Hora Chermón
Pád (kdo/kde ⇒ co)Krátkodobé opatřeníTrvalá náprava
Nachaš / Eden ⇒ hřích
🐍
Oddělení (vyhnání z ráje, oddělení od Boha)Tisícileté království, pak Nový Jeruzalém (strom života, ohnivé jezero) – Naděje; Svátek stánků; kněz (Boží přítomnost)1
Synové Boží / Chermón ⇒ obři, praktiky
⛰️
viz Gn 6, Enoch
PotopaJežíš (čisté početí; narození na narozeniny Noe, Bůh i člověk; vyháněl démony, kteří mu říkali, že je Syn Boží; učení; Cesarea Filipova + proměnění na hoře + Gerasa poblíž, prasata se utopila jako při potopě; vyhlásil zvěst duchům ve vězení). Náš křest jako potopa, 144 000 paniců – Láska; Velikonoce; prorok (Boží slovo)2
Nimrod / Bábel ⇒ portálNárodyVelké poslání / misie – Víra; Letnice 🔥; král (moc)
Tyto tři události jsou třemi zlomovými body dispenzacionalismu. Další tři jsou spojeny s Mojžíšem a Ježíšem (1. a 2. příchod) – viz výše: Velikonoce.

Gn 1:28 ... naplňte zemi ... – a lidé místo toho: Gn 6:11,13 ... země plná násilí ...

Paralelismus mezi Gn 6 a Bábelem v samostatném článku Nelegitimní spojení.

Zdroj: Bible Project: Spiritual Beings, s. 52

Ježíš byl jako Izrael/Mojžíš nejprve byl pokřtěn (přechod moře) a pak byl 40 dní (let) na poušti.
Gerasa: Posedlý svázán jako jsou svázáni strážci. Legie vešly do prasat, což je zvíře obětované mrtvým.
Ježíš byl pokřtěn v Jordánu, který teče z Chermónu (pramen, Mrtvé moře, kameny v Jordánu, Eliáš vzat do nebe, Penuel).

Interpretace Gn 6 jako Šétovci je z konce 1. století (židovská reakce na křesťanství). Zdroj.

A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Sk 2 – × rozdělení jazyků, zmatení jazyků (Bábel). Naplnění země (národy se rozešly → misie). U věže nerozuměli × rozumí, ačkoliv by neměli.

Proto musí mít žena na hlavě (znamení moci) kvůli andělům.

1K 11:10 Podle dobové představy vlasy nasávají sperma do dělohy

K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka.

Ga 3:19

Zachovávej má ustanovení. Nenechej pářit svůj dobytek dvojího druhu. Neosévej své pole semenem dvojího druhu. Ať na tebe nepřijde oděv z dvojího druhu vlákna.

Lv 19:19

Neosévej svou vinici dvojím druhem semene, jinak plný výnos semene, které jsi zasel, i úroda vinice propadne svatyni. Neorej s býkem a oslem společně. Neoblékej si oděv vyrobený z míšených vláken, vlny a lnu zároveň.

Dt 22:9–11

Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu. Naplnění tohoto předobrazu — křest — i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu, skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé, vlády a moci, a je na pravici Boží.

1Pt 3:18–22

A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón. „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“ Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí.

Zj 9
  • Asi měli po pádu v Edenu velké sebevědomí, a tak se snažili si na Chermónu získat navíc potomstvo (Hadovo símě).
  • Andělé mají tělo, ve kterém se můžou ukazovat lidem při předávání poselství, takže s tím tělem lze nějak i souložit. Démoni nemají tělo (jejich tělo zemřelo).
  • Bůh uvedl soud na Sodomu, když chtěli souložit s anděly.
  • V egyptské mytologii šli faraoni (synové bohů?) do nebe a lidé do podsvětí. Jen oni byli obrazem boha (stejné slovo jako modla).

Mesopotamian apkallu tradition, where wise and powerful divine “sages” (apkallu) — sometimes described as being fish-like in appearance since they were born in the Apsu (“great deep” / Abyss) — mate with human women before the flood and thereby preserve the fantastic knowledge that would lead to the greatness of Babylon and other Mesopotamian cities after the flood. After the flood the apkallu are described as “of human descent” and (of course) giants (e.g., Gilgamesh). Figurines of apkallu buried in building foundations were called maṣṣarē in Akkadian (“Watchers”).

Michael S. Heiser: I Guess I Have to See The Shape of Water
Apkallu přežili potopu pod vodou.

Lemurové jsou vracející se mrtví – srovnej Refajim; jedna ze 7 root race.

Chování otce 2–3 týdny před početím ovlivňuje genetickou informaci, kterou předává. Obři po potopě mohli přijít skrze rituální praktiky (incubus, succubus atd. – epigenetika).3

„Božský“ král s chrámovou prostitutkou na rituálním loži (jako to krále Óga) za přispění „boha“ zplodili potomka, který byl ze 2/3 bůh (Gilgameš) – proto byli obři i po potopě.

Související článek na tomto webu 🔗

Struktura tří – jak se proniká nebe (duchovní svět čistý i nečistý) na zem.

Poznámky

  1. Jednotlivé pády jsou také zpronevěření se trojímu povolání lidstva: kněžskému, prorockému a královskému. Přiřazení je moje vlastní, role jsou podle Bible podcast – viz Study notes.
  2. Mt představuje Ježíše jako Mojžíše (Naked Bible)
  3. Tato izolovaná myšlenka je z gilberthouse.org