Vyvolení druhorozeného je téma, které pro­chází celou Biblí.

 • Lidé nahrazují anděly:
  • Nejprve byly stvořeny hvězdy ve 4. dnu, pak člověk v 6. dnu.
   • Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Gn 2:1
 • Fyzicky druhorození:
  • Abel × prvorozený Kain
  • Jefet byl nejstarší (variantní možnosti překladu).
   • Semovi, otci všech Hebero­vých synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Gn 10:21 B21
   • Komentář ČSP: bratru staršího Jefeta, [toto porozumění h. konstrukci je méně pravdě­podobné]
  • Izák × Izmael
  • Jákob × Ezau
  • Ruben přijde o prvorozenství; je přeskočen i Šimeon a Lévi. Dostane se až na Judu.
   • Juda Josefovi: „Nyní tedy prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho chlapce za otroka mému pánu a ten chlapec ať se vrátí se svými bratry. … “ Gn 44:33
   • Judejci odešli druzí do vyhnanství, ale jako „první“ se vrátili. (souvislost Iz 11:10–16)
  • Josef Egyptský jako Ábel (projev přízně vede ke snaze o krveprolití)
  • Efrajim × Manases
   • I vztáhl Izrael pravici a položil na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu Mana­sesa. Zkřížil ruce, přestože Manases byl prvorozený. … Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo naplní národy. … Kéž tě Bůh učiní jako Efrajima a Manasesa! Tak postavil Efrajima před Manasesa. Gn 48:15–20
  • Mojžíš × Áron
   • Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi bylo osmdesát tři let, když mluvili k faraonovi. Ex 7:7
  • Samuel byl syn ženy, která rodila jako druhá. (Chanina píseň je na téma výměny postavení.)
  • Saul
   • Saul odpověděl [Samuelovi]: Cožpak nejsem Benjamínec z nejmenšího izraelského kmene a není má čeleď nejmenší ze všech čeledí kmene Benjamín? Proč mi říkáš takovou věc? 1S 9:21
   • Velký (~obr, Goliáš)
  • David: nejmladší (osmý) syn
 • Duchovně druhorození:
  • pohané × židé
   • Pak řekneš faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvo­rozený syn. Ex 4:22

Následnictví v Bibli

První byl psychouš, který zaplatil cenu. Dokonal to až nástupce:

 • Mojžíš (reptali) → Jozue (Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Joz 1:5)
 • Elijáš (ze 3 úkolů jen pomazal Chazaela) → Elíša (posílal vojska ...)
 • Jan Křtitel (nevíra1, Salome) → Ježíš (jméno je vlastě Jozue)

Firstborn: The Last Will Be First

Hlavní bohové Kronos i Zeus byli nejmladšími ze svých sourozenců.

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. Židé čekali dva mesiáše (ben David, ben Josef), takže otázka nebyla nutně projevem nevíry.