ezdráš se vrací (více viz ꙮSocha z Nebukad­nesarova snu)
-387Vyplenění Říma Galy, Camillus17 znovu diktátorem.
-315 viz ꙮSocha z Nebukad­nesarova snu
-243– (blízko 246 př. Kr.)
-171Carteia – první římská kolonie mimo Itálii (více viz ꙮSocha z Nebukad­nesarova snu)
170 př. Kr. – Antiochos Epifanés vládne sám, když zabil svého spoluvládce.
-99
-27Octavianus → Augustus, princeps
+45Apoštol Pavel vyrazil na misii (přibližně).
117Zemřel Traján. Nastoupil Hadrián (cestovatel, intelektuál, profesio­nali­zace státní správy – tedy nikoliv senátoři). 18
189v tomto období: revoluce, Severovci a Krize třetího století
261
333Čtyři roky do smrti Konstantina I. Velikého. V tomto období: 395 – rozpad Římské říše na V a Z.
405Poslední rok tohoto období (476) zanikla Západořímská říše.
477
549
621
693
765
837
909
981
10531054 Velké schizma 19
1125
1197
1269
1341Jan Lucemburský zajistil Karlovi nástupnictví na českém trůnu.20 Před čtyřmi lety začala Stoletá válka.
1413Vyhlášení Kostnického koncilu
1485Kutnohorský nábožen­ský mír. Praktický konec Války růží. Kryštof Kolumbus se pře­stěho­val do Španělska, kde později získal podporu pro svou výpravu.
15571545–1563 Tridentský koncil (toho roku nezasedal)
1629
1701
1773Začátek Pugačovova povstání. Boston tea party. Dva roky poté: „Sedláci u Chlumce“. Zrušen jezuitský řád.
1845
1917Říjnová revoluce
1989Pád komunismu v Evropě. Vyšla první verze GNU GPL. Web – návrh: hypertext přenášený po internetu, HTTP, domény. V tomto období: Rozkolísané klima, bezdrátový přenos, lidská práva a práva kohokoliv (spravedlnost), EU (vlajka).21
Tabulka: Začátky 72letých období
Charakter354letý72letýSouběhTrvání
Měsíc -955 -600-963 -891-955 -89164
Slunce -600 -246-243 -171-243 -2463
Saturn -246 +108-27 +45-27 +4572
Venuše 108–463189–261189–26172
Jupiter 463–817405–477463–47714
Merkur 817–11711125–11971125–117146
Mars 1171–15251341–14851341–148572
Měsíc 1525–18791629–17011629–170172
Slunce 1879–22341845–19171879–191772
Tabulka: Souběh dvou cyklů – synergie

Boží vzdalování se člověku v průběhu prehistorie

 1. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru … Gn 3:8
 2. Mluvil i s Kainem.
 3. Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Gn 6:3
 4. Jedl s Abrahamem. Méněkrát mluvil s Izákem.
 5. Pral se s Jákobem.
 6. K Josefovi mluvil jen ve snu. K ostatním bratrům ani to.
 7. Stánek byl systém bariér mezi Bohem a lidmi.
 8. K dalším mluvil skrze proroky.

Na začátku, v ráji, byl člověk nevinný jako dítě, protože ani nedokázal hřešit. Ale teprve na konci bude skutečně svatý, protože jeho ctnost bude vědomá, svobodná, znající. Ve středu vývojového oblouku ho musel duchovní svět propustit …, aby se stal samostatnou osobností a získal svobodu. S ní se nyní může vrátit ke svému původu ozdoben korunou vítězství – nebo zatratit sám sebe na věky věků.

Angelologie dějin 2, str. 835
OdZnameníKultura
??Praindická, praperská
2907 př. Kr.BýkBabylónsko-egyptská – duše pocitová
747 př. Kr.BeranŘecko-latinská – duše rozumová (stát důleži­těj­ší než pokrevní svazky)
začátek: založení Říma, …
1413RybyAnglosasko-germánská – duše vědomá
začátek: česká reformace (svoboda jednotlivce)
3573VodnářSlovanská – imagina­tiv­ní vědomí (tj. první etapa nadvědomí), naděje, oběť, společenství
začátek: vnitřní úsilí
Platónské měsíce (Páleš 2004, s. 128±)

Dokazovali, že všichni ti, jejichž sochy tam stály, byli dobří a krásní, ale od bohů zcela odlišní. Před těmito lidmi prý vládli v Egyptě bohové a bydlili s lidmi pohromadě a jeden z nich měl vždycky nadvládu. Naposledy ji měl Hórus, syn Osiridův, kterému Řekové říkají Apollón.

Herodotus, Dějiny
„Národ“Úroveň skupiny
MěsícEtruskové, Afričani, Lýdie, Frýgierod
MerkurFéničané 
VenušeSyřané; Akkadnárody, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
SlunceNěmci 
MarsSrbové, středo-východní Asie (široké líce)(dělnická) třída (pracují svaly)
JupiterEvropa, Chorvaticivilizace
SaturnČína, Indiáni, staří Egypťané (záhrobí, pyramidy, historie, organi­zace)tradice
Tabulka: Národy, rasy, kontinenty
 • Němci sluch, Francouzi chuť, Italové zrak.
 • Göbekli Tepe: kult Měsíce a krávy: lokalita je mezi Anatólií a Sýrií.
 • Vládkyně v Evropě v těchto obdobích: na severu , na jihu (Páleš II., s. 780).

Židé

 • Měsíc
  • lunární kalendář; psaní zprava doleva
  • Bůh Abrahámův, Izákův ...; židovství po matce; Ur, Cháran; Sinaj ~ Sín, vtělení Mesiáše
  • Období 72 (odchod z Cháranu, exodus, postavení chrámu, Ezdrášův návrat).
  • Období 354 (od Šalo­mou­na do konce království).
  • Kult: Jericho, Nabonidus; I ty, měsíci, v údolí Ajalónu!
  • Měsíc svým cyklem připomíná Izrael – patnáct pokolení uplynulo od Abraháma k Šalomounovi, který dokončil výstavbu Jeruzaléma a Chrámu. Dalších patnáct pokolení uplynulo od Šalomouna k Sidki­já­šo­vi, za jehož vlády byl Chrám zničen. (Wikipedie)
 • Saturn
  • Ježíš se narodil ve dvojitém období. V půli kratšího mu bylo cca 12.
  • Jebus, David donesl Goliášovu lebku do Jeruzaléma 22, Golgota23 je lebka.
  • Na konci kratšího (AD 45) vyrazil Pavel na misii a začalo .
 • Nepodílela se .

Opeřený či okřídlený had   a

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). ꙮNachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštec (jako v Harry Potterovi). Svléká kůži. Plamenný a had je ovšem taky seraf. …hudba tvých harf… Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Helel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12. Zdroj: video:

... skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla

Žd 2:14 Jíst prach = jíst lidi (prach jsi …) = pán mrtvých

Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře (Gn 3:1): chytrý mluvící had ~ Merkur.
Páleš (2004): Opeřený had byl syn a . Křídla a peří (), had () – dohromady okřídlený had čili kobra či drak. a jsou technicky jitřenky (plurál Jb 38:7) i když se tak mluví jen o Venuši. Venušanský projev: Poznali, že jsou nazí (pohlavní dimorfismus) a stali se smrtelnými (brzká smrt)24. Páleš (2004) s. 369: Hadi se vyvinuli ve spodní křídě (Anael–Rafael). Venuše je obrazem padlého anděla, protože vyjde jen na krátko a protože je blízko Slunci (jako Faethón byl sražen ze slunečního vozu). Navíc opisuje na obloze pentagram a rotuje kolem své osy opačným směrem než ostatní planety.

Drak (okřídlený had) ← δράκων (had) ← δέρκομαι (vidět), protože had vidí (nemrká, nemá víčko, jen kožní blánu) a je viděn (nachaš – viz výše). Zdroj: Wikipedia.

Hvězdy … porušily před svým vyjitím Hospodinovo při­kázá­ní, neboť se nedostavily ve stanovený čas.

1. Henoch 18:15 ~ Planety s nepravidelným oběhem (, )

Mezopotámská kultura jako celek představuje Venuši, egyptská Merkur.

Páleš (2012), s. 698. Izrael byl mezi nimi a to bez vlivu .

Rok 1844 je rok před začátkem dvou překrývajících se slunečních (neděle) období, které skončí 2234, což je 29 let po začátku merkurského 72letého období (Loadicea). Za dalších 7 let jsme tak v jeho polovině. Kombinace Merkur + Orifiel indikuje trans­humanis­tickou totalitu.

Therefore the 2300 years do not end before year 2132 nor after 2370.

Flynn 2008

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.
– podle mého je to reakce na novoplatonismus, nikoliv jeho produkt

Další

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar; a nejdříve udělal Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali; každý totiž chápal jen tu část Ilúvatarovy mysli, ze které vzešel, a v porozumění bratrům rostli jen pomalu. Avšak tím, jak naslou­chali, docházeli k stále hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku.

Ainulindalë – Hudba Ainur: úplný začátek Silmarillion (J.R.R. Tolkien)

... vypráví o Hudbě Ainur (duchovních bytostí, nazýva­ných též Svatí) před trůnem Eru Ilúvatara, stvořitele. Po jejím skončení Eru ukázal Ainur jejich Hudbu ve vidi­tel­né podobě – vznik světa, jeho utváření a jeho dějiny ... Protože někteří z Ainur si tento zjevený svět zamilovali, vyslal Eru do Prázdna Nehynou­cí Plamen a dříve zjevený svět na samém počátku Hudby se stal skutečností. Mnozí z Ainur sestoupili do tohoto světa a začali jej utvářet podle toho, co si zapamato­vali z Hudby a z jejího zviditelnění, jež jim Eru ukázal, žádný si však nepama­toval celou Hudbu, a tím ani celou podobu světa od počátku až do konce. Říká se, že především lidé, kteří tvořili třetí téma Hudby, nebyli z větší části obsaženi ve vizi Ainur, a utvářejí si tedy svůj osud nad rámec Hudby.

Stvoření podle Silmarillion (J.R.R. Tolkien): Hudba Ainur (~ hudba sfér; 7 tónů, kvartový a kvintový kruh). Citát je z Wikipedie. Souvislostí je mnoho: Sedm párů Valar = Ainur, kteří sestoupili do Eä (tzv. Mocnosti Ardy).

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. můj vlastní pojem; příklady typologie: architektonický styl, národní mentalita
 2. Bůh nejprve tvoří „pravzory“ (ARCHE­TYPOI) a PARADEIG­MATA, čili ideje, jejichž prostřed­nictvím ve světě působí (rámec působení). … O božích silách mluví Filón tu jako o nekonečném společenství v Bohu, tu jako o myšlen­kách božích, tu jako o samostatně působících silách, či dokonce jako o bytostech, které se mohou samy též ukázat člověku. Kratochvíl
 3. Už samo působení na látku je však současně působením ve světě. Pro popis tohoto působení sahá Filón po různých tradicích: po tradici hebrejské (či spíše babylónsko-hebrejské), když mluví o „andělech“; po tradici platónské, když mluví o „idejích“); po tradici stoické, když mluví o LOGOI. Kratochvíl
 4. vágní souvislost: časová smyčka ve filmech – např. Princezna zakletá v čase (2020)
 5. CHAPMAN, Gary D., 2022. Sedm podob lásky. První vydání. Přel. Dan DRÁPAL. Praha: Návrat domů. ISBN 978-80-7255-334-1.
 6. V polovině 70. let měl Loren Cunningham, jeden z nejvýraz­něj­ších charismatických vedoucích 20. století, zakladatel YWAM, zjevení o sedmi horách. Každá hora představuje jednu z význam­ných oblastí života společnosti. Den poté, co toto zjevení přijal, se setkal s Billem Brightem, zaklada­tel­em další velké misijní organizace Campus Crusade for Christ (u nás Nový život). „Bill mi řekl, že mu Bůh svěřil poselství, a cítil potřebu ho se mnou sdílet,“ napsal o tom Cunningham. „Bůh označil oblasti, na které je třeba se zaměřit, aby se k němu navrátily národy. Byly to tytéž oblasti, které jsem přijal já, jen jinak pojmeno­vané. Když jsem z kapsy vytáhl papír, kde bylo zapsáno totéž, a ukázal to Billovi, byl ohromen.“ „Horami“ ze zjevení jsou podle Cunninghama „sféry, které formují myšlení“ (mind molders), podle Brighta jde o „vlády a království světa“ (world kingdoms).
 7. mj. o obdobích lidského života a odpovídajících stupních školního vzdělávání
 8. ELDREDGE, John, 2021. Divoký a opravdový: mapa mužské spirituality. První vydání. Přel. Alena ŠVECOVÁ. Praha: Návrat domů. ISBN 978-80-7255-439-3. https://www.navrat.cz/divoky-a-opravdovy/ — mám k dispozici jen podcast a poznámky k němu. Vychází z Campbella a Junga?
 9. PAWSON, David, 2017. Unlocking the Bible: charts, diagrams and images. Reading: Anchor Record­ings. ISBN 978-1-911173-17-5. www.davidpawson.org Strana 124
 10. SMART, Ninian, 1996. Dimensions of the sacred: An anatomy of the world’s beliefs. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-20777-6.
 11. οικονομιαν του πληρωματος των καιρων (Byz) – jediné místo v NZ, kde je οἰκονομία v souvislosti s časem, navíc je celý oddíl o Kristu, nikoliv Izraeli.
 12. HEISER, Michael S, 2015. Unseen Realm. Lexham Press. ISBN 978-1-57799-556-2.
 13. Kde vychází (Heliacal rising) slunce o jarní rovnodennosti. O jarní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě.
 14. Planety přiřazeny hodinám; přičemž dni vládne planeta první hodiny. Planetary hours
 15. Kvintový kruh: mezi dvěma následujícími jsou tři. Kvartový kruh: mezi dvěma následujícími jsou dva. Viz: Kde se dva neb tři ...
 16. Platonský rok je mimo­chodem i doba, po kterou putuje světlo ze středu galaxie k nám.
 17. první Pater Patriae po Romulovi, „druhý zakladatel Říma“
 18. Následující dva císaři: felicitas temporum; filosof na trůnu. Adoptivní císaři vládli do roku 192.
 19. In 1053, the first step in the process which led to a formal schism was taken: the Greek churches in southern Italy were forced to conform to Latin practices and if any of them did not, they were forced to close. In retaliation, Patriarch Michael I Cerularius of Constantinople ordered the closure of all Latin churches in Constantinople.
 20. Jan Lucemburský oznámil na zasedání českého zemského sněmu své rozhod­nutí, aby po jeho smrti nastoupil na český trůn Karel. Sněm slavnostně přijal markra­běte Karla jako budoucího českého krále, markrabě chtěl také prosadit svou králov­skou korunovaci ještě za otcova života, to se však pro různé překážky nezdařilo.
 21. Zeus: nejspolečenštější z olympských bohů – nejvíce měsíců (aspoň 63) a největší měsíc – Ganymed (Ganymédés – zamiloval se do něj Zeus a unesl ho jako orel, aby byl jeho číšník).
 22. nebo k Jeruzalému na Golgotu, když Jeruzalém ještě nebyl dobyt?
 23. zvukově podobné Goliáš גלית [snad: goliat]
 24. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času. Zj 12:12