Ve videu je David v Keíle i Jonáš a pak dále…

Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke Keíle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebjátarovi: „Přines efód“. David řekl: „Hospodine, Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Keílu, aby kvůli mně zničil město. Vydají mě občané Keíly do jeho ruky? Sestoupí Saul, tak jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine, Bože Izraele, oznam to, prosím, svému otroku.“ Hospodin odpověděl: „Sestoupí.“ Pak se David zeptal: „Vydají občané Keíly mě a mé muže do Saulovy ruky?“ Hospodin odpověděl: „Vydají.“ Nato vstal David se svými muži (asi šest set lidí), vytáhli z Keíly a chodili, kde se dalo. Když bylo Saulovi oznámeno, že David unikl z Keíly, zanechal tažení.

1S 23:8–13 (David u Keíly)

Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.

Jon 3:4

Nebude přes ni procházet lidská noha ani zvířecí noha přes ni nebude procházet a nebude obydlena po čtyřicet let. Proměním egyptskou zemi ve spoušť mezi zpustošenými zeměmi a její města budou mezi zničenými městy spouští čtyřicet let, rozptýlím Egypťany mezi národy a rozmetám je po zemích. Neboť toto praví Panovník Hospodin: Po čtyřiceti letech shromáždím Egypťany z národů, do nichž byli rozptýleni.

Ez 29:11–13 (exil Egypťanů)

…tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.

Iz 55:11

Proroctví není věštba. Záleží na kontextu.

… nebo se naplní vícekrát

Dual fulfillment

Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

Iz 7:14 – naplnilo se na Chizkijášovi i na Ježíši

Nebo mnohonásobné naplnění posledního sedmiletí: ꙮDanielových 70 sedmiletí.