Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd.

On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.

Dn 2:21

Materiály jsou seřazeny od nejkujnějšího do nejkřehčejšího.
Říše jsou seřazeny od absolutní monarchie se zbožštělým králem → lidský panovník Peršanů, který nemůže měnit vlastní slovo → 4 diadochové → 10 prstů.
Zdroj: Bruce Gore

Zlato (Slunce)

začátek 747 př. Kr.

 • Nastoupil Nabu Nasir – začátek platón­ského měsíce (Beran)
 • Vládl izraelský král Menahem, který zaplatil Asyřanům ohromný tribut 30 t stříbra. Chronologie nejasná – mohl tehdy nastoupit na trůn.
 • Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel Novoasyrské říše

Cyklus 354 let: od 600 př. Kr.: Nebukad­nesar­ova neúspěšná invaze do Egypta (601) vedla ke vzpouře Jójakíma a dobytí Jeruzaléma 597 př. Kr.

Stříbro (Měsíc)

začátek 459 př. Kr.

 • Ezdráš se vrací s cca 5 000 Židy z Babylónu do Jeruzaléma. Byla mu svěřena soudní moc podle Božího zákona (obnovení státnosti?).
 • Před příchodem Ezdráše je perský král nazýván mj. asyrský (Ezd 6:22). Po něm již ne, ale je nazván králem babylónským (Neh 13:6). Takže to ukazuje jen, že byla zachována jistá kontinuita, která neindikuje změnu epoch.

Měď (Venuše)

začátek 315 př. Kr.

 • Sýrie (Antiochos Epifanés a Seleukovci) má venušanský charakter.
 • Začátek 3. války diadochů, kdy všichni byli proti Antigonovi Jednookému, který chtěl jako poslední zachovat říši. Nicméně za krále se označili až roku 305 př. Kr. – rok poté, co tak učinil Antigonos.
 • Úmrtí Alexandrových: matka Olympias 316, manželka Roxana 310, syn 309. Roku 315 byli již Roxana a syn vězněni.
 • 311 př. Kr. – začátek Seleukovské éry ~ letopočty v Makabejských knihách.

Bronz jako alternativní překlad nepřichází v úvahu: cín (99 př. Kr.), olovo (27 př. Kr.)

Železo (Mars)

začátek 171 př. Kr.

Integruji hypotézu islámského Antikrista. Dělení Severní říše po Seleukovcích na dvě nohy by potom mohly být:
– Západní noha: Řím, Byzanc, Turci: Sunnité
– Východní noha: Peršané: Parthové, Sasánovci; Šíité1

Byl to Nebukadnesarův sen, tudíž je logická výkladová linie, která obsahuje jádro jeho říše.
Góg a Magóg jsou z Anatólie.
Hlavní město Seleukovců byla Antiochie, která je v části Turecka, která mohla patřit Sýrii. Ta je blízko hory Safón (hebrejsky „Sever“ – viz. ꙮSever).

Sásánovská říše roku 621 během svého největšího rozmachu
 • Východní (část severní) říše:
  • Za Antiocha Epifana (175–164 př. Kr.), před Makabejským povstáním (165 př. Kr.). Rok před začátkem (poslední tj.) 6. syrské války (mezi Seleukovci a Ptolema­iovci), kterou nakonec rozhodli Římané. V syrských válkách se obě říše vysílily, což vedlo k nárůstu moci Římanů a Parthů.
  • Nastoupil Mithradatés I. – tvůrce velmocen­ského postavení parthské říše (nemá nic společného s Mithradatem VI. Pontským, se kterým vedli války Římané). Po Parthské přišla Sásánovská říše – poslední předislámská.
 • Řím
  • Římani jsou marsická mocnost (Romulus a Remus byli synové Marta) i když se např. na přelomu letopočtu projevoval více saturnský charakter. — Páleš (2004), s. 240
  • V tomto období psali Makabejci (1Mak) do Říma a Sparty. Sparťany považovali za bratry, a prý byli i Sparťané potomky Abrahama.2
  • První římská kolonie mimo Itálii Carteia (Gibraltar – mezi Skálou a úžinou): Iberian-born children of Roman soldiers appeared before the Roman Senate to request a town to live in, and were given Carteia. První mimo Itálii, na které se vztahovalo ius latinum.
 • Obnova Říma později? (to moc nesedí)
  • 333–405: 306 až 337 vládl Konstantin Veliký, jeho dynastie do 364; Theodosius I. 379–395 (křesťanství státním náb., konec jednotné říše)
  • 837–909: rozmach za makedonské dynastie (867–1056) – makedonská renesance zejm. v 10. stol.
  • 1341–1485:
  • 1917–1989: bipolarita: USA (pův. Evropané), SSSR (3. Řím); vznik EU

Hlína a železo

Olovo

cyklus 354 let – v souvislosti s bronzem, takže takový doplněk

 • od 246 př. Kr.
  • Dn 11:6 – Antiochus II. se vrátil od Bereniké k předchozí manželce Laodiceje, která ho otrávila a vládl její syn Seleukos II. Bereničin bratr Ptolemaios III. začal 3. syrskou válku (laodikejská válka).
  • Hamilkar bojoval úspěšně na Sicílii, aniž by zabránil Římanům později vybudovat loďstvo, které je porazilo.
  • 247 př. Kr. se narodil Hannibal
  • 244 př. Kr. v Kartágu získala převahu politická frakce vedená velko­statkář­ským aristokratem Hannonem Velikým, jež se stavěla proti dalšímu pokračování ve válce. Jelikož jí pokládala za ukončenou, zahájila demobilizaci flotily a touto osudovou chybou poskytla Římanům příležitost k opětnému získání námořní převahy.
  • In Rome, the number of praetors is increased from one to two. The second praetor is appointed to relieve the backlog of judicial business and to give the Republic a magistrate with Imperium who can field an army in an emergency when both consuls are away fighting a war.
   Praetor urbanus projednával případy mezi plnohodnotnými římskými občany a praetor peregrinus (zřízen roku 242 př. n. l.) projednával ty, které se týkaly cizinců. Praetor mohl být také pověřen vojenským úkolem, po uplynutí úředního roku spravovali jako propraetoři některou provincii. Počet praetorů byl několikráte navyšován a v 2. století n. l. jich bylo osm. Byly také vytvořeny další praetury, např. praetor fidei­commissarius pro odkazy nebo praetor tutelarius pro poručenství.
   První kolonie Sicílie (po 1. punské válce) byla spravována preatorem.
 • do L.P. 108
  • Traján: první císař, který nebyl z Itálie (ale z Hispánie).
  • 107 Trajan devalued the Roman currency. He decreased the silver purity of the denarius from 93.5% to 89% — the actual silver weight dropping from 3.04 grams to 2.88 grams.
  • Annexation of Nabataea – the annexation meant that the entire Roman East had been provincia­lized, completing a trend towards direct rule that had begun under the Flavians. Římané umístili v roce 107 jednu legii do města Bostra.

Doplňky

Zvířata

Okřídlený lev – The Lammasu or Lumasi represent the zodiacs, parent-stars or constellations. Ovšem byli s lidskou hlavou.

Dn 7:4 První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce.

Čtyři rohy

Diadochové po 4. válce diadochů (bitva u Ipsu 301 př. Kr.)

 • Seleukos – na začátku chiliarchos čili vezír, jeden ze čtyř rohů po 4. válce / Antigonos Jednooký (po 2. válce)
 • Ptolemaios
 • Kassander (Makedonie) – syn Antipatra, kruťák
 • Lýsimachos (Thrákie a Asie) – v Thrákii, pak dostal dědictví po Antigonovi. Později podlehl Seleukovi.

Věky lidstva

Věky lidstva: Ages of Man, Zlatý věk – spoustu souvislostí s Gn 6:

Řekové:
věk
UdálostDušePoznámkaBible
ZlatýTitano­machiaδαίμονεςKronos, Arcadia, PrometheusPřed pádem
Stříbrný "blessed spirits" of the under­worldZeus (tak i dál), roční obdobíPřed potopou
BronzovýGiganto­machia, Atlantisvlhké peklo Za obrů po potopě
HrdinskýTrójaElysium: being ruled by Cronos, (released by Zeus)the only age that improves upon the age it follows 
Železný  men demarcate nations with boundariesSoučasnost bez obrů
Nohy

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. Hypotéza islámského Antikrista vede nás i Joela Richardsona k misii mezi muslimy. Joel o tom má více na svých stránkách a konkrétně videu.
 2. Zde je znění listu, který kdysi Sparťané poslali Oniášovi: Spartský král Areios zdraví velikého kněze Oniáše. V jednom spisu se našla zmínka, že Sparťané a Židé jsou bratři a že společně pocházíme z rodu Abrahamova.