Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákon­nosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z pro­střed­ku vzat.

2. Tes 2:6n

„z prostředku vzat“: jak jsem koukal do originálu, tak to je doslovně přeložená fráze, která znamená „odstraněn z cesty“.

Slyšel jsem, že by to měl být Duch Svatý a církev při pre-trib vytržení.
Jinak to má však MSH (níže), který to dává do souvislosti s Iz 66 (matka porodí + obrácení pohanů). Potom tedy: Kdo je zdržuje = naplnění velkého poslání:

Naked Bible Podcast 224: The Falling Away and the Restrainer

Obecně k urychlování/zdržování Příchodu

jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!

2 Pt 3:11n

Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12
Duchovní boj je především naplňování Velkého poslání.

Ježíšovo kralování

Ježíšův příchod ve Zjevení se týká 1. židovské války, soudu a vykoupení.

… potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.

1K 15:24n
Konec bude, až Ježíš odevzdá (nikoliv přijme) království.

Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. … Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ž 110:1n

On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou.

Žd 10:12n

… bude navěky kralovat nad domem Jakóbovým a jeho království nebude konce.

L 1:33 (zvěstování Panně Marii, Pavlíkův překlad)
„Království“ (řečtina, Pavlík, Bible Kralická), jiní překládají jako „kralování“
Pozn.: království existuje i když Ježíš vládu odevzdá.

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Nicejsko-konstantinopolské vyznání

× Chiliasmus

Související článek na tomto webu 🔗