Zajímavý argument v otázkách pramenů knihy Genesis uvádí Bruce Waltke: Prvních jede­náct kapitol lze roz­dělit v následujícím stylu:

... (tabulka níže) ...

Tato tzv. alternující struktura (v kapitolách 6–11 se v tomtéž pořadí opakují stejné motivy jako v kapitolách 1–5) je pečlivě sestaveným dílem. Ať už autor těchto kapitol vycházel ze starších pramenů či nikoliv, literární struktura těchto kapitol ukazuje, že jako celek tyto kapitoly byly napsány najednou, ve stejné podobě, jako je známe dnes.

Wikipedie: Teorie vzniku Tóry
Od stvoření k potopě (synové Boží)Od potopy k Abrahamovi (babylonská věž)
stvoření, první začátek; Hospodinovo požehnání … Gn 1, 1 – 2, 3potopa, nový začátek; Hospodinovo požehnání … Gn 6, 9 – 9, 19
hřích Adama: plod stromu → nahota; spatření nahoty a přikrytí nahoty; prokletí … Gn 2, 4 – 3, 24hřích Noeho: plod vinné révy → nahota; spatření nahoty a přikrytí nahoty; prokletí … Gn 9, 20–29
zabitý mladší syn (spravedlivý Ábel) nemá potomky … Gn 4, 1–16potomci mladšího syna Jefeta … Gn 10, 1⁠–⁠5
potomci hřešícího syna Kaina … Gn 4, 17–26potomci hřešícího syna Cháma … Gn 10, 6–20
potomci vyvoleného syna Šéta: deset generací od Adama k Noemu … Gn 5, 1–32potomci vyvoleného syna Šéma: deset generací od Noeho k Terachovi … Gn 10, 21–32
pád: nezákonné spojení (synové Boží a dcery lidské) …
Gn 6 v. 1–4
Gn 6:4 (to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži) – slovo „jméno“ (šém)
pád: nezákonné spojení (Babylónská věž) …
Gn 11, 1–9
Gn 11:4 (uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země) – slovo „jméno“ (šém)
stručný úvod k Noemu … Gn 6, 5–8stručný úvod k Abrahamovi, skrze kterého Bůh požehná lidstvu … Gn 11, 27–32
Paralelismus v prvních 11 kapitolách Bible
Zdroj: Wikipedie: Teorie vzniku Tóry
Pro zajímavost – celá Genesis. Navíc dodávám: Hřích → záchrana

Bůh rozdělil

  • nebe a zemi atd. (Gn 1)
  • poznání dobrého a zlého; čisté a nečisté; svaté a nesvaté
  • národy (~ rozdělil role v rodině)
  • čas (svátky, Sedm hvězd a angelologie dějin)

Více viz Chrám v prostoru, čase a lidech.

Legitimní spojení

Ježíš spojil zemi s nebem. Duch svatý je nebeský Bůh v nás.

Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Ga 3:28 – Je to ale něco úplně jiného než gender­ová ideologie, která „také“ směřuje k tomu, aby nebyl muž a žena, přičemž jen útočí na Boží obraz (… k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu Gn 1:27). Podobně může být pře­vrá­cen vztah k národům: sjednoceni u věže či podle tohoto verše?

Mezi autisty je výrazně více těch, jejichž vnímaná identita neodpovídá biologickému pohlaví. Viz popularizační článek s inter­aktiv­ním grafem a dva vědecké.1 2

Poznámky

  1. STAGG, Steven D. a Jaime VINCENT, 2019. Autistic traits in individuals self-defining as transgender or nonbinary. European Psychiatry. 61, 17–22. ISSN 0924-9338. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2019.06.003
  2. WARRIER, Varun, David M. GREENBERG, Elizabeth WEIR, Clara BUCKINGHAM, Paula SMITH, Meng-Chuan LAI, Carrie ALLISON a Simon BARON-COHEN, 2020. Elevated rates of autism, other neuro­develop­mental and psychiatric dia­gno­ses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals. Nature Communications. 11(1), 3959. ISSN 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-020-17794-1