Vyvolení spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny.

Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ... Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zacho­val slovo mé vytrva­losti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.

Zj 3:9–11

Ve výše uvedeném citátu je narážka na verše níže. Je tam však prohozeno Izrael × národy (podcast od 34. minuty):

Toto praví Hospodin: Výtěžek Egypta, zisk z obchodu Kúše i Sebajci, muži obrovití, k tobě přijdou a budou tvoji. Půjdou za tebou, přijdou v řetězech. Budou se ti klanět, k tobě se modlit: Jenom u tebe je Bůh a jiného není, bohové nejsou nic.

Iz 45:14 o Izraeli

Králové budou tvými vychovateli a jejich kněžny tvými kojnými; budou se ti klanět tváří k zemi a prach tvých nohou budou lízat. I poznáš, že já jsem Hospodin, takže nebudou zahanbeni ti, kdo na mne očekávají.

Iz 49:23

Pokořeni k tobě půjdou synové těch, kdo pokořovali tebe, a budou se sklánět k chodidlům tvých nohou všichni, kdo tebou pohrdali. A nazvou tě Městem Hospodinovým, Sijónem Svatého Izraele.

Iz 60:14

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před tebou klanět, Panovníku, a budou oslavovat tvé jméno, ...

Ž 86:9

Související články na tomto webu 🔗