360

360denní rok dříve používaly mnohé kultury. Je to mj. blízko průměru lunárního a solárního roku (wiki). — Podobně délka Juliánského roku (365,25 dní) je mezi délkou tropického a siderického roku (liší se o vliv precese, čímž jsme u platónského roku).

V Bibli je 360denní rok ve Zjevení + při potopě se mluví o 150 dnech (5 ∙ 30). Je to také prorocký rok (Daniel a 70 sedmiletí).

Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin učiní tu věc, kterou řekl: Hle, vrátím stín po stupních, po kterých slunce sestoupilo na stupních Achazových sluneč­ních hodin, nazpět o deset stupňů. A slunce se vrátilo o deset stupňů, těch stupňů, po kterých předtím sestoupilo.

Iz 38:7n
Na slunečních hodinách mohly být stupně po minutách, tedy 720. To by odpovídalo přechodu 360denního roku na 365denní (720/10 = 360/5). Úhlová velikost Slunce a Měsíce je přibližně půl stupně, což je 1/720 kruhu (upřesnění).

Platónský rok je takto také dělen – viz Sedm hvězd a angelologie dějin.

Kalendář podle svitků od Mrtvého moře

Henochův i Sádokovský (Zadokite), kalendář má rok o 360 + 4 dnech. 364/7 = 52 týdnů. Soboty vycházejí každý rok na stejné datum. Čtyři dny odpovídají rovnodennostem a sluno­vratům a rok má tak vlastně 360 dní. Měsíce mají 30, 30 a 31 dní stále dokola. Vkládání týdne jednou za 7 let a dvou týdnů jednou za 28 let jej srovnává s Juliánským kalendářem. Nebo vždy jeden týden každých 5⁠–⁠6 let. Měsíční (řecký) kalendář byl v chrámu zaveden až Antiochem Epifanem a vedl k oddělení kumrán­ské komunity (nesouhlasili s tím) — Zdroj: Boccaccini (2001) – odkazován jinde na této stránce.

The Maccabees had no interest in a full restoration of the Zadokite order (including their calendar), and even less interest in accepting the cultic calendar of their Essene rivals. The schism would never be repaired.

s. 327

1290, 1335

A od doby odstranění soustav­né bohoslužby a k dání pusto­ší­cí ohavnosti uplyne tisíc dvě stě devade­sát dnů. Blaze tomu, kdo počká a dospěje ke dnům tisíci třem stům třiceti a pěti.

Dn 12:11n

1290 = 30 ∙ 43 = 30 ∙ 42 + 30. Tedy 3,5 roku + 1 měsíc.
1335 = 30 ∙ 44,5 = 1290 + 45 = 1290 + 1,5 měsíce.
Suma = 7 let a 3,5 měsíce.

Podle sádokovského kalendáře je 1290 dní od Dne smíření do Prvotin ječmene a 1335 dní od začátku Svátku stánků do Letnic.

2300

Slyšel jsem také, jak jeden svatý hovoří. A jeden svatý pravil tomu dotyčnému, který hovořil: Za jak dlouho nastane to vidění o té soustavné bohoslužbě a té pusto­ší­cí věrolomnosti, vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko? A řekl mi: Až do večera i jitra dvoutisícího třístého, a napravena bude svatyně.

Dn 8:13n

Boccaccini1 (s. 323n) uvádí přesný počet 1150 (= 2300/2) dní podle sádokovského kalendáře od začátku pronásledování Antiochem Epifanem do Chanuky.

70, 420, 390, 40, 430

Jeremiášových 70 let a Danielových 70 sedmiletí

40, 10, 50

40 – doba přípravy či přerodu (např. 40letá vláda Davida: král, ale ještě ne mesiáš)
40 dní: při potopě pršelo, zvědové, doba balzamování Jákoba, Goliáš provokuje, Elijášova cesta na Choréb, pokání pro Ninive, 40denní půst
40 týdnů: těhotenství
40 let: klid od nepřátel (Sd 3:11), životní etapy Mojžíše, přechod přes poušť, od vzkříšení ke zboření chrámu

Lord of Spirits podcast – díl o čtyřicetidenním půstu (rozsáhlý výklad symboliky čísla 40)

50 = od exodu na Sinaj 40 dní2 + dalších 10 dní do darování Tóry [je to tak?].
~ 40 dní do nanebevzetí; dalších 10 do Letnic (moc z hůry)
= 40 dní – přechod; 10 dní – moc / zákon (deset ran, desatero, deset rohů, deset prstů, 10× „Bůh řekl“ v Gn 1)

1040Dirac large numbers hypothesis

Dále viz Šest prstů,

42

12 ⋅ 3,5 (tedy 3,5 roku v měsících)

Šestinedělí = 42 dní
Číslo smrti (zdroj).

19

Jonathan Cahn, dědictví, varování.

21

= 7+1 + 12+1
tj. překonání duchovních mocností (7; 12):

V oné době jsem já, Daniel, truchlil již tři týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty tři týdny dnů. … spatřil jsem, hle, jakéhosi muže, oděného lněným oděvem … neboť jsem byl teď vyslán za tebou. … Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdys přiložil své srdce, abys pochopil i aby ses pokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavěl proti mně dvacet jedna dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů.

Da 10 : 2–5, 11–13

400

„Nový den“
= 40 ∙ 10
= 8 ∙ 50 = (7+1) ∙ (72+1)

480

12 ∙ 40

I stalo se, že čtyři sta osmdesát let po vyjití synů Izraele z egyptské země, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, ve čtvrtém roce, kdy kraloval Šalomoun nad Izraelem, začal stavět dům pro Hospodina.

1Kr 6:1 – ČSP: duben–květen 966 př. Kr.; tudíž exodus byl podle toho 1446 př. Kr.

1656

Počet let od stvoření do potopy (LXX to má jinak).
1 656 roků = 86 400 týdnů
86400 ∙ 7 / 1656 = 365,217

2520

 • = 7 ∙ 360
  srovnej: 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
 • = 7! / 2
 • −5393 + 25204 − 1 (kvůli roku 0) = 1982 (to Saddám obnovil Babylón)
 • Je to zvláštní číslo: 2520 na Wikipedii (en).
 • Zdroj: Flynn 2008.

Záměry za biblickou chronologií rozebírá článek na Wikipedii: Chronology of the Bible (ale je nějaký divný). Tabulka se všemi čísly je na Wikipedii Biblical literalist chronology.

Symbolika čísel

12

 • = 3 + 4 + 5, což jsou rozměry pravoúhlého trojúhelníku. Provazem s uzly (12 dílů) se vyměřoval pravý úhel.
 • Doba oběhu Jupiteru (11,86 let) – Jupiter je vizuálně největší a nejjasnější planeta z těch, které nejsou jitřenkou ani večernicí.

24

24 starců ve Zj 4

Beginning in the second millennium B.C., Babylonian theologians classified their major gods in a hierarchical numerical order. Anu was represented by the number 60, Enlil by 50, Ea by 40, Sin, the moon god, by 30, Shamash by 20, Ishtar by 15, and Adad, the god of storms, by 6.

Heilbrunn Timeline of Art History: Essays: Mesopotamian Deities

Poznámky

 1. COLLINS, John J. a Peter W. FLINT, ed. The book of Daniel: Composition and reception. Volume 2. Brill, 2001. Supple­ments to Vetus Testamentum, Formation and inter­pretation of Old Testament literature. ISBN 978-90-04-12202-4.
 2. Mojžíš byl 40 dní na Sinaji.
 3. rok dobytí Babylónu
 4. mene 1000 gér + mene 1000 + tekel 20 + ufarsín 500