Kultický a duchovní význam

Rituální obcházení

Circumambulation

 • obcházení Jericha (6× a pak 7×)
 • Velikonoční obcházení pravoslavného chrámu (↺ ~ pošlapávání návrší), při křtu
 • obcházení Ka'by (7× ↺)
 • parikrama, stúpa ↻; z vnějšku dovnitř (jako u humna?)
 • labyrint
 • letniční chodili dokola po modlitebně

↻ = dobrá, protože

 • Slunce jde V → J → Z
 • střed zůstává vpravo
 • štít je vně a meč dovnitř ~ střežení

In the Eastern Orthodox Church, however, it is normal for processions around a church to go widdershins.

Wikipedia

Má úvaha: Je to opakování pohybu hvězd – zabíráme doménu mocností, které jsou reprezentovány hvězdami. ~ Hospodin jezdí po nebesích, חוּג = kruh = horizont = ekliptika.

Svatý pochod

Prochodit zemi svěřenou mocnostem včetně hor a pak jim vyvést lidi. Nemáme pravomoc mocnosti vyhánět, ale můžeme uplatnit boží příkaz naplnit zemi.

Abraham, Jozue, Pavel do Španělska

Hospodin Abramovi řekl: Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jih, na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky. Vstaň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě. Tak Abram putoval se stany, přišel, aby pobýval u Mamreho dubů, které jsou v Chebrónu; tam postavil Hospodinu oltář.

Gn 13:14–18

„Žádný z těchto lidí – nikdo z tohoto zlého pokolení – nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil1, neboť se cele vydal Hospodinu.“

Dt 1:35n (B21)

Apoštol Ondřej došel do Kyjeva, kde na návrší zapíchl kříž a prorokoval slavnou budoucnost ruskému národu. Šel z Jeruzaléma proti směru hodino­vých ručiček, přes Byzanc, obešel Černé moře, prošel Podunají, Řecko a došel na Peloponés. Ve Skýtii získal první učedníky mezi Slovany, tři z nich jsou v kalendáři Svatých mučedníků, považují se za první mučedníky mezi Slovany (byli svázáni na ledové řece, politi vodou, a necháni umrznout).

... od Jeruzaléma a dokola2 až po Illyrii jsem dovršil zvěsto­vání evangelia Kristova.

Ř 15:19

~ procesí
~ Píseň stupňů, Song of ascents: Ž 120–134

Viz: Eden – sacred geography

Humno 𓊗 𓊘

Mlat = humno (zvířata chodící dokola šlapající obilí) – threshing floor (wiki)
Aby tam pěkně foukalo, tak by mělo být na návrší.

 • Gedeón, Rút, pohřeb Jákoba, Uza se dotkl truhly
 • Jebus H2982 ~ i.e. threshing-place; Betlém ~ dům chleba
 • Aravna/Ornán Jebusejský: tam David postavil na Gádův pokyn oltář (2S 24:16–25) → byla zastavena pohroma → Šalomounův chrám.
 • Jebus (Sd 1:8, 2S 5:6–9) i Sardy byly vícekrát dobyty stejným způsobem.

Izraelský král a judský král Jóšafat seděli každý na svém trůnu, oblečeni v roucha, na prostranství (h.: humně) u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali.

1Kr 22:10

Bóaz si myslel: Jen ať se nikdo nedozví, že na humno přišla žena.

Rt 3:14 Viz poznámka k Oz 9:1 ale rituální důvody mi přijdou úplnější

Novotný (1956): ... v přírodním náboženství mívalo kultický význam.

WATERS, Jaime L., 2013. Threshing floors as sacred spaces in the Hebrew Bible. Baltimore, Maryland. Doctoral dissertation. Johns Hopkins University.

Jména měst znamenající humno: Prešov, Preševo3, Humenné

Kruhy v obilí

Práh

 • Smlouva se uzavírala vylitím krve do prohlubně v prahu (viz smlouva procházením mezi kusy zvířete).
 • H5592 – miska na krev i práh – např. Za 12:2
  • Velikonoce – pomazání veřejí – Ex 12:22 podle ČSP má misku místo prahu.
  • Kalich hněvu ~ rozsekán na kusy (Za 12:2n – v českých překladech kámen neseká, ale zraňuje).
  • Dágon a šlapání na práh (pošlapat oběť).
  • další užití:
   • strážce prahu
   • žena, jeho konkubína, leží u vchodu do domu a její ruce jsou na prahu Sd 19:27
 • Threshold: Most probably, the threshold was a place where corn was threshed (a threshing floor).
 • Práh je součást brány: ~ starší seděli v bráně, Babylon jako brána boží.
 • práh – Praha: Praha byla založena u významných brodů. ↗ Duchovní mocnosti nad Prahou

Most

Na místě říčních prahů byly brody, kde se později stavěly mosty 🌉, z nichž se shazovaly do vody lidské oběti. V novodobé historii se na mnoha mostech udály masakry během válek (např. na Drině jsou o tom na mostech cedulky). V mírových dobách auto­nehody… Podle Pražských pověstí bylo při stavbě Karlova mostu do jeho základů zazděno novorozeně… Rituální využívání vody z brodů. Brod přes řeku, neboli práh: Přes + voda (ahava → ava → au → ov) tedy = Přerov.

Slovo pontifex doslova znamená „stavitel mostů, průkopník“ a je odvozeno od pōns „most“, podobně jako carnifex „výrobce masa, řezník“ od carnis „maso“.4 Tento výklad byl přijat již ve starověku. Slovo pōns je zde však užito ve starším významu jakékoliv cesty, ať už pozemní, vodní nebo vzdušné. Podobného významu je védský titul pahti-krt „ten kdo razí cestu“ užívaný pro bohy a kněží. – Wikipedie

Poznámky

 1. d-r-k
 2. G2945 κύκλῳ [kykló] kolem, dokola
 3. Město Preševo v Srbsku usilovalo o připojení ke Kosovu, ale neuspělo kvůli procházející dálnici. Teď probíhá debata, že by se připojilo ke Kosovu, a za to by se nějaká část na severu vrátila Srbsku.
 4. facere (to do, to make)