Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), niko­liv na základě vypracování (evropské pojetí).

Je to klíčové téma mj. 1. Petrovy. Pojmy: sláva, pokoj, dědictví, chvála, sláva, čest, otec, děti, bratr, cizina, rod, národ, lid 1

Cizinci zažívají hanbu: neumí česky a jsou tak jako děti, opustili společenské postavení, komunitu. ~ závislost, odmítnutí, otroctví, nemoc; vdova, utlačovaný ...

Spasenka – alternativa ke „Čtyřem duchovním zákonům“: Honor Restored

Dříve jsme byli poháněni pocitem viny. Evangelium se shrnulo do vyprávění: hřích, vina, Ježíš odpouští a čeká nás věčné nebe. Po dvou světových válkách to byla skvělá zpráva, lidé byli bez naděje, prožívali pocity viny a těšili se na věčnost.

Podle sociologů ale novou generaci pohání stud. Neřeknou, že dělají chyby, ale že jsou sami selháním, chybou, omylem. Na vině jsou sociální sítě, na kterých vidí jen krásné, dokonalé obrázky ze života ostatních naaranžo­vané pěkně jako ve výkladech obchodů, zatímco jejich vlastní život v zákulisí vypadá jinak. Pokud jim navíc říkáme, že jsou i hříšní a vinní, poděkují nám a už s námi dál nechtějí mít nic společného. Nemyslí si, že potřebují odpuštění. Ve skutečnosti ho samozřejmě potřebují, ale tato část evangelia je nepřitahuje. Pokud jim však řeknu, že existuje Bůh, který je bezpodmínečně miluje, což je také součást evangelia, je to pro ně něco zcela jiného. Touží po bezpodmínečném přijetí. Často bohužel zapomínáme, že evangelium není pouze zprávou o hříchu, vině a odpuštění, ale o Bohu, který k nám přišel velmi blízko, stal se člověkem, aby nás miloval. Součástí evangelia vždy bylo to, že nás Bůh miluje, jen jsme o tom moc nemluvili.

Andreas Boppart: Mladí si nemyslí, že potřebují odpuštění

Kázání Luboše Ondráčka: Vina nebo hanba? – Co nás v životě tíží, vina nebo hanba? A pokud nás tíží hanba, můžeme vůbec uvidět svou vinu a přijmout odpuštění? Pán Ježíš přinesl řešení pro obojí.

Podivný protestantský pohled Davida Nováka:

guilt → innocence; shame → honor; fear → power

Zdroj (str. 13). Čtvrtý koncept je (podle jiného zdroje) čistý / nečistý.
honorshame.com
Vysvětlení evangelia
Základní koncepty stručně
... anebo důkladněji

Komplexní stránky včetně blogu. Hlavní zdroj všeho výše uvedeného.
Poslední příspěvky na blogu:

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

🤦

Důstojnost obnovil Hitler i Ježíš.

Evangelium

Evangelium byla zpráva o nastolení vlády (např. Augusta). Tedy nikoliv o dobrém plánu pro můj život či o osvobození od mého hříchu, ale o návratu Boží vlády (poražení démonů, mocností, hříchu a smrti). Odpovědí na hlásání evangelia je otázka „Co mám činit?“.

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího2. Jak je napsáno v proroku Izajášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘

Mk 1:1–3

Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Mt 2:10–12 Poselství Jana Křtitele podle jiného autora (není zde použito slovo „evangelium“)

Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

Mk 1:14n

Jak příhodné jsou na horách nohy toho, kdo přináší novinu3, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu a kdo říká Sijónu: Tvůj Bůh se ujal kralování. Slyš! Tví strážní pozvedli hlas, společně jásají. Vždyť tváří v tvář uvidí, jak se Hospodin vrací na Sijón. … vykoupil Jeruzalém … obnažil svou svatou paži … Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako výhonek …

Iz 52:7 – 53:2

Poznámky

  1. vybráno z prvních dvou kapitol
  2. viz Divi filius – titul Augusta
  3. LXX: εὐαγγελίζω