V misii nejde jen o duše. Přinášením evangelia lidem z jiných národů jsme také svědectvím mocnostem nad těmito národy – o Kristově vítězství a kralování a o sou­du nad nimi. Jsme tak součástí soudu nad vzbouřenci a přinášíme pokoj.

Exil je klíčové téma procházející celou Biblí. Cizinci byli: Adam s Evou (exil z Edenu), Abraham (z Ur), Jákob i Josef (v Egyptě), Mojžíš (všude byl cizí), Káleb, Rút, Ezechiel, Daniel, svatá rodina v Egyptě, církev rozprchlá při pronásledování.

Milujte cizince, protože i vy jste byli cizinci v egyptské zemi.

Dt 10:19 (alternativní překlady: přistěhovalci, příchozí)

Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: „Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem – velikým, mocným a početným! Egypťané nás však trápili, utiskovali, těžkou dřinou nás drtili. ...“ Spolu s levítou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levítovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti.

Dt 26 : 5,6,11,12 – Izraelci byli cizinci a měli se starat o cizince

The definitive origin of the term "Hebrew" remains uncertain. Ivri עברי meaning "to traverse" or "to pass over" plural form Ivrim, or Ibrim. The most generally accepted hypothesis today is that the text intends ivri as the adjective (Hebrew suffix -i) formed from ever (עֵבֶר) 'beyond, across' (avar (עָבַר) 'to cross, to traverse'), as a description of migrants 'from across the river' as the Bible describes the Hebrews. It is also supported by Septuagint, which translates ivri to perates (περατής), a Greek word meaning 'one who came across, a migrant', as well as some early traditional commentary. Gesenius considers it the only linguistically acceptable hypothesis.

Hebrews (Wikipedia)

Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě1, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.

Mt 25:34–36
Mnozí cizinci v ČR jsou z nezasažených skupin, ke kterým je směřováno jen 1 % financí určených pro misii.

Jak se prakticky zapojit

Na misii (namisii.cz)

Pro všechny křesťany, kteří se chtějí prakticky zapojit do misie, ale možná jenom trochu – příležitosti, jak udělat první krok.

Další poznámky a zdroje

Joel Richardson Unveils “The Mystery Of Catastrophe” on SkyWatch TV March 12, 2019 – Does God use catastrophe to mobilize his people for his glory? Is there finally definitive evidence (mp3) – zcenzurované smazané video z YouTube.

Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma.

Zaměření na národy je kompatibilní se všemi možnými službami i (nejen evangelizačními) metodami.

Klíčová slova:
🇬🇧 peoples (nikoliv nations), diaspora missiology, diaspora missions, domestic mission, crosscultural evangelism, refugee, (i- e-) migrant, migration, stranger, foreigner, alien, expat (expatriate), guest worker; Gastarbeiter

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. ČEP: ujali jste se mě. Pavlík: „přijali jste mě pohostinsky“, „poskytli jste mi pohostinství n. přístřeší“