Ve videu je David v Keíle i Jonáš a pak dále…

Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke Keíle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebjátarovi: „Přines efód“. David řekl: „Hospodine, Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Keílu, aby kvůli mně zničil město. Vydají mě občané Keíly do jeho ruky? Sestoupí Saul, tak jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine, Bože Izraele, oznam to, prosím, svému otroku.“ Hospodin odpověděl: „Sestoupí.“ Pak se David zeptal: „Vydají občané Keíly mě a mé muže do Saulovy ruky?“ Hospodin odpověděl: „Vydají.“ Nato vstal David se svými muži (asi šest set lidí), vytáhli z Keíly a chodili, kde se dalo. Když bylo Saulovi oznámeno, že David unikl z Keíly, zanechal tažení.

1S 23:8–13 (David u Keíly)

Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.

Jon 3:4

Nebude přes ni procházet lidská noha ani zvířecí noha přes ni nebude procházet a nebude obydlena po čtyřicet let. Proměním egyptskou zemi ve spoušť mezi zpustošenými zeměmi a její města budou mezi zničenými městy spouští čtyřicet let, rozptýlím Egypťany mezi národy a rozmetám je po zemích. Neboť toto praví Panovník Hospodin: Po čtyřiceti letech shromáždím Egypťany z národů, do nichž byli rozptýleni.

Ez 29:11–13 (exil Egypťanů)

…tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.

Iz 55:11

Proroctví není věštba. Záleží na kontextu.

… nebo se naplní vícekrát

Dual fulfillment

Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

Iz 7:14 – naplnilo se na Chizkijášovi i na Ježíši

Nebo mnohonásobné naplnění posledního sedmiletí: ꙮDanielových 70 sedmiletí.

A je vůbec od Boha? Není ze smíšeného zdroje?

Zkrácený příspěvek Jaroslava Rady, který se týká novodobých proroctví:

Ten, kdo v současné situaci světa vidí jen poslední dobu, je příliš svázán s touto západní kulturou, která nyní jako každá velká mocná říše zaniká a takové v dějinách vždycky se svým koncem viděly i konec světa. Ten, kdo prorokuje, že jsme generací poslední doby, může být v zajetí jeskyní ozvěn, které ovládají mocnosti právě této západní říše, především mocnost individualismu. … Volně podle prorockého prožitku v klinické smrti jednoho bratra z církve „Živý kámen“ v Praze: Většina církví v Evropě (i v Americe) je prý držena v jakýchsi kapsách v ponebesí, jejichž stropy fungují jako trampolíny. Do nich zvenčí bubnují temné síly tak, aby se modlitby a kázání jejich pastorů a kazatelů odrážely zpět a jejich proroci je pak přijímali jako pravá proroctví z nebe. Všichni jsme prý v zajetí svých denominačních „jeskyní ozvěn“ a pak přijímáme svá vlastní učení (která nemusí nijak odporovat Písmu) jako pravá proroctví. … Církve ale nerozpoznávají od sebe ponebesí a nebe a toho temné mocnosti vydatně zneužívají. — zdroj: Jaroslav Rada