Témata článku: Je třeba se na Izrael tolik soustředit? Souvislosti s teologií národů.

Co znamená „celý Izrael bude spasen“?

mp3 + přepis:

Celý  Izrael: jak je to ve SZ: 12 kmenů, plnost lidu smlouvy
Ozeáš 1:91: už není můj lid (Severní Izrael) + doplněn pohany = celý Izrael
Ř 9:24n2 (přijetí pohanů) je tak třeba spojit s Ř 11:26 (spasen celý Izrael).

Moje formulace: Severní Izrael se nevrátil ze zajetí. ~ Část Židů se neobrátila k Ježíši.

Olivový kmen

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve!

Ř 11:17n

Není řečeno, co je oliva (Bůh či Izrael). Ježíš je vinný kmen.
Toto je jediný verš ukazující, že oliva je Izrael:

(Juda…) Hospodin tě pojmenoval zelenou olivou s krásně narostlým ovocem, ale se zvukem velké bouře na ní zapálí oheň a její větve se polámou. Hospodin zástupů, který tě zasadil, proti tobě vyslovil zlo kvůli zlu domu izraelského a domu judského, které páchali — aby mě rozzlobili, obětovali Baalovi.

Jr 11:16

Ztracené kmeny

Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on se stane lidem a také on bude veliký. Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo naplní národy.

Gn 48:1

Ve dnech izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pileser a zabral Ijón, Ábel-bét-maaku, Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád, Galileu a celé území Neftalí a odvedl obyvatele do Asýrie.

2Kr 15:29

V devátém roce Hóšeovy vlády asyrský král Samaří dobyl, odvedl Izraelce do Asýrie a usídlil je v Chalachu, u řeky Chabóru v Gózanu a v městech médských.

2Kr 17:6 – Potomky Médů jsou pravděpodobně Kurdové

Zracené kmeny jsou údajně: persky mluvící Afghánci. Paštuni se v minulosti údajně nazývali Bani Israel (děti Izraele) a Yusuf zai (synové Josefovi).

Dispenzacionalismus

Dispenzacionalismus striktně odděluje Izrael a církev, extrémní oponenti popírají platnost zaslíbení Izraeli. Realita je uprostřed.

  • Ideový základ pro křesťanský sionismus
  • Watson (2015)3 – jeho oponenti tvrdí, že před Darbym byly jen prvky dispenzacionalismu.
  • Darbyho rodina bydlela na strašidelném hradu.
  • Scoffield Bible: první Bible s poznámkami po stranách bible, nikoliv odděleně; první studijní Bible s odkazy a komentáři.
  • Bude vládnout Antikrist z třetího chrámu jako mileniální Ježíš?

Mnohá zaslíbení, která se týkají oslavení lidu Davidovského krále, jsou místo nahrazení Božích synů interpretována jako čas Izraele (dispenzace království).

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. … Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. … Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. … I stane se v onen den, že Panovník podruhé přiloží svou ruku, aby získal ostatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, v Egyptě, v Patrósu, v Kúši, v Élamu, v Šineáru, v Chamátu a na mořských ostrovech.

Iz 11 (kurzívou 11. verš) – Odpovídá nejvíce miléniu a to je přitom jediný verš ohledně návratu Izraele do Palestiny v budoucnosti.

Je mi blízká umírněná verze teologie náhrady: Economic supersessionism:

Economic supersessionism is used in the technical theological sense of function (see economic Trinity). It is the view that the practical purpose of the nation of Israel in God's plan is replaced by the role of the Church. It is represented by writers such as Justin Martyr, Augustine, and Barth.

Supersessionism (Wikipedia)

Naše jednání odpovídající Pavlově sbírce pro Jeruzalémskou církev: např. tlak na Izrael, aby zabránil pronásledování mesiánských Židů?

Mnohé zdroje, na které jsem narazil jsou neférové vůči Izraeli. Férové je oddělit plány amerických sionistů za oponou a Izraelců bojujících o život.

Po rozpačitém úvodu uvádí americké křesťanské knihy strašící koncem světa. Ke konci zmiňuje, že v Evangeliu nejde jen o duše. (celý playlist)

Poznámky

  1. … protože už nebudu mít déle slitování nad domem izraelským … Nad domem judským se slituji … protože vy nejste mým lidem a já nebudu vaším Bohem.
  2. …povolal nejen ze Židů, ale i z pohanů? Jak praví u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, nazvu svým lidem, a tu, která nebyla milována, nazvu milovanou,‘ a stane se, že na místě, kde jim bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.‘
  3. WATSON, William C., 2015. Dispensationalism Before Darby. Silverton, OR: Lampion Press. ISBN 978-1-942614-03-6.