Sedm církví – interpretace podle 7 „planet“

Interpretace Zj 1–3 podle Angelologie dějin. Pořadí měst odpovídá geo­grafické pozici měst tak, aby bylo možno listy doručit. Z hlediska sedmi planet pořadí neodpovídá ničemu známému. Přiřazení letopočtů může být smysluplné, protože je smysluplné v případě Nebukadnesarovy sochy.

MěstoAndělZdůvodněníRok (72)
EfezZacha­riel Pevně drží v pravici 7 hvězd.
Skutky, námaha, vytrvalost.
Dokáže rozlišovat učení.
Opustil první lásku.
Pohnu svícnem z jeho místa.
Strom života v ráji.
405
SmyrnaGabriel První a poslední. Ožil. Synagoga.1 Vězení.
Věnec života. Druhá smrt neublíží.
/Bohem Dionýsos
549
Perga­monSamael Dvousečný meč. Pevně držíš.
Trůn Satanův. Antipas zabit.
Maso modlám a smilnili.
Nikolaita (vítězství). Válčit mečem svých úst.
Skrytá mana a bílý kamének.
837
Thyatira Anael Plamen, bronz2. Jezábel.
Satanovy hlubiny. × Železná berla. Hvězda jitřní.
1197
SardyOrifiel 7 duchů a 7 hvězd. Žiješ, mrtvý. Vzbuď se3; upevni. Připomínej si. Úplné skutky. Zloděj v noci4, hodinu. × Bílé šaty1557
FiladelfiaMichael Dveře, věnec, sloup, nový Jeruzalém1845
LaodiceaRafael Vlažný. Bohatý. Mast k pomazání očí
/ Obchodní centrum 5
2205

Pozn.: Charakteristika církve nemusí odpovídat charakteristice města (ta je však důležitá pro pochopení symbolů a narážek).

Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.

Zj 1:20

Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů

Zj 2:1

Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd

Zj 3:1

A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Zj 5:6
https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-360-revelation-21-7/
Mj. o tom, že andělé jsou andělé a že „andělu církve“ možno přeložit jako „ohledně anděla církve“ (22 min).

V Bibli jsou listy do církví na 7 místech (Řím, Korint, Galacie, Efez, Filipy, Kolosy, Soluň) a 7 katolických epištol (Jk, 1Pt, 2Pt, 1J, 2J, 3J, Jd). Zjevení je tak shrnutím nejen NZ.

Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří stojí před Hospodinem a vcházejí před jeho slávu!

Tobiáš 12:15

Sedmice ve Zjevení

Larkin má 7×7, ale některé jsou pochybné. Počítá prvky, místo aby se držel toho, o čem je řečeno, že je toho 7. Anglicky: heptad.

Sedm Ježíšových atributů

Naked Bible (série o Zjevení)

 1. sedm duchů Božích (= 7 duchů, kteří jsou před jeho trůnem; ~ 7 ohnivých pochodní, ~ 7 rohů a 7 očí Beránka)
 2. sedm andělů církví (~ 7 hvězd)
 3. sedm církví (~ 7 svícnů)
 4. sedm pečetí
 5. sedm polnic (+ 7 andělů) 6
 6. sedm nádob hněvu (+ 7 andělů + 7 ran)
 7. sedm hromů 7

Sedm satanských atributů

 1. sedm hlav a 7 diadémů draka
 2. sedm hlav první šelmy (~ 7 hor)
 3. sedm králů

Další mé starší poznámky

Efez

 • V Pavlově listu Efezské nekárá (ohledně teologie).

Later, Greek historians such as Pausanias, Strabo, the poet Kallinos, and the historian Herodotos reassigned the city's mythological foundation to Ephos, queen of the Amazons. Pausanias mentions that the temple was built by Ephesus, son of the river god Caystrus

Smyrna

 • Amazonky (Sarmati)
 • myrha
 • přístav s kopcem
 • aby se odtrhli od Pergamu, uctívali Romu

There are several explanations brought forth as regards its name. One of these involve a Greek myth derived from an eponymous Amazon named (Smyrna), which was also the name of a quarter of Ephesus, and can also be recognized under the form Myrina, a city of Aeolis. In inscriptions and coins it is often written (Zmurna), (Zmurnaios), "of Smyrna". Smyrna is also an ancient Greek word for myrrh.

World Heritage Encyclopedia (již není dostupné online, proškrtáno)

Pergamon

Thyatira

 • barvení látek – obchod s purpurem a jeho náhražkou. Využívání purpuru je fénického původu, stejně jako Jezábela. Viz Sk 16:14 „A poslouchala nás jedna žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatir, která uctívala Boha.

Sardy

 • složité
 • Lydian: Sfard

Loadicea

 • dříve Diospolis, "City of Zeus", and afterwards Rhodas
 • podle Laodice I, se kterou se rozvedl Antiochus II Theos, aby si vzal Bereniké a pak ji opět přijal a ona ho možná otrávila a jako královna matka zabila Bereniké a jejího syna. Podporovala vzpouru jednoho syna proti druhému. Ptolemaios ji zabil.
 • 17 km od Kolos

Další využití ve Zjevení:

 • Beránek (Mars) × Nevěsta (Venuše)

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. Málo související poznámka: (Prokonzul ve Smyrně roku 156) třikrát zmateně poslal svého hlasatele, aby oznámil stadiónu, že Polykarp přiznal, že je křesťanem. Toto přiznání znamenalo jeho smrt a rozvášněný stadión, naplněný množstvím pohanů a Židů, na tato slova s neovládaným hněvem zaburácel: „To je ten učitel celé Asie, ten otec křesťanů, on je ničitelem našich bohů! On mnohé naučil, aby nepřinášeli oběti a pocty bohům!“ … Bez meškání se lidé rozběhli a přinášeli z dílen a lázní náruče dřeva a větví. Stalo se to s takovou rychlostí, že to bylo hotovo dříve, než se to řeklo. „Zvláště židé tomu byli ochotně nápomocni, jak je jejich zvykem.“ Zdroj
 2. Název jí dal diadoch Seleukos I. Níkátór (bronzové období, Sýrie, tématika vítězství).
  „Takové bronzotepectví ve městě prosperovalo a bronzová brnění byla vyhledávaným exportem, stejně jako purpurové látky, s kterými obchodovala Lydie z Thyatiry, jež se setkala s apoštolem Pavlem ve Filipech.“ ŽvK 2020/10 s. 19
 3. γρηγορέω – viz strážci: ἐγρήγοροι
 4. Třikrát dobyto (Peršany, Athéňany a Antiochem III.) v noci, když spali v důvěře v nedobytnost.
 5. Flynn (2008) spojuje Antikrista s Merkurem (Cydonia, Sidon, Jezábel);
  Ešmun () byl bohem Sidónu.
  Babylon (obchod + venušanská nevěstka) i
  šelmy ze Zjevení mají merkurský charakter (jména urážející Boha; vyléčená rána; byla jí dána ústa; rouhala se jeho jménu a jeho stánku; válku proti svatým; moc nad každým ... jazykem; budou se jí klanět ... knize života; má-li kdo uši, slyš; obraz; falešný prorok; jako drak; znamení; obraz; bohatým i chudým; cejch; kupovat ani prodávat; číslo jména; kdo má rozum, ať spočte číslo).
  Ez 28 (Týr, zastírající cherub), had v zahradě.
  Transhumanistická totalita; Caduceus – had; had svléká kůži ~ omlazuje se ~ nesmrtelný.
 6. Zj 8:6–13 1. Mars, 2. Merkur, 3. Měsíc, 4. Venuše (?), 5. Saturn, 6. Jupiter, 7. Slunce
 7. Jakmile promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal: „Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.“