Hora Chermón

Jak přišlo zlo do světa? Podle Bible přece v zahra­dě Eden (Adam, Eva, had). V Ježíšově době však Židé chápali, že to nebylo jednou, ale dokonce třikrát. Třem pádům odpovídá trojí náprava:

Pád (kdo/kde ⇒ co)Krátkodobé opatřeníTrvalá náprava 1
Nachaš / Eden ⇒ hřích
🐍
Oddělení (vyhnání z ráje, oddě­lení od Boha)Tisícileté království, pak Nový Jeruzalém (strom života, ohnivé jezero) – Naděje; Svátek stánků; kněz (Boží přítomnost)2
Synové Boží / Chermón ⇒ obři, praktiky
⛰️
viz Gn 6, Enoch
PotopaJežíš (čisté početí; narození na narozeniny Noe, Bůh i člověk; vyháněl démony, kteří mu říkali, že je Syn Boží; učení; Cesarea Filipova + proměnění na hoře + Gerasa poblíž, prasata se uto­pila jako při potopě; vyhlásil zvěst duchům ve vězení). Náš křest jako potopa, 144 000 paniců – Láska; Velikonoce; prorok (Boží slovo)3
Nimrod / Bábel ⇒ portál ♜NárodyDuch svatý. Velké poslání / misie – Víra; Letnice 🔥; král (Boží moc4)
Tyto tři události jsou třemi zlomovými body dispenzacionalismu. Další tři jsou spojeny s Mojžíšem a Ježíšem (1. a 2. příchod) – viz výše: Velikonoce.

Tyto tři pády jsou popisovány s využitím paralelismů:

Gn 1:28 … naplňte zemi … – a lidé místo toho: Gn 6:11,13 … země plná násilí …

Paralelismus mezi Gn 6 a Bábelem v samostatném článku Nelegitimní spojení.

Zdroj: Bible Project: Spiritual Beings, s. 46

Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva (σπέρμα), kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Zj 12:17 – V kapitole narážka na Gn 3 (símě ženy, had, porodní bolesti); Gn 6 (andělé – tentokráte svržení); potomstvo Abrahama (písek u moře, hvězdy); potomstvo Jákoba (slunce, měsíc, 12 hvězd)

Ježíš byl jako Izrael/Mojžíš nejprve pokřtěn (přechod moře) a pak byl 40 dní (let) na poušti.
Gerasa: Posedlý svázán jako jsou svázáni strážci. Legie vešly do prasat, což je zvíře obětované mrtvým.
Ježíš byl pokřtěn v Jordánu, který teče z Chermónu (pramen, Mrtvé moře, kameny v Jordánu, Elijáš vzat do nebe, Penuel).

Interpretace Gn 6 jako Šétovci je z konce 1. století (židovská reakce na křesťanství). Zdroj.

Bitva u Emauz předcházela znovu­zasvěcení chrámu. ~ Cesta do Emauz předcházela seslání Ducha Svatého.

A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Sk 2
Typologie – Bábel: rozdělení jazyků, zmatení jazyků. Naplnění země (národy se rozešly → misie). U věže nerozuměli × rozumí, ačkoliv by neměli.
Typologie – Sinaj: 3000 mrtvých / přidáno 3000 duší; přijali dar (tóra / Duch); zrod (národa / církve); oheň (na hoře / na lidech); zákon (na deskách / v srdcích); učení (tóra / Duch svatý … vás naučí J 14:26)

Proto musí mít žena na hlavě (znamení moci) kvůli andělům.

1K 11:10 Podle dobové představy vlasy nasávají sperma do dělohy.

K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustano­ven skrze anděly rukou prostředníka.

Ga 3:19

Zachovávej má ustanovení. Nenechej pářit svůj dobytek dvojího druhu. Neosévej své pole semenem dvojího druhu. Ať na tebe nepřijde oděv z dvojího druhu vlákna.

Lv 19:19

Neosévej svou vinici dvojím druhem semene, jinak plný výnos semene, které jsi zasel, i úroda vinice propadne svatyni. Neorej s býkem a oslem společně. Neoblékej si oděv vyrobený z míšených vláken, vlny a lnu zároveň.

Dt 22:9–11

Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemo­vých vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu. Naplnění tohoto předobrazu — křest — i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu, skrze zmrtvých­vstání Ježíše Krista, jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé, vlády a moci, a je na pravici Boží.

1Pt 3:18–22

A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón. „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“ Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí.

Zj 9
 • Asi měli po pádu v Edenu velké sebevědomí, a tak se snažili si na Chermónu získat navíc potomstvo (Hadovo símě).
 • Andělé mají tělo, ve kterém se můžou ukazovat lidem při předávání poselství, takže s tím tělem lze nějak i souložit. Démoni nemají tělo (jejich tělo zemřelo).
 • Bůh uvedl soud na Sodomu, když chtěli souložit s anděly.
 • V egyptské mytologii šli faraoni (synové bohů?) do nebe a lidé do podsvětí. Jen oni byli obrazem boha (stejné slovo jako modla).

Mesopotamian apkallu tradition, where wise and powerful divine “sages” (apkallu) — sometimes described as being fish-like in appearance since they were born in the Apsu (“great deep” / Abyss) — mate with human women before the flood and thereby preserve the fantastic knowledge that would lead to the greatness of Babylon and other Mesopotamian cities after the flood. After the flood the apkallu are described as “of human descent” and (of course) giants (e.g., Gilga­mesh). Figurines of apkallu buried in building foundations were called maṣṣarē in Akkadian (“Watchers”).

Michael S. Heiser: I Guess I Have to See The Shape of Water
Apkallu přežili potopu pod vodou.

Lemurové jsou vracející se mrtví – srovnej Refajim; jedna ze 7 root race.

Chování otce 2–3 týdny před početím ovlivňuje genetickou informaci, kterou předává. Obři po potopě mohli přijít skrze rituální praktiky (incubus, succubus atd. – epigenetika).5

„Božský“ král s chrámovou prostitut­kou na rituálním loži (jako to krále Óga) za přispění „boha“ zplodili potomka, který byl ze 2/3 bůh (Gilgameš) – proto byli obři i po potopě.

Šest prstů

Znovu došlo k boji v Gatu. Byl tam obrovitý muž. Na rukou i na nohou měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on se narodil Refájcům. Když tupil Izrael, ubil ho Jónatan, syn Davidova bratra Šimey.

2S 21:20n
Člověk: 5, 10, 20 prstů

10 prstů = (lidská) moc (deset rohů, desatero, dní do Dne smíření, deset ran)
10 = 4 (země) + 6 (člověk)
Noe byl desátý od Adama.

Obr: 6, 12, 24 prstů

12 prstů (zodiak) či 24 prstů včetně nohou (např. 24 starců či křídel cherubů) = nebeská moc
12 = 6 (člověk) + 3 (nebesa) + 3 (nebesa) ~ bůh ze 2/3
Járed byl šestý od Adama (podle tradice sestoupili za Járeda „Synové Boží“ – Gn 6).

Dan 🐍, Bášan

Takový temný izraelský kmen:

 • opustili přidělenou zemi a přesunuli se pod Chermón (Bášan)
 • svatyně v Danu (pod Chermónem)
 • 1. syn ženiny (právo × protipráví)
 • město Ekrón (Baal Zebúl)
 • není mezi 144 000 ve Zjevení
 • had (Merkur)
 • Hadonoš (místo štíra) – viz Zodiak a cherubové

Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraele. Dan bude hadem na cestě, rohatou zmijí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. Na tvou záchra­nu očekávám, Hospodine.

Gn 49:16–18

Nakonec se dostali na území Bášánu, což bylo místo se strašnou pověstí. V mimobiblické starověké literatuře byla tato oblast známá jako „území hada“. Dvě největší města, která jsou v souvislosti s putováním zmiňována (Dt 1,4; Jz 13,12), Aštarót a Edreí, byla považo­vána za bránu do podsvětí, kde je říše mrtvých.

Heiser: Supernatural (cs)

Bášanští býci ~ mrtví zbožštělí králové

Nimrod-Enmerkar, Babylon-Eridu, Emorejci

Eridu – tam je nedokončený (jak pyramida z Velké pečeti USA) chrám Enkiho, vládce apsu (abyss). Babylon (založen později) byl chápán jako nové Eridu.
Bélos – podle MSH syn Krónův a zakladatel Babylonu.

Enmerkar – bájný král Uruku, zmatení jazyků, -kar je lovec (=Nimrod), Gilgamešův dědeček.

Orion: obr (dosáhl na dno moře), honí se za Plejádami, lovec.
Aramejsky: souhvězdí Orion je Nefila. Etymologii čokoládovny jsem nenašel.
Vychází a mizí kolem rovnodennosti, pořadí: Býk, Orion, Pes (Sirius tj. Canis; каникулы, dog days – nejteplejší část roku).

Emorejci pocházeli ze střední Sýrie (Jebel Bishri). Rozešli se odtamtud do Palestiny (obři) i Mezopotámie (Amoritská dynastie – Chammurapi).

Další zdroje od Dereka Gilberta:
– Enmerkar and the lord of Aratta: translation
The Great Inception Part 4: Babel, the Abyss, and the Gate of the Gods

Sargon Veliký vládl z pověření Inanny (). Nimrod i bludná hvězda jsou negativní.
Ftipné znázornění Ježíše jako akčního hrdiny a Legie jako z Harryho Pottera.
Prasata souvisela s kultem zemřelých (viz lebky).
Viz tabulka úplně nahoře.

Související článek na tomto webu 🔗

Struktura tří – jak se proniká nebe (duchovní svět čistý i nečistý) na zem.

Poznámky

 1. Uvedeny jsou i poutní svátky. (~ Vazal se podle smlouvy každoročně ukáže před velkým králem.)
 2. Jednotlivé pády jsou také zpro­nevě­ření se trojímu povolání lidstva: kněžskému, prorockému a královskému. Přiřazení je moje vlastní, role jsou podle Bible podcast – viz Study notes. Králové, proroci i kněží byli pomazáváni ~ Kristus je „Pomazaný“ (tj. tzv. Trojí úřad Kristův).
 3. Mt představuje Ježíše jako Mojžíše – typologie (Naked Bible). Btw L jako Davida a Mk jako proroka.
 4. moc z výsosti;
  10 dní od nanebevstoupení či po příchodu na Sinaj
 5. Tato izolovaná myšlenka je z gilberthouse.org