Témata článku: Je třeba se na Izrael tolik soustředit? Souvislosti s teologií národů.

Co znamená „celý Izrael bude spasen“?

Neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael … Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství — abyste nebyli moudří sami u sebe — že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. A takto bude1 zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: ‚Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.‘

Ř 9:6 a 11:25–27 (ČSP)

Diskuse viz Grenz (2019) s. 1852

mp3 + přepis:

https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-102-what-does-all-israel-will-be-saved-mean/

Celý Izrael: jak je to ve SZ: 12 kmenů, plnost lidu smlouvy
Ozeáš 1:93: už není můj lid (Severní Izrael) + doplněn pohany = celý Izrael
Ř 9:24n4 (přijetí pohanů) je tak třeba spojit s Ř 11:26 (spasen celý Izrael).

Moje formulace: Severní Izrael se nevrátil ze zajetí. ~ Část Židů se neobrátila k Ježíši.

Olivový kmen

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účast­níkem kořene i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve!

Ř 11:17n

Není řečeno, co je oliva (Bůh či Izrael). Ježíš je vinný kmen.
Toto je jediný verš ukazující, že oliva je Izrael:

(Juda…) Hospodin tě pojmeno­val zelenou olivou s krásně narostlým ovocem, ale se zvukem velké bouře na ní zapálí oheň a její větve se polámou. Hospodin zástupů, který tě zasadil, proti tobě vyslovil zlo kvůli zlu domu izraelského a domu judského, které páchali — aby mě rozzlobili, obětovali Baalovi.

Jr 11:16

Ztracené kmeny

Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on se stane lidem a také on bude veliký. Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potom­stvo naplní národy.

Gn 48:1

Ve dnech izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pileser a zabral Ijón, Ábel-bét-maaku, Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád, Galileu a celé území Neftalí a odvedl obyvatele do Asýrie.

2Kr 15:29

V devátém roce Hóšeovy vlády asyrský král Samaří dobyl, odvedl Izraelce do Asýrie a usídlil je v Chalachu, u řeky Chabóru v Gózanu a v městech médských.

2Kr 17:6 – Potomky Médů jsou pravděpodobně Kurdové

Ztracené kmeny jsou údajně: persky mluvící Afghánci. Paštuni se v minulosti údajně nazývali Bani Israel (děti Izraele) a Yusuf zai (synové Josefovi).

Dispenzacionalismus

 • Dispenzacionalismus striktně odděluje Izrael a církev. Naopak extrémní oponenti popírají platnost zaslíbení Izraeli. Realita je uprostřed.
 • Dispenzacionalismus je ideový základ pro křesťanský sionismus. Mnohá zaslíbení, která se týkají oslavení lidu Davidovského krále, jsou místo nahrazení Božích synů interpretována jako čas Izraele (dispenzace království).
 • Watson (2015)5 – jeho oponenti tvrdí, že před Darbym byly jen prvky dispenzacio­na­lismu.
 • Scoffieldova Bible byla první Bible s poznámkami po stranách Bible, nikoliv odděleně; první studijní Bible s odkazy a komentáři.
 • Když Ježíš přijde rychle, tak proč by se měl zakecat na 3,5 roku s těmi, kdo jej půjdou přivítat?

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. … Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. … Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. … I stane se v onen den, že Panovník podruhé přiloží svou ruku, aby získal ostatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, v Egyptě, v Patrósu, v Kúši, v Élamu, v Šineáru, v Chamátu a na mořských ostrovech. … Hospodin zasvětí záliv egyptského moře zkáze a v prudkosti svého dechu zamává rukou nad Řekou, rozbije ji na sedm potoků tak, že se tam bude chodit jen v sandálech. A bude silnice pro ostatek jeho lidu, který zůstane v Asýrii, tak jako byla pro Izrael v den, kdy vyšel z egyptské země.

Iz 11 (kurzívou 11. verš) – Odpovídá nejvíce miléniu, a to je přitom jediný verš ohledně návratu Izraele do Palestiny v budoucnosti. Na konci je narážka na vyvedení z Egypta (to bylo první?). A co Ezdráš?
Za 12 lze dobře inter­pre­to­vat futuristicky, ale tak jako tak nebude doslovně: koně; ti, kdo ho probodli (už nežijí, takže naplnění mohlo být i za Makabejců; už byl mrtvý).

V onen den bude silnice z Egypta do Asýrie; Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a budou sloužit Hospodinu Egypt s Asýrií. Onoho dne bude Izrael jako třetí s Egyptem a s Asýrií – požehnání uprostřed země, jíž Hospodin zástupů požeh­nal slovy: Požehnaný můj lid Egypt, dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael!

Iz 19:23–25 Říká, že pohan­ští nepřátelé budou na úrovni Izraele, nikoliv, že Izrael bude výjimečný. Následuje po proroctví o chrámu v Leontopoli, který se naplnil již dávno. A co Asyrští křesťané – Palestinští křesťané – Koptové?

Církev podle pravoslavného pohledu je společen­ství Boha, andělů, živých, „mrtvých“, Izraele i křesťanů z pohanů. Když teologie náhrady, tak umírněná verze (Economic supersessionism):

Economic supersessionism is used in the technical theo­logi­cal sense of function (…). It is the view that the practical purpose of the nation of Israel in God's plan is replaced by the role of the Church. It is represented by writers such as Justin Martyr, Augustine, and Barth.

Supersessionism (Wikipedia) – pojem: viz Economy of Salvation. Οἰκονομία ~ dispensation (KJV); ikonomie ~ dispens. Více: Ef 1:9n

Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu.

Mt 21:43

“End Times” Prophecy According to Orthodox Holy Tradition (Thomas Hopko)

Po rozpačitém úvodu uvádí americké křesťanské knihy strašící koncem světa. Ke konci zmiňuje, že v Evangeliu nejde jen o duše. (celý playlist)
Pěkně o jednotlivých směrech — mj. charismatický sionismus (např. ICEJ)
 • Mnohé zdroje, na které jsem narazil jsou neférové vůči Izraeli. Férové je oddělit plány temných sil za oponou a Izraelců bojujících o život.
Dvě „církve“ – Církev obřezaných (vlevo) a Církev pohanů (vpravo). Bazilika svaté Sabiny, Řím. Zdroj

Corruptio optimi pessima

„Zkažením toho nejlep­ší­ho získáme to nejhorší.“ Latinské přísloví

New Perspective on Paul

 • Pavel ani tak nevymezoval vůči zákonictví (protože judaismus té doby nebyl tolik zákonický), ale proti spasení pohanů, aniž by se stali židy. Navážel se do skutků, které byly znamením staré smlouvy.
 • Víra je věrnost.
 • en.wiki, Naked Bible podcast
Církev z Židů a z pohanů
Petr a Pavel (krétská ikona z 16. stol.) Zdroj

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. Převzato z poznámky. Přímo v textu je „Bude však“.
 2. GRENZ, Stanley J, 2019. Co s tisíciletým královstvím: jaké koncepce má evangelikál na výběr. Originál: The Millennial Maze. Přel. Jiří HEDÁNEK. Albrechtice: Křesťanský život. ISBN 978-80-7112-211-1.
 3. … protože už nebudu mít déle slitování nad domem izraelským … Nad domem judským se slituji … protože vy nejste mým lidem a já nebudu vaším Bohem.
 4. …povolal nejen ze Židů, ale i z pohanů? Jak praví u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, nazvu svým lidem, a tu, která nebyla milována, nazvu milovanou‘, ‚a stane se, že na místě, kde jim bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.‘
 5. WATSON, William C., 2015. Dispensationalism Before Darby. Silverton, OR: Lampion Press. ISBN 978-1-942614-03-6.