Nabukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Angelologie.

On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.

Dn 2:21

Materiály jsou seřazeny od nejkujnějšího do nejkřehčejšího.
Říše jsou seřazeny od absolutní monarchie se zbožštělým králem → lidský panovník Peršanů, který nemůžeměnit vlastní slovo → 4 diadochové → 10 prstů.
Zdroj: Bruce Gore

Zlato (Slunce)

začátek 747 př. Kr.

 • Nasoupil Nabu Nasir – začátek platónského měsíce (Beran)
 • Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel Novoasyrské říše1, který dobyl Damašek a odvedl za Pekacha část Izraele do zajetí. Během prvního roku své vlády obsadil Babylonii a ustanovil tam guvernérem svého eunucha.
 • Doba vyhnanství: od nástupu krále, který odvedl první Izraelce do návratu posledních.
 • Cyklus 354 let: od 600 př. Kr.: Nabukadnesarova neúspěšná invaze do Egypta (601) vedla ke vzpouře Jojakima a dobytí Jeruzaléma 597 př. Kr.

Stříbro (Měsíc)

začátek 459 př. Kr.

 • Ezdráš se vrací s cca 5000 Židy z Babylónu do Jeruzaléma. Byla mu svěřena soudní moc podle Božího zákona (obnovení státnosti?).
 • Před příchodem Ezdráše je perský král nazýván mj. asyrský (Ezd 6:22). Po něm již ne, ale je nazván králem babylónským (Neh 13:6). Takže to ukazuje jen, že byla zachována jistá kontinuita, která neindikuje změnu epoch.

Měď (Venuše)

začátek 315 př. Kr.

 • Sýrie (Antiochos Epifanes a Seleukovci) má venušanský charakter.
 • Začátek 3. války diadochů, kdy všichni byli proti Antigonovi Jednookému, který chtěl jako poslední zachovat říši. Nicméně za krále se označili až roku 305 př. Kr. – rok poté, co tak učinil Antigonos.
 • Úmrtí Alexandrových: matka Olympias 316, manželka Roxana 310, syn 309. Roku 315 byli již Roxana a syn vězněni.

Bronz jako alternativní překlad nepřichází v úvahu: cín (99 př. Kr.), olovo (27 př. Kr.)

Železo (Mars)

začátek 171 př. Kr.

Integruji hypotézu islámského Antikrista. Dělení Severní říše po Seleukovcích na dvě nohy by potom mohly být:
– Západní noha: Řím, Byzanc, Turci: Sunnité
– Východní noha: Peršané: Parthové, Sasánovci; Šíité

Byl to Nabukadnesarův sen, tudíž je logická výkladová linie, která obsahuje jádro jeho říše.
Góg a Magóg jsou z Anatólie.
Hlavní město Seleukovců byla Antiochie, která je v části Turecka, která mohla patřit Sýrii. Ta je blízko hory Safon (nejzašší sever: Iz 14:13). Baal je obecně Pán, konkrétně však je míněn většinou Hadad, který je bůh bouřek jako Zeus. Ten byl uctíván na hoře Jebel Aqra2, která je hebrejsky „Sever“ (Safon) a to jako Zeus Kasios či Jupiter Casius. 3

Sásánovské říše roku 621 během svého největšího rozmachu
 • Východní (část severní) říše:
  • Za Antiocha Epifana (175–164 př. Kr.), před Hasmonejskou vzpourou (165 př. Kr.) Rok před začátkem (poslední tj.) 6. syrské války (mezi Seleukovci a Ptolemaiovci), kterou nakonec rozhodli Římané. V syrských válkách se obě říše vysílily, což vedlo k nárůstu moci Římanů a Parthů.
  • Nastoupil Mithradatés I. – tvůrce velmocenského postavení parthské říše (nemá nic společného s Mithradatem VI. Pontským, se kterým vedli války Římané). Pak přišla Sásánovská říše – poslední předislámská.
 • Řím
  • Římani jsou Marsická mocnost (Romulus a Remus byli synové Marta) i když se např. na přelomu letopočtu pojevoval více saturnský charakter. Páleš (2004), s. 240
  • První římská kolonie mimo Itálii Carteia (San Roque, Cádiz tj. sv. Roch u Gibraltaru): Iberian-born children of Roman soldiers appeared before the Roman Senate to request a town to live in, and were given Carteia, named Colonia Libertinorum Carteia.
 • Obnova Říma později? (to moc nesedí)
  • 333–405: 306 až 337 vládl Konstantin Veliký, jeho dynastie do 364; Theodosius I. 379–395 (křesťanství státním náb. konec jednotné říše)
  • 837–909: rozmach za makedonské dynastie (867–1056) – makedonská renesance zejm. v 10. stol.
  • 1341–1485:
  • 1917–1989: bipolarita: USA (pův. evropané), SSSR (3. Řím); vznik EU

Hlína a železo

 • Dn 2:43 Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou — lidé se budou mísit (aram.: lidé se budou mísit v semeni), ale držet jeden s druhým nebudou, právět tak jako se železo nemísí s keramikou. – viz Transhumanismus, Genesis 6 a dál (obři), Alien abduction = Únos mimozemšťany, símě ženy
 • Smísit = arab. Více: Arabové (článek na tomto webu)
 • Seleukovci helenizovali (aby udrželi vekou říši pohromadě) – tj. mísení národů.

Olovo

cyklus 354 let – v souvislosti s bronzem, takže takový doplněk

 • od 246 př. Kr.
  • Dn 11:6 – Antiochus II. se vrátil od Bereniké k předchozí menželce Laodiceje, která ho otrávila a vládl její syn Seleukos II. Bereničin bratr Ptolemaios III. začal 3. syrskou válku (laodikejská válka).
  • Hamilkar bojoval úspěšně na Siciílii, aniž by zabránil Římanům později vybudovat loďstvo, které je porazilo.
  • 247 př. Kr. se narodil Hannibal
  • 244 př. Kr. v Kartágu získala převahu politická frakce vedená velkostatkářským aristokratem Hannonem Velikým, jež se stavěla proti dalšímu pokračování ve válce. Jelikož jí pokládala za ukončenou, zahájila demobilizaci flotily a touto osudovou chybou poskytla Římanům příležitost k opětnému získání námořní převahy.
  • In Rome, the number of praetors is increased from one to two. The second praetor is appointed to relieve the backlog of judicial business and to give the Republic a magistrate with Imperium who can field an army in an emergency when both consuls are away fighting a war.
   Praetor urbanus projednával případy mezi plnohodnotnými římskými občany a praetor peregrinus (zřízen roku 242 př. n. l.) projednával ty, které se týkaly cizinců. Praetor mohl být také pověřen vojenským úkolem, po uplynutí úředního roku spravovali jako propraetoři některou provincii. Počet praetorů byl několikráte navyšován a v 2. století n. l. jich bylo osm. Byly také vytvořeny další praetury, např. praetor fideicommissarius pro odkazy nebo praetor tutelarius pro poručenství.
   První kolonie Sicílie (po 1. punské válce) byla spravována preatorem.
 • do L.P. 108
  • Traján: první císař, který nebyl z Itálie (ale z Hispánie).
  • 107 Trajan devalued the Roman currency. He decreased the silver purity of the denarius from 93.5% to 89% — the actual silver weight dropping from 3.04 grams to 2.88 grams.
  • Annexation of Nabataea – the annexation meant that the entire Roman East had been provincialized, completing a trend towards direct rule that had begun under the Flavians. Římané umístili v roce 107 jednu legii do města Bostra.

Doplňky

Zvířata

Okřídlený lev – The Lammasu or Lumasi represent the zodiacs, parent-stars or constellations. Ovšem byli s lidskou hlavou.

Dn 7:4 První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce.

Čtyři rohy

Diadochové po 4. válce diadochů (bitva u Ipsu 301 BC)

 • Seleukos – na začátku chiliarchos čili vezír, jeden ze čtyř rohů po 4. válce / Antigonos Jednooký (po 2. válce)
 • Ptolemaios
 • Kassander (Makedonie) – syn Antipatra, kruťák
 • Lýsimachos (Thrákie a Asie) – v Thrákii, pak dostal dědictví po Antigonovi. Později podlehl Seleukovi.

Alexandr byl stejně jako Ares synem Dia. Uchvácení těla přineslo první válku diadochů. Jeho hrobka a tělo zmizelo v období Marsu (4. stol.). V téže době se objevila hrobka sv. Marka (zasvěcený Martovi). To mám z filmu, na Wiki je to komplikovanější. Jeho tělo pak odvezli benátčani roku 828, což je 9 let před začátkem marsického období.

Věky lidstva

Věky lidstva: Ages of Man, Zlatý věk – spoustu souvislostí s Gn 6:

Řekové:
věk
UdálostDušePoznámkaBible
ZlatýTitano- machiaδαίμονεςKronos, Arcadia, PrometheusPřed pádem
Stříbrný "blessed spirits" of the underworldZeus (tak i dál), roční obdobíPřed potopou
BronzovýGiganto-machia, Atlantis,vlhké peklo Za obrů po potopě
HrdinskýTrójaElysium: being ruled by Cronos, (released by Zeus)the only age that improves upon the age it follows. 
Železný  men demarcate nations with boundariesSoučasnost bez obrů
Nohy

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

 1. Novoasyrská říše ... podle některých historiků (např. R. N. Frye) byla první skutečnou říší v dějinách lidstva. Wiki
 2. …a mariners' landmark which gathers thunderstorms…
 3. Je logické, že Féničané uctívali boha počasí, když to byli mořeplavci. Vládcem bouřek je i Set (ten zlý z příběhu o Hórovi).