Představa světa ve starověku. Jsou tři nebe, nebo jich je sedm? Co je nejzazší sever? Proč se Ezechi­e­lovi Bůh ukázal jako chlap na voze. Chrám. Samá voda.

Kosmická geografie, cosmic geography

Triáda nebe – země – moře (tj. chaos i podsvětí). + prameny vod (Zj  4:7)1

Koncepce světa starověkých Hebrejů
Další obrázky: BibleProject
Nebeská klenba, nad ní hvězdy a nebeský oceán a nad tím Šamaš
Srovnej: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn. (Iz 14:13)

I řekl Bůh: Budiž klenba upro­střed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy.

Gn 1:6–8

Chvalte jej, nebesa nebes, i vody, které jsou nad nebesy!

Ž 148:4

Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni!
Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci!

Ž 150:1

Na vodách kladeš trámy svých komnat, z oblaků si činíš vůz, vznášíš se na perutích větru. … Ze svých komnat zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.

Ž 104:3,13

… klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně.
Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami. …
Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.

Ž 29:2–3, 10

On trůní nad okruhem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, natahuje nebesa jako plátno, rozvinuje je jako stan, v němž se bydlí.

Iz 40:22 (Jeruzalémská Bible)

… v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.

Gn 7:11n
Kola, vidění, drahokamy ve vodě; současný Merkabah mysticism

Země se zakymácela a zatřásla, zachvěly se základy nebes, zakymácely se, neboť vzplanul hněvem.

2S 22:8

Neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět.

1S 2:8 (Chanin chvalozpěv)

… země … Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě?

Ž 24:2n

… jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.

Ef 2:2 – Vzduch: bublina mezi nebem a zemí; třetí nebe; „duchovní tělo“ 2

Chrám v nebi; kosmos je chrámem

(Marduk) Roztrh ji (Tiámat) vedví jako tresku, z jedné půle sklenul nebesa. Vyznačil hranice a rozmístil strážce. Těm pak přikázal, aby nedali vytéci vodám. Prošel nebesy, oblohu si prohlédl i založil tam protějšek k Apsú, Nudimmu­dovu sídlu. Přeměřil pán podobu Apsú, velký chrám Ešarra, věrný jeho obraz, zbudoval. Velký chrám Ešarra, jejž vytvořil, to jsou nebesa a na nich Anovi, Enlilovi a Eovi svatá jejich místa dal obývat.

Enuma Eliš, IV. tabulka, 137–146 — audio

Hleď, abys je udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

Ex 25:40

Měl jsem na srdci postavit dům odpočinutí pro truhlu Hospodinovy smlouvy, pro podnož nohou našeho Boha…

1Pa 28:2 – podnoží je truhla

Toto praví Hospodin: Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou.

Iz 66:1 – podnoží je celá země

Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi, a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobití.

Zj 11:19
 1. nebe (atmosféra, nebeští ptáci)
 2. nebe (ponebesí; 7 planet – bludné hvězdy αστερες πλανηται Ju 1:13 )
  1. – variabilita barvy, velikosti, tvaru i postavení (Metonův cyklus); rozhraní pozemské a nebeské mechaniky.
  2. – jitřenka, večernice; nevystoupí vysoko nad obzor, a proto padlá hvězda
  3. – dtto; hvězda jasná a jitřní
  4. – mladý bůh (Baal, Marduk, Zeus); vládce mocností vzduchu (Ef 2:2)
  5. – starý bůh (El, Kronos)
 3. nebe (cherubové; serafové; two powers in heaven); z hlediska současné astronomie: Uran = nebesa, Neptun = (pra)oceán. Takže vždy 2.

Dohromady tedy 9 planet (jako 9 andělských chórů či 9 světů severské mytologie).

The sun, planets and angels and the firmament. Woodcut dated 1475.
Struktura celého vesmíru má 7 soustředných sfér, což odpovídá starověkému pojetí sedmi nebes. (Film The Principle, 53. minuta)

První nebe bylo před lidským pádem. Druhé nebe je duchovní území během vlády zla na zemi. Třetí nebe přijde tehdy, až na zemi skrze Krále znovu zvítězí láska a Otcovo království.

Rick JOYNER, 1998. Poslední bitva: boj světla s temnotou na konci věků. Přel. Tomáš VÁGNER. Praha: Křesťanská misijní společnost.
Ikona Bohorodice jako Boží Moudrost, Kyjev (1812)
– se sedmi archanděly a sedmi starozákonními postavami. Jejích sedm sloupů jsou dary Svatého Ducha a předstupně tvoří sedm ctností (Páleš 2023)
Uruk – chrám jako zahrada, hora se sedmi stupni; voda kolem. Enki měl v Uruku také chrám. Obrázek je z japonského anime, takže jen pro ilustraci.

Hospodin jezdí po nebesích

Král se na voze ukazuje při procesí. Hospodin jezdí po nebesích (jako Baal, ~ Sluneční vůz), proto má vůz s koly (Ez 1). Nebesa v tomto smyslu odpovídají klenbě (רָקַע – Ez 1 i Gn 1; ozvěna ve Zj 4:6 ‚něco jako skelné moře, podobné křišťálu‘), sféře stálic (kde je ekliptika a zodiak), pod ní jsou cherubové (Ez 1) a nad božím trůnem serafové (Iz 6). Heslo: storm rider

Nikdo není jako Bůh, Ješú­rú­ne, který jezdí na nebesích tobě ku pomoci, ve své velebnosti na oblacích.

Dt 33:26

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je na nich ...

Ž 68:18

Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka jezdícího po nebesích, po nebi dávno­věkém. Hle, vydává hlas, hlas přesilný.

Ž 68:33n
Názorně mj. o egyptské kosmologii
Usir se „serafy“ v prvotním pahorku (zdroj)

Nebe, peklo, ráj, Eden (trojitá struktura nebes, chrámu i zahrady), ohnivé jezero. Gehenna, hádes, tartaros.

Světové strany

Sever

A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu.

Iz 14:13

Veliký je Hospodin, nejvýš chvály hodný — ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Krásně vyvýšená, radost celé země je hora Sijón — nejzazší sever, město velkého krále. Bůh je v jeho palácích; je znám jako nepřístupný hrad.

Ž 48:2–4

Sever, hebr. Safón (nejzazší sever) – nyní Jebel Aqra3 (mapy.cz), kde byl uctíván Baal a to jako Zeus Kasios či Jupiter Casius. 4 Viz ꙮAntiochie.

Pro Mezopotámii byla boží hora v Zagrosu.

Orientace chrámu na sever (Chattušaš). Zdroj obrázku: luwianstudies.org

Kolem „Severky“ se otáčí celé nebe, je to tedy součást osy světa (axis mundi)5. Pod „Severkou“ je hora, která jej reprezentuje. Cirkumpolární hvězdy nikdy nezapadnou za obzor (~ věčnost).

Nikdo od východu ani od západu ani od hornaté pustiny, ale Bůh bude soudit.

Ž 75:7n — Hornatá pustina je na jihu. Boha zde reprezentuje sever.

Jih, východ, západ

Jih naopak Mayové spojovali s pod­svě­tím (hvězdy vyjdou jen nakrátko).

Východ a západ: viz Orientace chrámu.

Peklo, Eden, ráj – pár chaotic­kých poznámek

Vždyť je logické, že proběhla segregace šeolu (kam jdou všichni) na segmenty (příběh o Lazarovi). Příčiny: svědectví, přímluva svatých.

Peklo

 • Bible (Lazar sucho, podsvětí, Kórach)
 • síra (Sodoma, ohnivé jezero; UFO tak smrdí, sopka, blesk, sulfur lamp – mikrovlny; rohovatění je způsobováno sírou)
 • 23 minut v pekle – dole, příšery trápí lidi, horko

Eden

Zvukem jeho pádu jsem otřásl národy, když jsem jej přiváděl do podsvětí s těmi, kdo sestupují do jámy, a v útrobách země byly potěšeny všechny stromy Edenu, to nejlepší a skvělé z Libanonu, všechny stromy zavlažované vodami. … Komu jsi byl takto podobný slávou a velikostí mezi stromy Edenu? Budeš svržen se stromy Edenu do útrob země, s těmi, kdo byli pobiti mečem, ulehneš mezi neobřezance.

Ez 31:16–18

Ráj (Lazar, Ještě dnes budeš se mnou v ráji.)

Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepřede­jdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazují­cího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.

1Tes 4:15–17
část většího obrazu
Abrahamovo lůno

Viz též Wikipedie: Biblical cosmology.

Poznámky

 1. … pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
 2. On First Principles (Origen): Now this [demonic] body is by nature a fine substance and thin like air, and on this account most people think and speak of it as incorporeal.
 3. …a mariners' landmark which gathers thunderstorms…
 4. Je logické, že Féničané uctívali boha počasí, když to byli moře­plavci. Vládcem bouřek je i Set (ten zlý z příběhu o Hórovi).
 5. Lauha (in Prinsloo 1981: 438 note) argued that Saphon corres­ponds to the Meso­pota­mian northern mountain that marked the centre of the earth. The interpretation of Saphôn as the cosmic mountain or as a symbol of the sky itself does not rule out its geographical identi­fica­tion with the Syrian Mount Casius (Grelot 1956: 21). Curiously, Bonnet (1987: 106) denied the cosmic dimensions of Saphon, but admitted that "dans les mythes, la montagne sacrèe fait souvent figure d'axis mundi." Zdroj