Znak je kuriózní varianta znaku „o“ v cyrilici. Představuje sedm očí. Vyskytuje se pouze v jedné frázi v církevní slovanštině: серафими многоꙮчитїи (mnohoocí serafové). Je to znak v Unicode. Viz Wikipedie. Je to vlastně „kolo upro­střed kola“ a „kolo plné očí“:

Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola1.

Ez 10:12 o cherubech.
עין (oko; v Ez 1:22 ‚třpyt‘; běžně ve starověku ‚hvězda‘) → ע (číselná hodnota 70), ve fénickém a paleohebrejském písmu ‚𐤏‘ → v alfabetě ‚ο‘ (~ ; číselná hodnota také 70)

To souvisí s pojmem θεωρία (theoria).

Oči andělů

Mnohooký seraf. Mont Sainte-Odile, Alsasko, Francie

… Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Zj 4:6–8

A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny. Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Mt 18:9n – oko, andělé hledí
Mé povídání k této webové stránce na téma: „Proroci byli povoláni do služby tím, že viděli Boha.“
Toto video ke stažení: audio (mp3), video (mp4).
Andělé stojí před Bohem, hledí na Boží tvář a mají poslání. Bůh vidí proroka, prorok vidí Boha. Vidoucí může oslepnout. Tematika „hledění“ dává vhled do mnoha zdánlivě zamotaných míst v Bibli.

Povolání proroka

Strážce (anděl) v hebrejštině i řečtině je ten, kdo je vzhůru. Cherubové střežili2 východ ze zahrady i Boží trůn. Prorok je strážným (Oz 9:8).

Prorok (dříve „vidoucí“) býval zmocněn k povo­lání spatřením Boží slávy a byl tak reprezen­tan­tem ꙮRady bohů (Koho pošlu? Kdo nám půjde?).

Hospodin řekl: … Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodi­nův, dám se mu poznat ve vidění, budu s ním mluvit ve snu.

Nu 12:6

Paradoxní je, že když nejsme vzhůru, Bůh se může ukázat ve snu. Takže vidoucí vidí právě tehdy, když nevidí.

 • Abraham (Gn 18)
  • 3× Abraham
   • I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů …
   • Když pozvedl oči a rozhlédl se …
   • Když je uviděl …
  • 3× Hospodin
   • řekl: Panovníku ... nalezl ve tvých očích milost …
   • pohlédli směrem k Sodomě …
   • musím sestoupit a podívat se, zdali jednají …
  • Abraham ještě stál před Hospodinem.
 • Hagar (obráceně než u proroků: ona mluvila, Bůh ji viděl a slyšel) Gn 16
  • Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. … Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, … Hospodin naslouchal tvému soužení. … Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil, jméno: Ty jsi Bůh vidění. Neboť si řekla: Což jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl? Proto se ta studna nazývá Bér-lachaj-rói.
 • Izák: Tehdy se mu ukázal Hospodin a řekl … × ke stáru neviděl.
 • Jákob (Gn 32): Usmířím ho darem … a potom uvidím jeho tvář … zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, … Jákob to místo pojmenoval Peníel (tzn. Tvář Boží), neboť řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn.
 • Mojžíš
  • viděl keř (7× „vidět“ atp. v Ex 3).
  • Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět. (Ex 33:23)
  • Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. Ale proti nejpřednějším ze synů Izraele nevztáhl ruku; ačkoliv spatřili Boha, jedli a pili. (Ex 24:9nn)
  • S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu. (Nu 12:8)
  • V Izraeli již nepovstal prorok jako Mojžíš, který by znal Hospodina tváří v tvář, … (Dt 34:10)
  • Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného. (Žd 11:27)
 • Jozue vystoupil s Mojžíšem na horu (Ex 24:13).
 • David: Neviděl Boha a nemluvil k němu přímo, ale skrz proroky, efód atd. (ověřit!)
  • 1Pa 21 David pozvedl oči a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem a v ruce má tasený meč … David řekl Bohu: Což jsem neřekl já, aby byl sečten lid? … Hospodinův anděl řekl Gádovi, aby řekl Davidovi … David šel podle Gádova slova, které promluvil v Hospodinově jménu. … V oné době, když David viděl, že mu Hospodin odpověděl …
  • Jako prorok je nazván až v NZ: Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Sk 2:30. Ale v odpovídajícím oddíle v 2S 7:12 dostal slovo od Nátana.
  • Prorocké povolání se doplňuje s Davidovým (král a kněz): ꙮDědictví Karla IV. a chrám uprostřed času.
 • Jeremjáš (mandle – bdím), viz. „mandlové oči“.
 • Izajáš, Ezechiel3 a Daniel viděli Boží slávu.
 • Ezechiel byl strážcem (Ez 3:17).
 • Rodiče proroka viděli anděla / Hospodina:
  • Gedeon svrhl oltář a nebyl tak jen vojevůdce.
  • × Samson oslepnul.
  • Zacharjáš, otec Jana Křtitele (L 1)
 • Elí neviděl × Samuel viděl: Celý Izrael … věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok. Hospodin se nadále ukazoval v Šílu, neboť v Šílu se Hospodin zjevil Samuelovi Hospodinovým slovem. (1S 3:20)
 • Malí proroci viděli slovo
  • Slova Ámose, … , jež viděl o Izraeli ve dnech judského krále Uzijáše …
   • …řekl Panovník Hospodin. Toto mi ukázal: Hle, Panovník stál na hradbě postavené podle olovnice a v jeho ruce byla olovnice. Am 7:6n
   • Viděl jsem Panovníka stojícího na oltáři. Am 9:1
  • Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu: Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, byl poslán vyslanec mezi národy: Vstaňte, povstaňme proti němu k boji.
  • × Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty.Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane.
  • Hospodinovo slovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému …, to, co viděl o Samaří a Jeruzalému.
  • Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského.
  • Prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc, a ty neslyšíš, volat k tobě: „Násilí!“ a ty nepomůžeš?
  • … se stalo Hospodinovo slovo k pro­ro­ku Zacharjášovi, …: Viděl jsem v noci, hle, nějaký jezdec na rudém koni …
 • Viděli otevřená nebesa v NZ:
  • Jan Křtitel (Boha nikdo nikdy nevidělA Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. …“)
  • Ježíš (holubice Mt 3:16),
  • Štěpán (Syna člověka),
  • Petr (Zabíjej a jez.),
  • Jan (Zj 19:11).
  • Zaslíbení učedníkům: „Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupo­vat a sestupo­vat na Syna člověka.“ (J 1:51)
 • Pavel
  • Sk 9: viděl / neviděl. (7× „vidět“ atp.)
   • … že ho náhle ozářilo světlo z nebe.Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli (θεωρέω).4uviděl ve vidění muže jmé­nem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl.
  • Sk 26: … o poledni světlo z nebe … ustanovil … svědkem těch věcí, které jsi viděl, i těch, které ti ještě ukážu. … otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla … nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění … zvěstovat světlo jak lidu izraelskému, tak také pohanům.
  • 1K 9:1: Nejsem apoštol? Nespatřil jsem Ježíše, našeho Pána?
  • 1K 15:5–8 …zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. … potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů…

Jako že je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím …

1Kr 17:1 – první slova Elijáše. Viz slova Zacharjášovi ohledně narození Jana Křtitele: Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu. L 1:19

Elíša řekl: Ať jsou na mně dva díly tvého ducha. Elijáš řekl: Požádal jsi o těžkou věc. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže neuvidíš, nestane. Šli stále spolu a hovořili, a tu se objevil ohnivý vůz a ohniví koně, oddělili je od sebe a Elijáš vystoupil ve vichřici do nebes.

2 Kr 2:9–11 Viz citát výše. Obrázek.

Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí.“ Hospodin otevřel služebníkovy oči, takže viděl, že pohoří kolem Elíši bylo plné koní a ohnivých vozů.

2Kr 6:17

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Mt 5:8
Νοῦς je v pravoslaví oko duše či srdce.

Sedm očí

Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jóšuu — na jednom kameni sedm očí. Hle, vyryji na něm nápis, je výrok Hospodina zástupů, a vzdálím vinu této země v jediném dni.

Za 3:9

Těch sedm jsou Hospodi­no­vy oči obzírající celou zemi.

Za 4:10

Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním.

2Pa 16:9

Všude se používá slovo שׁוּט – sloveso vyjadřující hledění – doslova: jít, potulovat se, pobíhat.
Srovnej: Lampou těla je oko:

Neshromažďujte si poklady na zemi, … „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné5, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“ „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; … Pohleďte na nebeské ptáky …

Mt 6:19–26 ČSP — celá pasáž je o penězích

Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!

dtto verše 22n (B21)

… uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Zj 5:6

Znak souvisí se znakem a pojmem theoria. Další souvislosti: , oko Prozřetelnosti, ꙮtřetí oko.

𓁹

Související článek na tomto webu 🔗

Viditelný a neviditelný Bůh:

Poznámky

 1. אוֹפָן – jako bytosti viz: Ophanim, což jsou také Trůny
 2. Strážný na hradbách bdí a hlásí nebezpečí, nemusí bojovat.
  Současné převrácení: woke = bdělí ohledně rasových předsudků a diskriminace.
  Nebo pozitivně: Národní škola strážců
 3. Na něj navazuje tzv. Merkabah mysticism.
 4. Podobně Da 10:7.
 5. srv. h. idiom: zlé oko = lakomství / závist