Mrazivý humor

Ftipné video o „Coming out“: 👉 Další videa: Před pár lety by to byl film pro pamětníky o absurditách socialismu … a jak je to najednou aktuální...

Čest a hanba v Bibli a v současných kulturách

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), niko­liv na základě vypracování (evropské pojetí).

Danielových 70 sedmiletí

Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Misie mezi cizinci

V misii nejde jen o duše. Přinášením evangelia lidem z jiných národů jsme také svědectvím mocnostem nad těmito národy – o Kristově vítězství a kralování a o sou­du nad nimi. Jsme tak

Teologie národů

Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou Boží syny. Bozi dělili se kdysi o veškerou zemi podle jednotlivých míst, a to losem, nikoli sporem; neboť nemělo by správného

Bůh národů

Nezávislá česká iniciativa pro misii mezi národy v ČR i v za­hraničí. Zaměřujeme se na cizince v ČR a pokra­čujeme (Balkán – migranti i domorodí muslimové) až na sám konec země (povzbuzení

Žánry a literární struktura Bible

Asi třetina Starého zákona má poetickou strukturu. Poezie byla vnímána jako nesamo­zřejmý text, který je více pro­praco­vaný, více promyšlený než próza – a proto takový text míval vysoký kredit. Poezie byla

Spasení je zadarmo,
ale bude tě stát úplně všechno.

Jiří Dohnal

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Boží dvojice?

Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El a Baal). Slovo, anděl, jméno, sláva, syn člověka – Židé to tak měli, a změnili to až v křesťan­ské epoše. Základní zdroj: Segal (1977): Two powers in heaven: Early rabbinic reports about Christianity

„Běda vám ... pokrytci, protože stavíte náhrobky proro­kům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdyby­chom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. ...“ Mt 23:29–31

Jak začít číst Bibli

Populární průvodce pro hledající bezbožníky ... tak tady je, co bys měl přečíst z Bible. Nejsoučasnější a nejčti­vější je překlad Slovo na cestu. Všechny kapitoly Bible jsou děleny na tzv.

Izrael

Co znamená „celý Izrael bude spasen“? Ztracené kmeny. Dispenza­cio­nalis­mus. Je třeba se na Izrael tolik soustředit?