Kniha Zjevení je psána z literárního hlediska jako závěť. Ta v antice obsahovala morální rady (viz dopisy církvím Zj 1–3), sedm pečetí (Zj 5),

určení dědice:

Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem.

Zj 21:7

svědectví zaručující pravost:

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil.

Zj 22:16

odměnění či propuštění otroků:

… aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým …

Zj 11:18

Závěť nesmí být změněna:

… kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.

Zj 22:18n (dále v kapitole: dosvědčuji, svědčí)

Závěť se aktivuje po úmrtí zůstavitele:

Hoden jest Beránek, ten zabitý

Zj 4:12

Zdroj: Podcast (od 9:30 min.) o knize1.

Ježíš je svědek, vykonavatel i dědic

Závěť byla otevřena, když své pečeti rozpoznalo 5 svědků. Dále byl příto­men vykonavatel a dědic, takže 7 osob. Vágní souvislost: „pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel“. Zj 17:10

… od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých …

Zj 1:5 Ježíš je svědek.

Jsi hoden (tj. oprávněn) vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit …

Zj 5:9 Ježíš je vykonavatel poslední vůle.

Hoden (tj. oprávněn) jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství …

Zj 5:12 – Ježíš je dědic.

Zdroj: článek (číst od „In the Roman Empire …“).

V řečtině je NZ nazýván Nová závěť (Καινή Διαθήκη) – také v angličtině (New Testament), či ruštině (Новый Завет). Zjevení uzavírá a zapečeťuje NZ i celou Bibli.

Zj je shrnutí NZ, stejně jako Paralipomenon je shrnutí SZ (židovské pořadí knih). Více: Sedm církví a číslo 7 ve Zjevení.

Články na téma „dědictví“ 🔗

Poznámky

  1. SCHMIDT, Thomas, 2021. The Book of Revelation and its Eastern Commentators: Making the New Testament in the Early Christian World. Cambridge University Press. ISBN 978‑1‑316‑51936‑3. DOI: 10.1017/9781009023467