Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Dn 9:24–27: 70 týdnů let = 70× nechání země ladem 7. rok či 10 příprav na jubileum. Více: The Bible Project Podcast.

Daniel (Dn 9) pochopil o 70 letech vyhnanství → vyznával hříchy lidu → 70 let se naplnilo a mohli se vrátit, ale 70×7 let zůstalo asi pro jejich hříchy podle:

Jestliže mě ani potom nebude­te poslouchat, budu vás dále káznit sedminásobně za vaše hříchy.

Lv 26:18 (podobné tvrzení je v dané kapitole ještě 3×)

Nicméně celá kniha Daniel je o soudu (začíná deportací, jméno Dan…) a obzvláště čtvrtá říše je nositelem soudu.

Literární struktura

Paralelismy uvádí Doukhan (1979)1, který ukazuje, že zastavit oběť mohl vlastně i Ježíš:

Úvod: Negativní formulace (levý sloupec) a pozitivní formulace (pravý sloupec)
Negativní formulace (2 slova)Pozitivní formulace (3 slova)
1 Pro tvůj lid2 a pro tvé svaté město je vyděleno sedmdesát sedmiletí
3 k zadržení té věrolomnosti 6 též ku přivedení věčné spravedl­nosti
4 a ke zpeče­tění hříchů 7 a zapečetění vidění a proroka
5 i k usmíření zvrácenosti, 8 i ku pomazání nejsvětějšího místa.
Totéž podle ČSP: Dn 9:24 – Čísla jsou pořadí, nikoliv čísla veršů.

Denně budeš připravovat býčka k oběti za hřích na smíření; očistíš oltář od hříchu, když za něj vykonáš obřad smíření a pomažeš ho, abys ho posvětil. Sedm dní budeš konat obřad smíření za oltář. Posvětíš ho a oltář bude nejsvětějším místem. Cokoliv se dotkne oltáře, bude svaté.

Ex 29:36n – o zasvěcení Árona. Jediné místo SZ mající tři výrazy z posledního řádku tabulky (podtrženo).
Hlavní část: O Mesiáši (levý sloupec) a o Jeruzalému (pravý sloupec)
Mesiáš (číslovky)Jeruzalém (bez číslovek)
Věz tedy a rozuměj: Od vyjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k Pomazanému vůdci bude sedm sedmiletí a šedesát dva sedmiletí. Znovu se vybuduje náměstí a příkop, v tísni oněch časů.
Ale po těch šedesáti a dvou sedmiletích bude vyhlazen2 Pomazaný a nebude mít nic,3a to město i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází. Ale jeho konec bude v záplavě. A až do konce bude odhodlaný boj po místech zpustošených.
A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč uprostřed onoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť. 4Tehdy na křídle ohavností bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou.
Totéž podle ČSP: Dn 9:25–27. Tady je pořadí po řádcích →
V prvním řádku je o budování, všude jinde o ničení.
Kvantitativní údaje se týkají (zejm.) Mesiáše.
Vztahy: pomazaný vůdce × lid vůdce. Viz monomýtus (Srovnávací mytologie).
Citovaný zdroj: HEDÁNEK, Jiří, 2003. Daniel: nový překlad Staré smlouvy. KMS Praha. ISBN 978-80-86178-16-5.

Etapy

Můj přístup zastával do značné míry již Klement Alexandrijský. 5

 1. Jedno jubileum (7×7 let) = 408 či 396 př. Kr. (nic zajímavého). Nicméně od poslední deportace do prvního návratu je 50 let.
 2. Zbytek krom posledního sedmiletí (Ježíš)
  • od Ezdráše: –458 + 69*7 – 1 = 24 (takže to nevychází)6
  • od Nehemjáše: –4457 + 69*7 * 360/365,2422 – 1 = 30,07
   • Takto to počítal Africanus8;
   • Přesný výpočet se zahrnutím 360denního roku již Lloyd (1690)9
   • Sir Robert ANDERSON, The Coming Prince: Ježíšova veřejná služba od 15. roku Tiberia 28. srpen až 29. duben r. 29), 6. duben r. 32 Kristův vjezd do Jeruzaléma.
   • Později i Larkin 1919.
 3. Poslední sedmiletí (opakované naplnění jako např. The Paradigm10)
  • Antiochos IV. Epifanés: stejný vzorec, ale před naplněním 69 sedmiletí: … chrám vyplenil a zastavil nepřetržité konání každodenních obětí na tři roky a šest měsíců.11
   • Sedm let by mohlo být (wiki: timeline):
    začátek: 171 BC – začátek období či
    začátek: 170 BC – Antiochos Epifanés vládne sám, když zabil svého spolu­vládce. Oniáš III. zabit.
    střed: 168, 167 BC – zastavení oběti (znesvěcení chrámu)
    konec: 164 BC – battle of Beth Zur, zasvěcení chrámu 12
  • Ježíšův křest – Štěpánova smrt: Začátek Ježíšovy činnosti – 3,5 roku – ukřižování – 3,5 roku – Štěpánova smrt (vymezuje se vůči chrámu a byl u toho Apoštol pohanů).13
  • 1. židovská válka 6714–73: oběti byly ukončeny v půli, tj. 70. Můj výklad odpovídá: Partial Preterism.
   • Povstání začalo i skončilo na Masadě.
   • Zj 13 – sedm hlav a deset rohů
    • Tj. 3 přebývají – to se opakuje všude (3 žebra; 4 rohy kozla, z nich se prosadí jeden; malý roh čtvrté šelmy vykoření tři)
    • Titus byl 11. císař (počítáno od Caesara). Mnozí v něm viděli faktického Vespasiánova spoluvládce. 15
    • Vespasián byl 11. císař (od Pompeia, který obsadil Jeruzalém). Byl první císař prostého původu (první po Juliovsko-claudiovské dynastii) – jeho dědeček se vzmohl.
    • Galba, Otho a Vitellius se nepočítají, protože vládli v době povstání a neměli tak moc nad Izraelem – takže Vespasián je 8.
     Antiochos IV. Epifanés byl 8. Seleukovec. 16
    • 10 senátor­ských provincií s prokonzuly v čele (Galba, Otho i Vitellius byli pro­konzulové)
   • The Babylonian Talmud records the many blasphemous things Titus said and did against the God of Israel in Fulfillment of v. 25: “He will speak against the Most High.” Furthermore, before Jerusalem fell, the Romans worshiped Titus and his father Vespasian in the holy Temple before Titus had it completely demolished in A.D. 70. By this act Titus was directly respon­sible for putting an end to the practice of the Law of Moses forever fulfilling the rest of Daniel 7:25: “[He will] change the set times and the laws [of Moses].” Titus and Vespasian also allowed the equivalent of a new Sanhedrin to be established in Yavneh. This new Sanhedrin was respon­sible for matters of the Law and fixing the holy calendar. In this way, Titus also tried “to change the set times and the laws.” – It was the role of the Sanhedrin to decide whether a month would be twenty-nine or thirty days long. They also decided when to add a thirteenth month in order to align their lunar calendar with a solar year such that holy festivals would fall on the appropriate seasons.
   • (93) Caesar přikázal vojákům, kteří byli s ním, aby rozbořili základy Antonie a aby připravili pro celé vojsko snadný přístup. (94) Sám pak postavil vedle sebe Josefa a přikázal mu, aby znovu promluvil k Janovi totéž, co už dříve. Dověděl se totiž toho dne, bylo to sedmnáctého dne měsíce panemu, že ustaly tak zvané ustavičné oběti bohu pro nedostatek vhodných mužů a že lid je proto v hrozných úzkostech. (Válka židovská, Kniha šestá, 2. kap, s. 372)
   • Sulpicius Severus records Titus’ Desire during the Jewish War to put an End to the Religion of the Christians and Jews in fulfillment of Daniel 7:21: “[T]his horn was waging War against the Saints and defeating Them . . .”17
   • Chrám byl aktivně znesvěcen a Tita tam chtěli prohlásit císařem (bohem).
  • Évian – Wannsee – Postupim (Po 3,5 letech s odchylkou do týdne. Židovské kalendáře nic neukázaly.) Mapa 18
   • Konference v Évianu 19 (odmítnutí přistěhování Židů) skončila 13. 7. 1938 (středa 14. tamuz; Q:20 22. tamuz).
   • Konference ve Wannsee 21 (konečné řešení) se konala 20. 1. 1942 (úterý 21. tevet; Q: 5. ševat). „Zastaví oběť“ × Holokaust (etymologicky: celopal).
   • Postupimská konference 22 (vystěhování Němců) začala 17. 7. 1945 (úterý 7. av; Q: 28. tamuz).
  • Je to také Gabrielské období.
  • Budoucnost (Ježíš to spojuje se svým příchodem).

1×70 a 6×70

Tedy dohromady 7×70.

Bez přepočtu na 360denní rok. Jsou to lhůty pohanů a znesvěcení, tak není používán svatý kalendář, který je využíván ve lhůtě pro tvůj lid (svatý).

přivedu je proti této zemi, proti jejím obyvatelům i proti všem těmto okolním národům a tyto národy budou sedm­desát let sloužit babylon­skému králi. Stane se, že až se naplní sedmdesát let, navštívím s trestem za jejich vinu babylonského krále i ten národ

Jr 25:9,11–12 Sedmdesát let – čas pohanů (609–538; 586 zboření – dokončení 516 chrámu); čas nadvlády jiných bohů nad Izraelem

6⋅70 = 42023 (490–70, tj. celé lhůta bez Jeremiášových 70 let)
58724 − 420 = 16725
Zatímco 70⋅7 let počítané od dobrého (Nehemjáš) je dobré období, naopak 70⋅6 či 60⋅7 od špatného (zbourání chrámu) je lhůta k dalšímu špatnému.

390, 40, 430

Já jsem ti převedl léta jejich zvrácenosti na počet dnů: 390 dnů, a poneseš zvrácenost domu izraelského. Až tyto dny dovršíš, ulehneš podruhé, a to na pravý bok, a poneseš zvrácenost domu judského 40 dnů: Jeden den za každý rok; vložil jsem ji na tebe.

Ez 4:5n

390 + 40 = 430
587 – 430*360/365.2422 = 163.17 (Roku 164 bylo znovuzasvěcení chrámu)
430 – 70 (o kterých víme, jak uběhly) = 360
430 let od stavby chrámu do jeho zboření – výpočet26 – to ale ani trochu neodpovídá známým datumům, je to divný.

Doba, po kterou synové Izraelovi pobývali v Egyptě, byla 430 let. Když uplynulo 430 let, právě ten den vyšly všechny Hospodinovy oddíly z egyptské země.

Ex 12:40n
-537 -1+2520*360/365,2422 = 1945.8
2520 = 360 ⋅ 7
První rok vlády (Ez 1:1) je 539–538. Obnovení oltáře 537?
1945 je také konec sedmiletí.
Zdroj obrázku: yeshua.org
Literární struktura knihy Daniel – dvojitá chiastická struktura
Je tam chronologie událostí a motivace účastníků, ale z hlediska tohoto článku nic převratného.

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. DOUKHAN, Jacques, 1979. The seventy weeks of Daniel 9: An exegetical study. Andrews University Seminary Studies. 17(1), 1–22.
 2. vyťat H3772 כּרת (tak i o smlouvě);
  Byl vyťat ze země živých. Iz 53:8
 3. Hedánek (2003): zmizí beze stopy; bez ničeho.
  Narážka na Ž 23, kde je 3× „pomoc“ v souvislosti s „daleko“?
 4. Podnět nevyjádřený: platí pro Ježíše i Tita. Nevyjádřené je také „město“ v paralelním odddíle B2.
 5. As Adler has noted, “Moreover, by establishing a chronology of the seventy weeks that compre­hended both Christ’s advent as well as the destruction of the temple, he is the first to posit what becomes conventional in later interpretations: a pre-sumed hiatus between the first 69 weeks, and the final week.” … Yet Clement is the first patristic writer to view the seventy weeks as referring to Israel’s existence as a nation.
 6. Ellen G. White; 459 je začátek gabrielského období (toto proroctví přinesl Gabriel).
 7. tj. 70 let po obnovení chrámu, což bylo zase 70 let od jeho zboření
 8. Wikipedia: Another influential way of reading the prophecy follows Africanus in identifying the warrant given to Nehemiah in 445/4 BCE as the terminus a quo.
 9. LLOYD, William, 1690. An exposition of the prophecy of seventy weeks, which God sent to Daniel by the angel Gabriel Dan. IX. 24–27. Zdroj
 10. CAHN, Jonathan, 2017. The Paradigm: The Ancient Blueprint That Holds the Mystery of Our Times. Frontline. ISBN 978-1-62999-479-6.
 11. FLAVIUS, Josephus, 1965. Válka židovská. Přel. Jaroslav HAVELKA a Jaroslav ŠONKA. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, s 41.
 12. The recapture of Jerusalem in 164 BC from the armies Antiochus IV was a significant early victory for Judah Maccabee's fighters Zdroj
 13. Ellen G. White
 14. February of 67 AD: Nero's command to send Vespasian to subdue the rebellion. Vespasián dorazil do Izraele v březnu 67. Pád Jeruzaléma září 70.
  Předchozí moje hypotéza: Začalo za Nera roku 66 př. Kr. Případná smlouva na začátku sedmiletí by byla okázalá korunovace arménského krále (Tiridates I.)
 15. V červenci 69 provolaly legie v Sýrii, Egyptě a Judeji Vespasiána císařem a ten nejpozději v srpnu téhož roku udělil Titovi titul caesar. Před nástupem na trůn sdíleli s otcem skoro každý rok konzulát – častěji než většina jejich předchůdců i nástupců. V roce 71 se stal prefektem pretoriánů a v roce 73 spolu s otcem i censorem. Čtrnáctkrát ho vojsko provolalo za imperátora. Zdroj: Wikipedie
 16. … z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů. Zj 13:1

  A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. Zj 17:19
 17. But others, on the contrary, disagreed–including Titus himself. They argued that the destruction of the Temple was a number one priority in order to destroy completely the religion of the Jews and the Christians: For although these religions are conflicting, they nevertheless developed from the same origins. The Christians arose from the Jews: With the root removed, the branch is easily killed (Sulpicius Severus says the following in Chronica 2:30.7).
 18. 3,5 roku (kromě 70 sedmiletí): za Elijáše nepršelo; útlak svatého lidu (Dn 12:7); moc dána šelmě: té čtvrté (Dn) i té z moře (Zj); pohanům dáno šlapat po svatém městě (Zj 11:2); žena na poušti Zj 12:6
 19. ve Francii, na břehu Ženevského jezera
 20. Kumránský kalendář
 21. na břehu jezera/zátoky Großer Wannsee blízko Postupimi
 22. také u vodních ploch na Havole
 23. Nejnižší číslo dělitelné čísly 1 až 7.
  Součet prvních 20 sudých čísel (2+4+6+ … +18+20).
  Volačka ČR.
  20. 4. Hitlerovy narozeniny
  V Bibli ani Flynnovi není.
 24. Zbourán chrám (možná až 586 př. Kr.).
  Možná rok, kdy Jeremjáš (Jr 30n) prorokoval o návratu (vyjití slova k návratu a k budování…).
 25. 167 BC chrám znesvěcen,
  164 BC chrám opět zasvěcen
 26. „The period from the foundation of Solomon's Temple in Solomon's fourth regnal year to its destruction in the siege of Jerusalem is 430 years. This is found by adding the reigns of the kings of the United Kingdom of Israel and of the Kingdom of Judah from the fourth regnal year of Solomon.[27]Wikipedia